Podatek u źródła zawsze, gdy płacisz za usługę za granicę

Zgodnie z ogłoszoną już nowelizacją ustaw o CIT i PIT od 2017 r., niezależnie od tego, gdzie zostanie zawarta i wykonana umowa z kontrahentem: w kraju czy za granicą – spółka zagraniczna zapłaci podatek w Polsce.

Za dochody osiągane przez podatników, niemających siedziby lub zarządu na terytorium kraju będą uważane należności wypłacane przez osoby i spółki
z Polski, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia.

Tym samym, polski podatnik będzie musiał pobrać podatek u źródła np. od usług technicznych, menedżerskich, doradczych, wynajmu maszyn czy urządzeń – niezależnie od miejsca fizycznego wykonania, z uwzględnieniem stawki wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Warunkiem zastosowania umowy będzie posiadanie certyfikatu rezydencji.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – w art. 3 ust. 5 ustawy CIT oraz art. 3 ust. 2b pkt 7 PIT pojawi się zapis, że za osiągane na terytorium Polski uważane będą w szczególności dochody (przychody) z:

tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia.

Warto pamiętać, że umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania będzie można zastosować, jeśli polski podatnik uzyska od świadczeniodawcy certyfikat rezydencji. W przeciwnym przypadku, będzie zobowiązany do poboru podatku. Tożsamo, gdy należności powstaną w kraju, z którym Polska nie ma ww. umowy.

Z uzasadnienia nowelizacji wynika, że zmiana przepisów ma skutkować uszczelnieniem systemu podatkowego poprzez doprecyzowanie obecnych regulacji, a tym samym wyeliminowanie wątpliwości mogących skutkować unikaniem opodatkowania niektórych dochodów.