Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (Unii Europejskiej) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W związku z tym osoby fizyczne uzyskały prawo do informacji o sposobie przetwarzania ich danych osobowych przygotowaliśmy dla Państwa szereg niezbędnych informacji, z których dowiedzieć się można, w jaki sposób i przez kogo Państwa dane osobowe są przetwarzane oraz jakie prawa dla osób fizycznych z tego faktu wynikają.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak wykorzystywane będą Państwa dane, jest kancelaria działająca pod firmą Husarski Michalski Doradcy Podatkowi Spółka partnerska, z siedzibą przy ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.

 Skąd mamy Państwa dane?

Otrzymujemy je bezpośrednio od Państwa w związku z świadczeniem dla Państwa usług doradztwa podatkowego lub prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych?

Przetwarzanie danych niezbędne jest dla świadczenia zleconych nam przez Państwa usług doradztwa podatkowego lub prowadzenia ksiąg rachunkowych. Przetwarzanie Państwa  danych osobowych konieczne jest do prawidłowej realizacji usług doradztwa podatkowego, analizy stanu faktycznego będącego podstawą wyrażenia opinii podatkowej.

Dodatkowo, przepisy ustawy o doradztwie podatkowym, wymagają od nas przechowywania opinii oraz danych stanowiących ich podstawę, również po zakończeniu świadczenia usług.

Czy podanie danych jest obowiązkiem?

Podanie danych osobowych konieczne jest tylko w takim zakresie, który umożliwi nam ocenę stanu faktycznego podlegającego ocenie oraz umożliwi realizację zleconych usług doradztwa podatkowego, zaewidencjonowania zdarzenia oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Do realizacji niektórych usług doradztwa podatkowego wymagane jest również podanie szczególnych danych osobowych określonych w odrębnych przepisach, w tym w szczególności w ustawach podatkowych oraz o ubezpieczeniach społecznych.

Dodatkowo, chcielibyśmy zaznaczyć, że przechowywane przez nas dane objęte są tajemnicą zawodową, której zakres wynika bezpośrednio z przepisów ustawy o doradztwie podatkowym.

Jakie macie Państwo uprawnienia w zakresie przetwarzania danych?

Zapewniamy, że respektujemy wszelkie prawa, wynikające z ogólnego rozporządzenia o

ochronie danych, tj.:

1) Prawo dostępu;

2) Prawo sprostowania danych – przy zauważeniu, że dane te są nieprawidłowe lub niekompletne;

3) Prawo usunięcia danych – gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, gdy cofniecie Państwo swą zgodę na ich przetwarzanie, zgłosicie sprzeciw wobec przetwarzania danych, gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, a także gdy zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku. ;

4) Prawo ograniczenia przetwarzania danych – po dostrzeżeniu, że dane są nieprawdziwe istnieje możliwość ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; po wniesieniu sprzeciwu  wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

5) Prawo do przenoszenia danych – na podstawie Państwa zgody lub zawartej umowy. Przenoszenie to odbywa się w sposób automatyczny;

6) Prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym ich profilowaniu;

7) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Komu udostępniamy dane osobowe?

Dane osobowe udostępniamy tylko wtedy, gdy jest to konieczne – podmiotom wspierającym funkcjonowanie Kancelarii w świadczeniu usług, takich jak firmy informatyczne czy archiwizujące dane – wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji usług, na podstawie zawartej z nimi umowy o podpowierzeniu danych.

Dane te mogą również zostać przekazane organom publicznym, wyłącznie w takim zakresie jaki jest niezbędny do prawidłowego świadczenia usług doradztwa, wynikający bezpośrednio z odpowiednich przepisów prawa.

Doradcy podatkowi są zobowiązani również do przekazywania danych odpowiednim organom na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Jak długo dane osobowe będą przechowywane przez Kancelarię?

Kancelaria przechowuje Państwa dane przez czas niezbędny do realizacji usługi, a także przez okres następujący po wyrażeniu przez nas opinii, czy zrealizowaniu usługi, wynikający z ustawy o doradztwie podatkowym (5 lat) albo do czasu przedawnienia się zobowiązań podatkowych objętych świadczoną usługą, w zależności od tego,  który z tych terminów upływa później, – nie dłużej jednak niż 10 lat od zdarzenia powodującego konieczność przetwarzania danych.