Rejestr BDO

Elektroniczny rejestr przedsiębiorców (tzw. rejestr-BDO) ruszył dwa lata temu.

Teraz zaś, od 1 stycznia 2020 r., uruchomiono w nim dwa nowe moduły o odpadach: ewidencji oraz sprawozdawczości.

Generalnie, obowiązek wpisania do rejestru BDO mają m.in. przedsiębiorcy wytwarzający odpady inne niż komunalne, a szczególności:

– podmiotów, które wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję odpadów;

– podmiotów, które wprowadzają na rynek krajowy produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary, opony, baterie bądź akumulatory, a także sprzęt elektryczny i elektroniczny;

– producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań.

W praktyce obowiązek takiego wpisu może dotyczyć nie tylko dużych przedsiębiorców odpadowych, lecz także małych, jednoosobowych działalności gospodarczych, jeśli wytwarzają odpady inne niż komunalne w ilościach obligujących do prowadzenia ewidencji odpadów.

Mogą być to np. zakłady mechaniki samochodowej, przychodnie lekarskie, apteki.

Kolejna grupą podmiotów, które mają obowiązek uzyskania wpisu do rejestru-BDO – to prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 542; dalej: u.g.o.).

Chodzi o torby o grubości powyżej 15 mikronów.

Tacy handlowcy powinni byli do 31 grudnia ub.r. złożyć wniosek o wpis do BDO.

Po jego uzyskaniu nie muszą jednak prowadzić ewidencji odpadów w BDO, ale mają obowiązki: sprawozdawcze i wnoszenia opłaty recyklingowej.

Opłatę za 2019 r. trzeba będzie zapłacić do 15 marca 2020 r.

 

W ostatniej chwili, bo pod koniec grudnia 2019 r., zwiększono grupę przedsiębiorców, którzy nie są zobowiązani do wpisania się do rejestru BDO.

W Dzienniku Ustaw 30 grudnia 2019 r. opublikowano Rozporządzenie ministra klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji (Dz.U. poz. 2531).

Znacząco poszerzyło ono grupę przedsiębiorców, którzy nie muszą wpisywać się do rejestru, a co za tym idzie – prowadzić ewidencji i sprawozdawczości.

O skali zmian świadczą liczby: w obowiązującym dotychczas rozporządzeniu 18 grup odpadów było zwolnionych z ich ewidencjonowania, a od 1 stycznia 2020 r. – liczba ta wzrosła do 46 grup.

Przepisy nowego rozporządzenia zmieniają równocześnie ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji.

Zmiany są istotne dla wielu małych i średnich przedsiębiorstw, które wytwarzają stosunkowo małe ilości wskazanych w rozporządzeniu odpadów.

Na mocy rozporządzenia minister klimatu zwolnił z obowiązku prowadzenia ewidencji m.in. część wytwórców odpadów opakowaniowych.

Chodzi o odpady z grupy 15, które powstają często w wyniku rozpakowywania opakowań zbiorczych – takie jak opakowania z papieru i tektury (do 500 kg rocznie), opakowania z tworzyw sztucznych (do 500 kg rocznie), opakowania z drewna (do 1 tony).

Resort uznał, że zwolnienie jest konieczne, bo obowiązki ewidencyjne byłyby zbyt dużym obciążeniem w stosunku do ilości wytwarzanych śmieci.

Regulacje w tym zakresie są zatem dobrą wiadomością m.in. dla właścicieli małych sklepów, biur i innych przedsiębiorców, do których produkty dostarczane są w opakowaniach zbiorczych (np. w kartonach, opakowaniach z tworzyw sztucznych itp.).

Nowe rozporządzenie ministra klimatu wyłącza także z obowiązku prowadzenia ewidencji wytwórców niektórych grup odpadów niebezpiecznych (jeśli nie przekraczają przy tym ilości określonych w rozporządzeniu).

Wśród nich znajdują się m.in. zużyte urządzenia zawierające elementy niebezpieczne, baterie zawierające rtęć czy opakowania z metali zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone.

Te ostatnie zwolnienia są szczególnie istotne z punktu widzenia zakładów kosmetycznych czy fryzjerskich, w którym takie opakowania są powszechnie używane. „Należy jednak pamiętać, że jeżeli w wyniku prowadzonej przez siebie działalności wykonuje się zabiegi, w związku z którymi pojawiają się odpady medyczne (które są odpadami niebezpiecznymi) – takie firmy muszą znaleźć się bezwzględnie w BDO” – przypomina Ministerstwo Klimatu.

Zmiana rozporządzenia jest też szczególnie istotna dla małych i średnich przedsiębiorstw, w których eksploatowane są drukarki lub świetlówki – nie będą musiały z powodu ich posiadania rejestrować się w BDO, o ile nie przekroczą odpowiednich ilości tych odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji.

Szczegóły w załączniku do ww. rozporządzenia z 23 grudnia 2019 r.

Więcej informacji na temat systemu BDO można uzyskać na oficjalnej stronie: www.bdo.mos.gov.pl, w tym poprzez wypełnienie ankiety: ,,Sprawdź czy musisz zarejestrować się w BDO”.