,

Danina solidarnościowa

Danina solid.

Złożenie zeznania oraz zapłata daniny solidarnościowej do 1 czerwca 2020 r. bez k.k.s. i prawdopodobnie odsetek

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się kolejny projekt przepisów, mających na celu wdrożenie w życie rozwiązań przewidzianych w nowelizacji ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 374 – zwanej dalej specustawą).

Chodzi o projekt z dnia 11 maja 2020 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru odsetek za zwłokę od niezapłaconej w terminie daniny solidarnościowej w związku z COVID-19.

Na mocy przygotowanej przez Ministra Finansów regulacji, po jej wejściu w życie (co ma nastąpić z dniem następnym po ogłoszeniu) przewidziano zaniechanie poboru odsetek za zwłokę naliczonych w okresie od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 1 czerwca 2020 r. od niewpłaconej w terminie daniny solidarnościowej, w części przypadającej na dokonane w tym okresie wpłaty podlegające zaliczeniu na poczet tej daniny.

Rozporządzenie stosuje się do osób fizycznych, które będąc zobowiązanymi na podstawie przepisów rozdziału 6a ustawy o PIT do zapłaty daniny solidarnościowej nie wykonały tego obowiązku w ustawowym terminie.

Dla przypomnienia, obowiązek zapłaty daniny solidarnościowej został po raz pierwszy nałożony na osoby fizyczne, których dochody w roku 2019 przekroczyły kwotę 1.000.000 zł. Stawkę daniny ustalono na 4%. Danina naliczana jest od nadwyżki dochodów osiągniętych w danym roku podatkowym ponad 1 mln zł.

Danina solidarnościowa miała być po raz pierwszy zapłacona do 30 kwietna 2020 r. Jednak na podstawie znowelizowanego (z dniem 15 maja 2020 r. poprzez przyjęcie tzw. Tarczy 3.0) art. 15zzj ust. 1 pkt 2 i ust. 2 specustawy – przewidziano, że bez konsekwencji karno-skarbowych będzie złożenie deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej i wpłacenie wynikającą z tej deklaracji zaległości – po upływie ustawowego terminu, nie później jednak niż do 1 czerwca 2020 r.

Przygotowanie projektu ws. zaniechania poboru odsetek od zapłaconej pomiędzy 1 maja a 1 czerwca 2020 r. daniny – stanowi wykonanie upoważnienia przyznanego Ministrowi Finansów w art. 15za ust. 3 specustawy.

Zgodnie z tym przepisem, Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, zaniechać w całości lub w części poboru odsetek za zwłokę od niewpłaconej w terminie daniny solidarnościowej, o której mowa w rozdziale 6a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, określając w szczególności zakres terytorialny zaniechania, okres, w którym następuje zaniechanie, i grupy obowiązanych, których dotyczy zaniechanie, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z COVID-19 oraz skutki nimi wywołane.