Transakcje z podmiotami powiązanymi

stwarzają możliwości ustalania cen w sposób niemal dowolny. Ten oczywisty fakt leży u podstaw szczególnego traktowania tych transakcji przez władze podatkowe większości krajów. Podmioty powiązane często nie negocjują umów, lecz umowy takie są im narzucane przez właścicieli. Taka sytuacja sprawia, że łatwo zastosować warunki jakich nie zastosowałyby podmioty niezależne.

Szczególnie ryzykowne są transakcje dotyczące usług niematerialnych takich jak marketing, consulting, obsługa IT, zarządzanie, udzielanie licencji, know-how lub franszyzy.

Nasi specjaliści posiadają ponad 10 lat doświadczeń w przygotowywaniu dokumentacji cen transferowych. Nasze kompetencje w tym zakresie doceniają zarówno firmy z sektora MSP, jak i międzynarodowe korporacje.

Stosujemy doskonaloną od lat metodologię, która pozwala na zachowanie bezpieczeństwa podatkowego transakcji dla obu jej stron. Nasza rola nie sprowadza się jedynie do wykonania dokumentacji zawartej transakcji. Dokonujemy także analizy porównawczej w oparciu o bazę danych Amadeus stosowaną między innymi przez Ministerstwo Finansów. Dzięki takiej dokumentacji podatkowej Klient zyskuje poważny argument w dyskusji z fiskusem.

Przygotowując dokumentację podatkową obszernie korzystamy z dorobku Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD

w tym zakresie pamiętając, że zarówno polskie przepisy, jak i przepisy innych krajów są oparte o wytyczne tej organizacji.  Kraje członkowskie OECD, w tym Polska, zobowiązały się wprowadzić te wytyczne do ustawodawstwa krajowego. Tym samym dokumentacja utworzona w zgodzie z Wytycznymi powinna być honorowana także za granicą.  Pozwala to na uzyskanie zgodności i spójnego traktowania transakcji w kraju, jak i za granicą. Z praktyki jest nam wiadome, że uzyskanie akceptacji i współpracy drugiej strony transakcji jest kluczowe dla pełnego powodzenia projektu w zakresie cen transferowych.

Obowiązek posiadania dokumentacji wynika z rozdziału 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W przypadku kontroli podatkowej dokumentację taką należy przedstawić w ciągu 7 dni. Jeżeli podatnik nie przedstawi dokumentacji podatkowej konsekwencje mogą być następujące:

1. Organ podatkowy może swobodnie szacować dochód podatkowy.

2. Podatnika obciążą dodatkowo odsetki od zaległości podatkowych.