CIT 2020 strona
,

Przeniesienie działalności za granicę – realny „sposób na” Polski Ład czy realne zagrożenie?

Publikacja zasadniczych założeń tzw. Polskiego Ładu, wywołała ogólnopolską dyskusję i sprzeciw otoczenia gospodarczego spowodowany nadmiernym fiskalizmem projektowanych zmian.

Projektowane zmiany będą miały realny wpływ na wzrost obciążeń publicznoprawnych niektórych kategorii podatników – niewątpliwie, jedną z grup, która zostanie najbardziej dotknięta projektowanymi zmianami, są osoby fizyczne prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze.

Jako że rynek nie znosi próżni, w ślad za rosnącym niezadowoleniem jednoosobowych przedsiębiorców, firmy doradcze proponują optymalizację negatywnych konsekwencji Polskiego Ładu poprzez rejestrację działalności za granicą (dużą popularnością takich rekomendacji cieszy się terytorium Czech).

Czy rzeczywiście przeniesienie firmy za granicę pozwoli na zoptymalizowanie obciążeń publicznoprawnych w Polsce?

Jednak to stan faktyczny każdorazowo będzie decydować o ocenie organów podatkowych, nie zaś formalna rejestracja działalności zagranicznej oraz ewentualna deklaracja podatnika w przedmiocie rezydencji podatkowej.

Przeniesienie działalności za granicę pozwoli na uniknięcie obciążeń publicznoprawnych w Polsce wyłącznie w sytuacji, gdy będzie rzeczywiste i wiązać się będzie z faktycznym przeniesieniem się osoby fizycznej do nowego kraju rejestracji.  W sytuacji, gdy tzw. jednoosobowy przedsiębiorca zarejestruje działalność w innym kraju, zaś stale przebywać będzie w Polsce, ciągle będzie polskim rezydentem podatkowym posiadającym w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy, a tym samym w Polsce płaci podatki od całości swoich dochodów.

Obecność w Polsce potwierdzać będą chociażby rachunki z kart płatniczych, wyciągi bankowe, czy inne środki dowodowe np. źródła osobowe w postaci zeznań świadków.

Powyższe wynika z konstrukcji rezydencji podatkowej, zgodnie z którą, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

(art. 3 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1128 ze zm.).

Powyższe jest zbieżne z regulacją umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których Polska jest stroną.

Niezależnie od przesłanki przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez dłużej niż 183 dni w roku podatkowym, zasadnym jest odniesienie się do pojęcia „ośrodka interesów życiowych”.

Ministerstwo Finansów w dniu 29 kwietnia 2021 r. wydało objaśnienia w zakresie, rezydencji podatkowej, pt. „Rezydencja podatkowa oraz zakres obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce”, dalej jako „Objaśnienia” lub „Objaśnienia MF”, zgodnie z którymi istnienie w Polsce ośrodka interesów życiowych oznacza posiadanie ścisłych powiazań osobistych lub gospodarczych z Polską. Każda z tych przesłanek podlega samodzielnej ocenie, co jest równoznaczne z tym, że wystarczy spełnienie którejkolwiek z nich, aby uznać, że podatnik posiada ośrodek interesów życiowych w Polsce.

Przez centrum interesów osobistych, zgodnie z Objaśnieniami MF, należy rozumieć miejsce, z którym podatnik posiada ścisłe powiązania osobiste. Powiązania osobiste to występowanie więzi rodzinnych, towarzyskich, podejmowanie aktywności społecznej, kulturalnej, sportowej, politycznej, itp. W praktyce, czynnikiem branym najczęściej pod uwagę jest obecność w Polsce współmałżonka, partnera lub małoletnich dzieci.

Przez centrum interesów gospodarczych, zgodnie z Objaśnieniami, należy rozumieć miejsce, z którym dana osoba ma ścisłe powiązania ekonomiczne. W tym względzie należy wziąć pod uwagę przede wszystkim związki ekonomiczne osoby fizycznej z danym państwem, wśród których istotne są miejsce wykonywania działalności zarobkowej, główne źródła dochodów podatnika, posiadane inwestycje, majątek nieruchomy i ruchomy, zaciągnięte kredyty, konta bankowe, miejsce, z którego osoba zarządza swoim mieniem itd.

Ustalenie polskiej rezydencji podatkowej skutkuje powstaniem nieograniczonego obowiązku podatkowego w Polsce. A zatem, podatnik, który ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski, ma obowiązek rozliczyć w Polsce podatek dochodowy od całości swoich dochodów, osiąganych w kraju i za granicą. Dopiero w przypadku, jeżeli na zasadzie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania okaże się, że dochody mogą być opodatkowane w obydwu państwach, uniknięcie podwójnego opodatkowania następuje w wyniku zastosowania metod eliminacji podwójnego opodatkowania – w zależności od postanowień właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – jest to metoda wyłączenia z progresją lub metoda proporcjonalnego odliczenia.

Mając na względzie powyższe, jeżeli z oceny przez organ podatkowy stanu faktycznego wynikać będzie, że w danym przypadku przeniesienie działalności gospodarczej za granicę było podyktowane względami wyłącznie podatkowymi i jest fikcyjne, zaś osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jest polskim rezydentem podatkowym, w najlepszym przypadku organ podatkowy oszacuje dochód do opodatkowania i nakaże zapłatę należnego podatku wraz z odsetkami. Ryzyko badania przez organ rezydencji podatkowej i próby doszacowania podatku należy uznać za wysokie, a zatem proponowane rozwiązane jest raczej zagrożeniem niż szansą. W ten sam sposób ustalony zostanie obowiązek podlegania składkom ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

Niemniej jednak, powyższa opcja proponowana przez doradców nie jest jedyną, pozwalającą zmierzyć się podatnikom z nową rzeczywistością. Istniejące w kraju rozwiązania pozwalają realnie uniknąć nadmiernych obciążeń bez narażania się na ryzyko podatkowe i karne. Preferowanym rozwiązaniem jest Spółka z o. o. działająca z estońskim CIT w połączeniu z zatrudnieniem w niej na etat.

W celu pozyskania dodatkowych informacji w tym zakresie, zapraszamy do kontaktu.

 

logotyp
,

Zmiany w podatkach w 2021

Przegląd zmiany przepisów podatkowych, przygotowywanych do wejścia w życie w roku 2021

 

8 października 2020 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1747 opublikowano ustawę z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-191, zawierającą m.in. uregulowania dotyczące utrzymania w 2021 r. stawek VAT na obecnym poziomie tj. 23 i 8 proc.

Art. 5 nowelizacji zakłada, że powrót do stawek VAT w wysokości 22 proc. i 7 proc. ma nastąpić w roku następującym po roku, w którym łącznie zostaną spełnione dwa warunki: stosowana jest stabilizująca reguła wydatkowa oraz osiągnięte zostaną określone wskaźniki. Chodzi m.in. o relacja państwowego długu publicznego netto do produktu krajowego brutto nie większą niż 43 proc. oraz sumę corocznych różnic pomiędzy wartością relacji wyniku nominalnego do produktu krajowego brutto oraz poziomem średniookresowego celu budżetowego nie mniejsza niż -6 proc.

Nowelizacja przewiduje też obniżenie od 2021 akcyzy od paliw silnikowych o 23 zł za 1000 litrów, przy podwyższeniu o tyle samo opłaty paliwowej.

 

Na drugie czytanie w Sejmie czeka zaś projekt nowelizacji ustawy o PIT, o CIT i o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 642), przewidujący m.in. zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych i jawnych.

 

W obecnym kształcie nowelizacji – spółki komandytowe będą mogły wybrać, czy staną się podatnikami CIT z początkiem roku 2021 r., czy od maja 2021 r.

Jeżeli prowadzący sp.k. zdecydują się na opodatkowanie na nowych zasadach od 1 maja 2021 r. – na 30 kwietnia 2021 r. tej spółki będą zobowiązane zamknąć księgi rachunkowe. Nie będzie to jednoznaczne z koniecznością sporządzenia dwóch sprawozdań finansowych. W takim przypadku rok obrotowy spółki zostanie wydłużony o cztery miesiące i do przygotowania będzie jedno sprawozdanie – na 30 kwietnia 2021r.

– Przyznanie spółkom komandytowym statusu podatnika CIT będzie oznaczało również zmiany w opodatkowaniu dochodów ich wspólników. W trakcie prac legislacyjnych do projektu zgłoszono poprawkę, która ma rozwiać wątpliwości, że przychody z kapitałów pieniężnych obejmują także przychody ze zbycia udziałów w spółce komandytowej oraz z wystąpienia z niej lub likwidacji tej spółki.

Inna poprawka – zakłada rozszerzenie na wszystkich wspólników prawa do rozliczania w przyszłych latach strat z działalności spółki komandytowej, powstałych w okresie, gdy nie była ona podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Prawo to będą mieli nie tylko komplementariusze (jak zakładała pierwotna wersja projektu), ale i komandytariusze.

– Podczas prac nad nowelizacją zadecydowano też o doprecyzowaniu definicji spółki nieruchomościowej, czyli takiej, w której co najmniej 50 proc. majątku składa się z nieruchomości lub praw do nieruchomości. Poprawka ma spowodować, że nowe obowiązki będą dotyczyły spółek, które spełniać będą warunek co do wartości posiadanych nieruchomości lub praw do nich (wartość bilansową 10 mln zł), jak i co najmniej 60 proc. przychodów takich podmiotów pochodzić ma z najmu, podnajmu, dzierżawy, leasingu tych nieruchomości (lub innych umów o podobnym charakterze) – nie zaś podmiotów, które wykorzystują nieruchomości do własnych potrzeb, czyli działalności produkcyjnej i usługowej.

Przypomnijmy, że zgodnie z nowelizacji na spółki nieruchomościowe zostaną nałożone dodatkowe obowiązki sprawozdawcze. Ma to zapobiec sytuacjom, w których podatnicy, próbując uniknąć zapłaty podatku sprzedają udziały w zarządzanych przez siebie spółkach, posiadających aktywa nieruchomościowe – nie informując o tym Krajowej Administracji Skarbowej.

– Zaakceptowane poprawki wprowadzają też do nowelizacje modyfikacje, dotyczące:

– cen transferowych (np. podwyższenie progu „pośrednich” transakcji z rajami podatkowymi ze 100 tys. zł do 500 tys. zł, przy pozostawieniu progu dla „bezpośrednich” transakcji na poziomie 100 tys. zł),

– przedłużenia stosowania zwolnienia z podatku dochodowego dla świadczeń związanych z pandemią, wypłacanych przez ZUS (m.in. postojowego, które zgodnie z obecnymi przepisami dotyczy świadczeń postawionych do dyspozycji lub otrzymanych tylko w 2020 r.),

– podatkowych grup kapitałowych, które poniosły konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID. Nie będą one musiały spełniać warunku rentowności również w roku kończącym się najpóźniej 31 grudnia 2021 r.

– zerowego PIT dla młodych, z którego mają też skorzystać uczniowie oraz absolwenci.

 

– W projekcie doprecyzowano również przepisy, mające umożliwić spółkom jawnym uniknięcie opodatkowania CIT-em. Warunkiem ma być – jak założono już w pierwotnie – złożenie informacji, w której zostanie wskazane, kim są wspólnicy spółki oraz kto pośrednio osiąga z nich dochody.

Wszystkie spółki jawne, których wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne, będą musiały złożyć pierwszą informację do 31 stycznia 2021 r. według stanu na dzień:

– 1 stycznia 2021 r. – jeżeli spółka jawna rozpoczęła działalność przed tym dniem,

– według stanu na dzień rozpoczęcia działalności – gdy spółka jawna rozpocznie działalność w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2021 r.

W przeciwnym razie staną się podatnikami CIT z dniem wejścia w życie ustawy (tj. od 1 stycznia 2021 r.), lub rozpoczęcia działalności. Analogiczny skutek będzie w przypadku niezłożenia aktualizacji do 31 stycznia 2021 r.

 

– W projekcie nowelizacji pozostały zapisy, dotyczące ograniczenia korzystania z ulgi abolicyjnej oraz szereg zmian do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

 

Podstawową nowinką, korzystną dla podatników, ma być zwiększenie – z kwoty 250 tys. euro do 2 mln eurolimitu przychodów, uprawniającego do skorzystania z ryczałtu, wskutek czego z tej uproszczonej formy opodatkowania będzie mogła zdecydowanie większa grupa podatników.

 

Ma to być możliwe m.in. wskutek zwiększenia liczby działalności gospodarczych, które będą mogły być opodatkowane ryczałtem. Stąd rozszerzeniu ulegnie m.in. definicja wolnego zawodu, która będzie obejmować lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, psychologów, fizjoterapeutów, tłumaczy, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, brokerów reasekuracyjnych, brokerów ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych, rzeczników patentowych, oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny.

 

Ponadto obniżeniu ulegnie stawka ryczałtu dla wolnych zawodów do 17 proc. oraz wprowadzona zostanie stawka 15% dla osób wykonujących doradztwo prawne bez uprawnień.

 

– Co do wspomnianej wyżej ulgi abolicyjnej. Zgodnie z przygotowywaną zmianą, do art. 27g ust. 2 ustawy PIT zostanie dodany limit wysokości ulgi. W konsekwencji odliczenie od podatku dochodowego z tego tytułu nie będzie mogła przekroczyć kwoty 1360 zł.  Zaproponowany dość niski limit może okazać się niewystarczający dla Polaków, uzyskujących dochody z pracy za granicą – w krajach, z którymi Polska zawarta UPO przewidujące metodę odliczenia proporcjonalnego.  Stąd – jeśli nowelizacja wejdzie w życie mogą być zobowiązani do zapłaty wyższego podatku w Polsce za 2021 w porównaniu do podatku, który zostanie przez nich zapłacony w Polsce za 2020 r.

 

– Z przedstawionego projektu wynika także, że na podatników CIT zostanie nałożony nowy obowiązek sprawozdawczy, podania do publicznej wiadomości polityki podatkowej za dany rok.

Obowiązek ma dotyczyć:

 1. podatkowych grupy kapitałowych, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów;
 2. podatników innych niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 1, przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości, a także
 3. spółek nieruchomościowych, w tym wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej.

Zakres informacji, które mają być raportowane ma być dość szeroki, bo dotyczyć m.in.:

– podejścia do procesów oraz procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i zapewniających ich prawidłowe wykonanie,

– liczby przekazanych informacji o schematach podatkowych (MDR) z podziałem na podatki,

– transakcji z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów,

– dokonywania rozliczeń w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową,

– planowanych lub podejmowanych przez podatnika działań restrukturyzacyjnych,

– złożonych wniosków o wydanie interpretacji podatkowych, wiążącej informacji stawkowej (WIS) i wiążącej informacji akcyzowej (WIA),

– dobrowolnych formach współpracy z organami KAS (np. w ramach Umowy o współdziałanie z Szefem KAS).

Za brak raportowania przewidziano w projekcie karę, nawet do miliona zł.

Zmiany przepisów w ustawach o podatkach dochodowych mają być opublikowane w Dzienniku Ustaw przed końcem listopada i wejść w życie od 1 stycznia 2021 r.

 

Ministerstwo Finansów poinformowało, że wprowadzone od 2019 zasady poboru podatku u źródła zostaną zmienione z nadejściem roku 2021. Projekt nowelizacji ma być wkrótce opublikowany.

Zmiany mają polegać na złagodzeniu zasad zapłaty podatku u źródła według wyższej stawki krajowej (19 proc. lub 20 proc.) w odniesieniu do płatności powyżej 2 milionów zł na rzecz jednego kontrahenta.

Zgodnie z obecnymi przepisami (których stosowanie jest systematycznie odraczane poprzez wejście w życie kolejnych rozporządzeń) po zapłaceniu wyższego podatku podatnik, który pobrał i wpłacił podatek u źródła, może wystąpić do organu podatkowego o jego zwrot, co wymaga jednak zgromadzeniu wielu dokumentów i odczekania 6 miesięcy.

Zgodnie z zapowiedzią MF, konieczność zapłaty wyższego podatku nie będzie dotyczyła dywidend wypłacanych na rzecz polskich rezydentów. Ponadto, procedura zwrotu ma zostać ograniczona do płatności biernych (odsetki, dywidendy, należności licencyjne). W konsekwencji, przedsiębiorcy nabywający z zagranicy usługi niematerialne (np. reklamowe czy doradcze) nie byliby już zobowiązani do pobierania wyższego podatku u źródła. Dodatkowo wniosek o zwrot ma nie dotyczyć płatności na rzecz podmiotów niepowiązanych.

Ułatwiony ma by również dostęp do opinii o stosowaniu zwolnienia. Dotychczas możliwość uzyskania takiej opinii przewidziano do podmiotów realizujących nieliczne transakcji – np. zwolnione z podatku u źródła na podstawie dyrektyw wspólnotowych. Zgodnie z zapowiedzią, opinię o stosowaniu zwolnienia ma zastąpić opinią o stosowaniu preferencji, o którą będzie można wystąpić również w odniesieniu do zasad opodatkowania, wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. W praktyce taka opinia (poza dzisiejszym zakresem) ma się odnosić do płatności biernych na rzecz podmiotów powiązanych, nie kwalifikujących się do zwolnienia na podstawie dyrektyw. Dodatkowo, okres ochronny wynikający z wydanych już opinii o zwolnieniu ma zostać wydłużony.

Ministerstwo Finansów zapowiedziało także wydanie długo wyczekiwanej, ostatecznej wersji objaśnień podatkowych w zakresie podatku u źródła, w której ma zostać doprecyzowana m.in. kwestia dochowania należytej staranności podczas weryfikacji kontrahentów.

 

Z nadejściem roku 2021 ma zacząć obowiązywać ulga na zakup robotów.

Jak wynika z założeń, ma ona bazować na obecnej już w polskim systemie podatkowym uldze B+R. Nowa ulga ma obejmować wydatki na zakup: robotów, kobotów (robotów współpracujących), oprogramowania oraz urządzeń rozszerzonej oraz wirtualnej rzeczywistości. Odliczenie ma przysługiwać nie tylko z tytułu zakup robotów, ale i oprogramowania oraz szkoleń pracowników.

Istotą ulgi ma być możliwość dwukrotnego odliczenia kosztów kwalifikowanych. Najpierw – na etapie ustalania dochodu, będącego podstawą opodatkowania, poprzez pomniejszenie przychodów o tzw. kwalifikowane koszty uzyskania przychodów. Następnie – o odliczenie ich na etapie obliczania podstawy opodatkowania – poprzez obniżenie podstawy opodatkowania o 10, 20 lub 30 proc. wydatków kwalifikowanych.

 

 

Ministerstwo Klimatu skierowało do konsultacji publicznych projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o odpadach, który przewiduje połączenie Bazy Danych o Odpadach – z bazą JPK VAT.

 

Zmiana przepisów ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2021, wbrew stanowisku branży, która chce, by nastąpiło to dopiero od 2022 roku, gdy system BDO będzie stabilny.

 

Zgodnie z projektem, w BDO przedsiębiorcy mają rejestrować dane z faktury, w tym z korygującej, obejmujące:

 • numer faktury lub rachunku,
 • datę wystawienia
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) nabywcy,
 • kod odpadu i jego masę [w tonach/Mg],
 • wartość sprzedaży netto (w przypadku faktury),
 • kwotę należności ogółem.

Do wprowadzania danych z faktur VAT i rachunków do BDO  zobowiązani mają być ich wystawcy. Ma to ograniczyć liczbę podmiotów objętych nowymi obowiązkami. Większość podmiotów zarejestrowanych w BDO to wprowadzający odpowiednio produkty, pojazdy, baterie i akumulatory, produkty w opakowaniach i opakowania.

 

 

W przygotowaniu jest nowelizacja ustaw: o Krajowej Administracji Skarbowej oraz Ordynacji podatkowej.

 

W wyniku zmiany przepisów, KAS poza blokadą rachunków firmowych – ma zyskać takie uprawienie również w stosunku do kont prywatnych. Blokowanie ma dotyczyć jedynie rachunków osób fizycznych, wykorzystywanych do wyłudzeń skarbowych. Chodzi o prywatne rachunki oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe i rachunki lokat terminowych. Zgodnie z przygotowaną nowelizacją, czas blokad nakładanych zarówno na rachunki prywatne, jak i firmowe ma zostać przedłużony do 96 godzin.

 

O podejrzeniu wykorzystywania prywatnego rachunku do wyłudzeń skarbowych fiskus ma się dowiedzieć się od samych banków i SKOK-ów. Będą one musiały, tak jak robią to dziś w stosunku do rachunków firmowych, powiadomić KAS o uzasadnionych podejrzeniach, wykorzystywania rachunków do oszustw podatkowych.

 

Zmianie nie ulegnie natomiast zasada, że jeżeli szacowana kwota zobowiązania podatkowego przekroczy równowartość 10 tys. Euro –  to blokada będzie mogła być przedłużona o kolejne trzy miesiące. Natomiast zgodnie z przygotowywaną nowelizacją podmiot, któremu zablokowano konto, odzyska szybciej możliwość korzystania z pieniędzy, wówczas, gdy złoży zabezpieczenie w wysokości przewidywanej kwoty uszczuplenia zobowiązania podatkowego.

 

Kolejna proponowana zmiana to nałożenie opisanych wyżej obowiązków nie tylko na banki, ale i na inne podmioty świadczące usługi płatnicze (nowy art. 119zua Ordynacji podatkowej). Zgodnie z obowiązującymi przepisami są nimi nie tylko banki i SKOK-i, ale też np. instytucje kredytowe oraz udzielające pożyczek.

Kolejna nowość – bank lub inny podmiot świadczący usługi płatnicze, będzie musiał na żądanie szefa KAS wstrzymać wykonanie podejrzanej transakcji oraz przelać pieniądze na rachunek, wskazany przez fiskusa. W ten sposób zatrzymane mają być wszelkie płatności na rzecz podmiotu, któremu skarbówka zablokowała już rachunek.

 

Opisane wyżej zmiany wynikają z projektu zmiany ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej i innych ustaw, który jest obecnie w uzgodnieniach.

 

,

„Estoński” CIT

„Estoński” CIT

Ministerstwo Finansów poinformowało, że w lipcu 2020 do konsultacji społecznych trafi projekt ustawy dotyczący tzw. „estońskiego” CIT-u. To rozwiązanie, które jako pierwsza wprowadziła Estonia oznacza zawieszenie, czyli brak zapłaty podatku CIT tak długo, jak długo zysk pozostaje w firmie.  Przepisy dotyczące zawieszenia podatku mają być skierowane do małych i średnich spółek, których przychody nie przekraczają 50 mln zł.

Według planów estoński CIT zacznie obowiązywać w Polsce w 2021 r.

Zawieszony CIT to brak podatku tak długo, jak długo zysk pozostaje w firmie. Opodatkowanie CIT wypracowanego przez firmę zysku jest więc odroczone do momentu, gdy podlega on dystrybucji pomiędzy wspólników.

Rozwiązanie takie zostało wprowadzone prawie 20 lat temu w Estonii, a niedawno również w Gruzji i na Łotwie. Podobne regulacje, skierowane do mniejszych podatników, funkcjonują także m.in. w Niemczech i w Szwecji.

Zatem podatek będzie płatny dopiero w momencie wypłaty zysku. Oznacza to również znaczne uproszczenie obowiązków ewidencyjnych oraz rachunkowości podatkowej, obowiązków dotyczących składania deklaracji podatkowych i innych obowiązków administracyjnych związanych z CIT. Firmy, które skorzystają z tego rozwiązania nie będą musiały płacić CIT w miesięcznych czy kwartalnych zaliczkach ani dokonywać rocznych rozliczeń i odprowadzać CIT tak długo, jak nie będą wypłacać wypracowanego zysku.

Warto jednak zauważyć, że w momencie dystrybucji wypracowanego zysku będzie on w dalszym ciągu podlegał opodatkowaniu zarówno na poziomie spółki, jak i wspólnika.

To rozwiązanie skierowane jest do:

 • małych i średnich spółek kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych), których przychody nie przekraczają 50 mln zł,
 • spółek, w których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne.

Z preferencji nie będą mogły skorzystać spółki, których udziałowcem jest inna spółka (krajowa lub zagraniczna), ani podatnicy PIT (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) czy wspólnicy spółek osobowych.

Z zawieszonego CIT będą mogły skorzystać spółki:

 • które nie posiadają udziałów w innych podmiotach,
 • które zatrudniają co najmniej 3 pracowników – oprócz udziałowców,
 • których przychody pasywne nie przewyższają przychodów z działalności operacyjnej,
 • które wykazują nakłady inwestycyjne.

Wszystkie te kryteria muszą być spełnione jednocześnie.  Firmy będą mogły skorzystać z opcji zawieszonego CIT-u przez maksymalnie cztery lata, z możliwością przedłużenia na kolejne czteroletnie okresy.

Wybór zawieszonego CIT jako formy opodatkowania będzie dobrowolny.

Rząd szacuje, że z tej preferencji będzie mogła skorzystać zdecydowana większość polskich podatników CIT (ok. 200 tys. firm), w których inwestor jest blisko spółki, a struktura firmy jest transparentna i prosta.

 

 

PIT pracowniczy
,

Przedłużony termin na PIT od wynagrodzeń pracowników

Więcej czasu na zapłatę zaliczek na PIT m.in. od wynagrodzeń pracowników

W ,,Dzienniku Ustaw” pod nr 972 ukazało się Rozporządzenia Ministra Finansów z 1 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowany podatek dochodowy.

W związku z jego ogłoszeniem płatnicy zyskali więcej czasu na dokonanie zapłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, pobranych m.in. od wynagrodzeń pracowniczych

Jak przypomina MF na swojej stronie internetowej: na podstawie pierwszej wersji specustawy, już w marcu bieżącego roku, przesunięto termin płatności zaliczek na PIT-4. Płatnicy mieli przekazać zaliczki na podatek, pobrane w marcu i kwietniu 2020 r. oraz pobrany podatek zryczałtowany do 1 czerwca 2020 r. Obecnie ten termin wydłużono o kolejne co najmniej dwa miesiące, dodatkowo obejmując ulgą również środki pobrane od podatników w maju.

W związku z tym zaliczki i podatek pobrane:

 • w marcu obecnie podlegają wpłacie na konto właściwego urzędu skarbowego do 20 sierpnia 2020 r.,
 • pobrane w kwietniu br. – do 20 października 2020 r.,
 • w maju – do 20 grudnia 2020 r.

Z dobrodziejstwa prolongaty zapłaty zaliczek na PIT będą mogli skorzystać płatnicy, których dotknęły negatywne skutki epidemii COVID-19, w tym również ci, o których mowa w art. 41 ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli dokonujący świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście oraz z tytułu praw autorskich i im pokrewnych.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia, tj. 1 czerwca 2020 r.

Danina solid.
,

Danina solidarnościowa

Złożenie zeznania oraz zapłata daniny solidarnościowej do 1 czerwca 2020 r. bez k.k.s. i prawdopodobnie odsetek

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się kolejny projekt przepisów, mających na celu wdrożenie w życie rozwiązań przewidzianych w nowelizacji ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 374 – zwanej dalej specustawą).

Chodzi o projekt z dnia 11 maja 2020 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru odsetek za zwłokę od niezapłaconej w terminie daniny solidarnościowej w związku z COVID-19.

Na mocy przygotowanej przez Ministra Finansów regulacji, po jej wejściu w życie (co ma nastąpić z dniem następnym po ogłoszeniu) przewidziano zaniechanie poboru odsetek za zwłokę naliczonych w okresie od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 1 czerwca 2020 r. od niewpłaconej w terminie daniny solidarnościowej, w części przypadającej na dokonane w tym okresie wpłaty podlegające zaliczeniu na poczet tej daniny.

Rozporządzenie stosuje się do osób fizycznych, które będąc zobowiązanymi na podstawie przepisów rozdziału 6a ustawy o PIT do zapłaty daniny solidarnościowej nie wykonały tego obowiązku w ustawowym terminie.

Dla przypomnienia, obowiązek zapłaty daniny solidarnościowej został po raz pierwszy nałożony na osoby fizyczne, których dochody w roku 2019 przekroczyły kwotę 1.000.000 zł. Stawkę daniny ustalono na 4%. Danina naliczana jest od nadwyżki dochodów osiągniętych w danym roku podatkowym ponad 1 mln zł.

Danina solidarnościowa miała być po raz pierwszy zapłacona do 30 kwietna 2020 r. Jednak na podstawie znowelizowanego (z dniem 15 maja 2020 r. poprzez przyjęcie tzw. Tarczy 3.0) art. 15zzj ust. 1 pkt 2 i ust. 2 specustawy – przewidziano, że bez konsekwencji karno-skarbowych będzie złożenie deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej i wpłacenie wynikającą z tej deklaracji zaległości – po upływie ustawowego terminu, nie później jednak niż do 1 czerwca 2020 r.

Przygotowanie projektu ws. zaniechania poboru odsetek od zapłaconej pomiędzy 1 maja a 1 czerwca 2020 r. daniny – stanowi wykonanie upoważnienia przyznanego Ministrowi Finansów w art. 15za ust. 3 specustawy.

Zgodnie z tym przepisem, Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, zaniechać w całości lub w części poboru odsetek za zwłokę od niewpłaconej w terminie daniny solidarnościowej, o której mowa w rozdziale 6a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, określając w szczególności zakres terytorialny zaniechania, okres, w którym następuje zaniechanie, i grupy obowiązanych, których dotyczy zaniechanie, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z COVID-19 oraz skutki nimi wywołane.

PIT 2020
,

Termin na PIT – bez zmian do 30.04.2020 r.

Nie zmienił się termin na złożenie PIT-ów i zapłatę podatku za rok 2019

W związku z licznymi wątpliwościami, powstałymi co do sposobu wypełnienia obowiązków związanych z rocznym rozliczeniem podatkowym przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznym za rok 2019 – wyjaśniamy, że w obowiązującej, pierwszej wersji specustawy brak jest przepisów, zmieniających ten termin. W konsekwencji, warto pamiętać, że tak jak dotychczas ustawowy termin na złożenie PIT-37, PIT-36 czy PIT-36L za rok 2019 upływa nadal 30 kwietnia 2020 r.

W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – zamieszczono wprawdzie art. 15 zzj, odnoszący się do PIT-ów za rok 2019, ale przewidziano w nim jedynie, że podatnikom nie grozić będzie odpowiedzialność karna za złożenia zeznania i wpłatę należnego podatku po terminie, nie później jednak niż do 31 maja 2020 r.

Wypełnienie wspomnianych obowiązków podatkowych w ciągu miesiąca po 30 kwietnia 2020 r. zostanie potraktowane jako złożenie przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych zawiadomienia, o którym mowa w art. 16 § 4 Kodeks karny skarbowy, czyli tzw. czynnego żalu. W takim przypadku naczelnik właściwego urzędu skarbowego nie będzie wszczynał postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, a postępowania wszczęte umorzy.

Treść przepisu nie pozwala jednak na przyjęcie, że organom podatkowym nie przysługuje prawo (a nawet obowiązek) naliczenia odsetek od wpłat podatku dokonanych po upływie ustawowego terminu.

Stąd, jeśli z zeznania podatkowego PIT za rok 2019 wynika należność do zapłaty – warto zarówno złożenia PIT, jak i wpłaty podatku dokonać terminowo – czyli nie później niż 30 kwietnia br.

 

Koronawirus strona
,

Czy zwolnienie z ZUS dla wszystkich pracodawców?

Prezydent chce zwolnienia z ZUS wszystkich pracodawców

9 kwietnia 2020 r. na oficjalnym profilu Kancelarii Prezydenta RP, prowadzonym na twitterze, pojawiła się propozycja prezydenta Andrzej Duda o zwolnienie wszystkich pracodawców z ZUS przez 3 miesiące oraz o objęcie ,.Tarczą antykryzysową” przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność przed 1 marca 2020 r.

Jak poinformowano na twitterze Prezydenta RP postulat zwolnienia wszystkich przedsiębiorców ze składek z ZUS został już przedstawiony premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i spotkał się z jego akceptacją.

Na tę chwilę brak informacji, czy i w jakim trybie pomysł Prezydenta RP może zostać zrealizowany. Propozycja Andrzeja Dudy została opublikowana już po zakończeniu przez Sejm prac nad projektem ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, nazywanym też poprawką do ,,Tarczy antykryzysowej”. Nowelizacja przewiduje m.in. zwolnienie z obowiązku opłacenia 50% nieopłaconych składek do ZUS przedsiębiorców, zgłaszających do ubezpieczenia społecznego od 10 do 49 ubezpieczonych.

Przypomnijmy, że w obowiązującej już, pierwszej, wersji specustawy zwolnienie z pełnych składek do ZUS, należnych za marzec, kwiecień i maj, przewidziano jedynie dla mikrofirm (zatrudniających od 1-9 pracowników) oraz dla samozatrudnionych.

Projekt nowelizacji specustawy, w wersji zaproponowanej przez Sejm, został już przesłany do Senat, który zajmie się nim podczas najbliższego posiedzenia zaplanowanego na 15 – 16 kwietnia 2020 r.

 

 

Tarcza anty 1.1.
,

Tarcza antykryzysowa 1.1.

Sejm ulepsza tarczę

 

Krótko po północy, już w dniu 9 kwietnia 2020 r. Sejm zakończył pracę nad projektem ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, nazywanym też poprawką do ,,Tarczy antykryzysowej”. Teraz projektem ustawy rządowej ma zająć się Senat.

Równoległe przez rząd przygotowywana jest nowa specustawa (tzw. Tarcza 2.0), której projekt ma zostać przedstawiony w Sejmie po Wielkanocy.

Choć specustawa 1.0 weszła w życie zaledwie przed kilkoma dniami, bo z dniem 31 marca 2020 r., ustawodawca uznał, że niektóre jej zapisy muszą zostać uzupełnione. Przewidziano też nowe rozwiązania, mające usprawnić pracę poczty i służby zdrowia.

 1. Wakacje w ZUS

Zgodnie z zamysłem rządu, rozszerzany będzie krąg przedsiębiorców, uprawnionych do skorzystają z 3-miesięcznych wakacji składkowych w ZUS-ie. Dotychczas takie zwolnienie z nieopłaconych do ZUS-u składek przysługiwało wyłącznie samozatrudnionym oraz mikrofirmom, zatrudniającym do 9 pracowników.

Po zmianach z wakacji składkowych dla pracowników skorzystają także przedsiębiorstwa, zatrudniające od 10 do 49 osób. W tym przypadku z budżetu państwo ma być pokryta połowa składek na ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych.

Na stronie gov.pl, gdzie rząd przedstawił projekt nowych rozwiązań, pojawiła się informacja, że warunkiem zwolnienia z 50% należności na rzecz ZUS dla większych firm będzie utrzymanie zatrudnienie oraz że mechanizm ma pozytywnie wpłynąć na zmniejszenie liczny zwalnianych pracowników. W dodanym w projekcie nowelizacji specustawy do art. 31zo, ust. 1a: nie zapisano wspomniano warunku.

 1. Dłuższe postojowe dla jednoosobowych firm i świadczących usługi na umowach cywilnoprawnych

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, a także zatrudnione w ramach umowy cywilnoprawnej mogą ubiegać się o wypłatę świadczenia postojowego przez 3 miesiące. Pierwotnie wsparcie miało być udzielone jedynie przez 1 miesiąc. Wysokość świadczenia postojowego to 2080 zł – czyli 80 proc. pensji minimalnej. Świadczenie jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.

W przypadku jednak osób świadczących usługi na umowach cywilnoprawnych (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło) – istotna jest suma przychodów z takich umów uzyskanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku. Jeśli suma przychodów nie przekraczała 1299,99 zł (czyli była niższa niż połowa płacy minimalnej) – świadczenie będzie przysługiwać nie w wysokości 2080 zł, a w kwocie przychodu we wskazanym miesiącu.

Kwota 2080 zł na rękę trafi do osób, które zarobiły minimum 1300 zł. W przypadku samozatrudnionych istnieje jednak limit przychodu. W miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie może być wyższy niż 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS. Obecnie to kwota 15 681 zł.

Firma musi też działać najpóźniej od 31 stycznia 2020 r., a przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15 proc. w stosunku do miesiąca jeszcze wcześniejszego.

Podobnie jak w poprzednim rozwiązaniu, wypłaty realizuje ZUS – więc wniosek o wypłatę postojowego tam trzeba kierować.

 1. Zasiłek dla rolników objętych kwarantanną

Rolnicy i pracujący z nimi domownicy mogą liczyć na zasiłek w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia, jeśli ze względu na obowiązkową kwarantannę lub pobyt w szpitalu w związku z koronawirusem nie mogą wykonywać swojej pracy

 1. Rozszerzenie świadczeń ochrony miejsc pracy na NGO

Organizacje pozarządowe, pożytku publicznego i zajmujące się wolontariatem będą mogły skorzystać ze wsparcia na rzecz ochrony miejsc pracy, jakie oferuje państwo.

 1. Zabezpieczenie środków finansowych służących powstrzymaniu COVID-19 przed egzekucją

W nowelizacji specustawy pojawił się też zapis dotyczący zabezpieczenia przed egzekucją środków finansowych, służących powstrzymaniu wirusa COVId-19.

Jak uzasadnia to rząd na stronie gov.pl: jeśli Ty lub Twoja firma przeznaczacie środki finansowe na walkę z koronawirusem, nie będą one podlegały egzekucji w ramach:

 • postępowania cywilnego,
 • czynności komorników sądowych,
 • administracyjnych organów egzekucyjnych.
 1. Nielimitowany Internet w ramach dostępu do gov.pl i usług medycznych online

Korzystający z telefonów komórkowych, mają dostać nielimitowany dostęp do Internetu dotyczący korzystania z ,,publicznych” stron internetowych. Dotyczy to m.in.:

 • stron w domenie gov.pl,
 • usług umożliwiających zdalną diagnostykę medyczną,
 • usług e-learningu umożliwiających zdalną pracę nauczycieli i uczniów.
 1. Wsparcie e-Usług w służbie zdrowia

Placówki ochrony zdrowia otrzymają dostęp do szybkiego Internetu, a także sprzęt, który umożliwi im prowadzenie zdalnej diagnostyki medycznej. Podobne wsparcie zyskają seniorzy czy osoby niepełnosprawne.

Rząd ma zapewnić urządzenia oraz usługi, dzięki którym będzie można świadczyć i korzystać z usług ochrony zdrowia w sposób zdalny.

 1. Szybsza realizacja Funduszu Szerokopasmowego i Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Jeszcze w tym roku uruchomiony ma być Fundusz Szerokopasmowy, dzięki któremu obywatele uzyskają dostęp do podstawowych e-usług społecznych. Pierwotnie program miał ruszyć dopiero w 2021 roku.

Przyspieszony ma być także rozwój Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej tak, aby wszyscy obywatele, na równych zasadach, mogli korzystać z dostępu do edukacji zdalnej.

 1. Szkoły ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem do pracy zdalnej

Nowe rozwiązania mają służyć też wsparciu szkół, chcących uzupełnić swoje wyposażenie o sprzęt komputerowy i inne urządzenia multimedialne oraz oprogramowanie w celu prowadzenia zajęć zdalnych.

 1. Uproszczenie działania usług pocztowych

Usprawnione ma być funkcjonowanie Poczty Polskiej poprzez wprowadzenia rozwiązania, że:

 • przesyłka listowa będąca przesyłką rejestrowaną będzie mogła być doręczona do skrzynki pocztowej adresata bez konieczności składania specjalnego wniosku w punkcie pocztowym;
 • przesyłki kurierskie będą mogły być dostarczane z pominięciem obowiązku uzyskania potwierdzenia odbioru.

Zmiany mają zapewnić ciągłość świadczenia usług pocztowych oraz zwiększyć bezpieczeństwo obywateli.

 1. Wydłużenie niektórych terminów administracyjnych

Wydłużone mają być terminy na realizację obowiązków nałożonych na obywateli, a dotyczących terminów ważności:

 • prawa jazdy,
 • uprawnienia do kierowania pojazdami,
 • szkolenia okresowego,
 • badań lekarskich i psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy

W przypadku upływu tych terminów w trakcie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – na dopełnienie tych obowiązków będzie 30 dni od dnia odwołania ww. stanów.

W przypadków upływu terminów ważności pozwoleń czasowych i tablic rejestracyjnych – zyskamy 14 dni na dopełnienie formalności licząc od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

W stanie epidemii lub okresie zagrożenia epidemicznego zawieszony ma być wymóg przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych, a także przedłużona ma zostać ważność orzeczeń dla maszynistów i pracowników kolejowych, certyfikatów audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego – o okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

 1. Ułatwienia dla podatników

W ramach nowelizacji specustawy, Ministerstwo Finansów zaproponowało:

 • przedłużenie do 30 września 2020 r. terminu do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, w przypadku podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed 31 grudnia 2019 r.
 • przedłużenie do 31 grudnia 2020 r. terminu do dołączenia do lokalnej dokumentacji cen transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych w przypadku podmiotów, których rok obrotowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r. i zakończył przed 31 grudnia 2019 r.
 • zwolnienie od 1 lipca 2020 r. z podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaży i zamiany walut wirtualnych w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 • Umożliwienie uzyskiwania przez przedsiębiorców ulg w spłacie zobowiązań podatkowych
 • ,(w tym m.in. poprzez zaniechanie poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych) w związku z COVID-19, na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej – stanowiących pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01).
 • wprowadzenie rozwiązania dotyczącego warunków, jakie podatkowa grupa kapitałowa musi spełnić, aby zachować status podatnika. Podatkowe grupy kapitałowe, które poniosą w 2020 r. negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i w związku z tym nie spełnią warunku rentowności oraz braku zaległości podatkowych (warunki określone w art. 1a ust. 2 pkt 1 lit. d lub pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), zachowają status podatnika podatku dochodowego. Zawieszenie spełnienia wymienionych warunków dotyczy wyłącznie roku podatkowego, który rozpoczął się przed 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po 31 grudnia 2019 r. lub rozpoczął się po 31 grudnia 2019 r., ale przed 1 stycznia 2021 r.
 • umożliwienie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli zajętych na prowadzenie działalności przez organizacje pozarządowe mające status organizacji pożytku publicznego, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z koronawirusem.
 • wsparcie organizacji pożytku publicznego kwotą 1% podatku będzie możliwe również w przypadku złożenia zeznania PIT za 2019 r. lub oświadczenia PIT-OP po terminie, nie później jednak niż do 1 czerwca 2020 r. (korekty tego zeznania do 30 czerwca 2020 r.). Warunkiem przekazania przez naczelnika urzędu skarbowego tej kwoty OPP, będzie zapłata przez podatnika podatku w pełnej wysokości do 30 czerwca 2020 r
 • przyznanie Ministrowi Finansów uprawnienia do decydowania o zmianie właściwości organów KAS. Ma to usprawnić obsługę podatników, którzy będą mogli załatwiać swoje sprawy w dowolnej izbie administracji skarbowej, urzędzie skarbowym czy urzędzie celno-skarbowym. Zakłada się, że w pierwszej kolejności będzie możliwe składanie do dowolnego urzędu skarbowego deklaracji podatkowych oraz wniosków o wydanie zaświadczeń.
 • przyznanie Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA) uprawnienia do przeprowadzania kontroli w firmach audytorskich bez konieczności osobistych kontaktów, wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kontrola w takiej formie będzie mogła się odbyć po uzyskaniu zgody kontrolowanej jednostki.
 • Wydłużenie terminów ważności zezwoleń dla organizatorów loterii promocyjnych i fantowych. Podmioty posiadające zezwolenie na urządzanie loterii promocyjnych i fantowych będą mogły zorganizować loterię w późniejszym terminie niż wskazany w otrzymanym zezwoleniu. Zezwolenie nie będzie wygasać w przypadku nierozpoczęcia działalności w okresie w nim określonym. Nie będą pobierane opłaty za zmianę zezwolenia jeżeli będzie ona dotyczyć zmiany terminu prowadzenia działalności objętej zezwoleniem.

Dodatkowo, na mocy rozporządzenia Ministra Finansów, wprowadzona ma zostać możliwość stosowania stawki 0 % VAT dla darowizn laptopów i tabletów na rzecz: placówek oświatowych, organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych i operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Preferencja ta ma zostać wprowadzona rozporządzeniem wykonawczym do ustawy o VAT na okres 2 miesięcy.

Z kolei, rozporządzeniem Rady Ministrów, na terytorium całego kraju mają zostać wstrzymane administracyjne postępowania egzekucyjne należności pieniężnych do czasu odwołania stanu epidemii. Wstrzymanie nie będzie dotyczyć egzekucji administracyjnej kar pieniężnych nakładanych w związku z naruszeniami przepisów, mających szczególne znaczenie dla zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19, czy też minimalizowania skutków wystąpienia epidemii, a także grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego.

Tak jak wspomniano na wstępie, nowelizacja specustawy została w dniu 9 kwietnia 2020 r. przyjęta przez Sejm. Teraz projekt trafi na obrady Senatu.

Poinformujemy o wejściu w życie nowelizacji specustawy.

 

 

Tarcza antykryzysowa
,

Tarcza antykryzysowa – przewodnik

Możliwości uzyskania wsparcia przez przedsiębiorców w czasie epidemii koronawirusa

31 marca 2020 r. w Dzienniku Ustaw pod nr 568 opublikowana została i z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, stanowiąca część programu, określana jako ,,Tarcza antykryzysowa”.

W skład tego pakietu weszły również: ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju.

Poniżej przedstawiamy rozwiązania, składające się na ,,Tarczę antykryzysową” oraz ulgi, o które można się ubiegać w oparciu o istniejące wcześniej przepisy.

 1. Zwolnienie ze składek do ZUS na 3 miesiące (marzec – maj).

Jeśli przedsiębiorca prowadził działalność gospodarcza przed 1 lutego 2020r. i był płatnikiem składek przed tą datą oraz zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób na 29 lutego 2020 r.,albo był duchownym – może złożyć wniosek o zwolnienie ze ZUS na 3 miesiące.

W celu uzyskania zwolnienia, wniosek do ZUS należy złożyć na formularzu RDZ, nie później niż do 30 czerwca 2020 r. Jednocześnie terminowo trzeba przesyłać dokumenty rozliczeniowe za okres od marca do mają 2020 r., chyba, że zgodnie z przepisami przedsiębiorca jest zwolniony z tego obowiązku.

 1. Zwolnienie ze składek do ZUS na 3 miesiące (marzec – maj) dla przedsiębiorców samozatrudnionych.

Wniosek można złożyć, gdy samozatrudniony opłaca składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, a przychód uzyskany z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie przekroczył kwoty 15 681 zł.

Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.

 1. Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

To jednorazowe świadczenie w wysokości 2080 zł lub 1300 zł, które ma zrekompensować utratę przychodów osobom prowadzącym działalność gospodarczą (o przychodzie poniżej 3 – krotności przeciętnego wynagrodzenia).

O świadczenie postojowe w wysokości 2080 PLN będzie można wnioskować, jeśli:

– przedsiębiorca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. (działalność nie została zawieszona) i przychód, który uzyskał w miesiącu przed miesiącem, w którym złożono wniosek o świadczenie postojowe:

 1. był o co najmniej 15% niższy od przychodu, który uzyskano w miesiącu poprzedzającym,
 2. i nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.

– przedsiębiorca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r., ale zawiesił ją po 31 stycznia 2020 r. i przychód, który uzyskał w miesiącu przed miesiącem, w którym złożył wniosek o świadczenie postojowe, nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.

– przedsiębiorca nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

– mieszka na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

O świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł będzie można wnioskować, jeśli:

– przedsiębiorca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. i rozlicza podatek kartą podatkową oraz jest zwolniony z opłacania podatku VAT.

– nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

– mieszka na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Wnioski o świadczenie postojowe (RSP-D) mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

 1. Dofinansowania do pensji pracowników w razie przestoju

Pracodawca może skorzystać z 3-miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracowników w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy oraz z dopłaty do należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.

Pomoc jest zależna od wielkości przedsiębiorstwa. Przysługuje przedsiębiorcom w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców, czyli zarówno osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, jak i osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą, również wspólnikom spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

1) Minimalny okres prowadzenia działalności: w celu skorzystania z dofinansowania w ramach przestoju ekonomicznego przedsiębiorca musi prowadzić działalność przez co najmniej rok, aby móc spełnić kryterium dotyczące spadku obrotu gospodarczego, liczonego w sposób określony w art. 15g ust. 9 pkt 1.

2) Skala spadku obrotów gospodarczych, tj. spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

 • nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 01.01.2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID 19 lub
 • nie mniej niż o 25 %, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01.2020 r., w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

3) Świadczenie może być łączone z innymi instrumentami w ramach „Tarczy Antykryzysowej”, jednak pomoc nie dotyczyć wypłaty środków przeznaczonych na ochronę miejsc pracy tych samych pracowników.

4) Przedsiębiorca nie może zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r. (nie dotyczy sytuacji, gdy przedsiębiorca zawarł umowę z ZUS lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w zakresie spłaty zadłużenia).

5) Wobec przedsiębiorcy nie mogą zachodzić przesłanki do ogłoszenia upadłości.

6) Wykluczenie przedsiębiorcy, jeśli wyplata świadczeń na ochronę miejsc pracy mogłaby spowodować przekroczenie progu dopuszczalnego w zakresie otrzymania pomocy de minimis.

7) Świadczenia nie przysługują:

 • pomocy domowej,
 • pracownikowi, którego wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 200% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.,
 • pracownikowi zatrudnionemu na umowę o dzieło.

W przypadku przestoju, maksymalna kwota dofinansowania na pracownika wyniesie

1 533,09 zł netto, w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od wysokości przyznanego świadczenia, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy,

W przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy (nie więcej niż do 50%) maksymalna kwota dofinansowania na pracownika wyniesie 2 452,27 zł, w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od wysokości przyznanego świadczenia, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Wysokość pomocy może ulec zmianie, gdyż wyliczana jest na dzień złożenia wniosku. Państwo dopłaca przy obniżonym wymiarze czasu pracy, połowę do wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Stąd wysokość dofinansowania będzie zmieniała się kwartalnie w zależności od obowiązującego powyżej przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Ponadto przy obliczaniu wysokości pomocy uwzględniany jest wymiar czasu pracy danego pracownika.
Świadczenia będą przysługiwać przez łączny okres 3 miesięcy przypadających po dacie podpisania umowy między dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy a przedsiębiorcą.

 1. Rezygnacja z uproszczonych zaliczek na PIT/CIT

Podatnicy, którzy zrezygnują z uproszczonych zaliczek, za okres marzec – grudzień 2020 r. – obliczą zaliczki miesięczne od bieżących dochodów na ogólnych zasadach. W konsekwencji zapłacą niższe zaliczki, co poprawi ich płynność. Z uproszczonej formy opłacania zaliczek może zrezygnować mały podatnik CIT oraz podatnik PIT. O rezygnacji z tej formy  wpłacania zaliczek podatnicy poinformują w zeznaniu składanym za 2020 r.

 1. Ograniczenie poboru zaliczek na PIT/CIT

Jeśli oceniasz, że obliczane w ciągu bieżącego roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy są niewspółmiernie wysokie w stosunku do przewidywanego podatku do zapłaty na koniec roku – w oparciu o art. art. 22 § 2a Ordynacji podatkowej możesz złożyć wniosek o ograniczenie poboru zaliczek.

To ograniczenie może zostać zastosowane zarówno wobec podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), jak i podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), niezależnie od źródła uzyskiwanych przychodów (dochodów Instytucja ograniczenia poboru zaliczek na PIT/CIT ma również zastosowanie również do zaliczek wpłacanych w formie uproszczonej.

Uprawnienie do obniżenia zaliczki przysługuje organowi podatkowemu, a procedura wszczynana jest na pisemny wniosek podatnika złożony we właściwym urzędzie skarbowym.

Wniosek o ograniczenie poboru zaliczek na podatek dochodowy można złożyć w każdym momencie roku podatkowego. Nie może jednak dotyczyć zaliczek nieopłaconych, dla których termin zapłaty już minął (mają status zaległości podatkowej).

 1. Zwolnienie od podatku dochodowego świadczenia postojowego i z tytułu zakwaterowania

Z ulgi można skorzystać, jeśli w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna. Zwolnienie od podatku PIT świadczenia polegającego na zakwaterowaniu i wyżywieniu pracownika przez pracodawcę występuje w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Ze zwolnienia mogą skorzystać osoby, prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby wykonujące umowy agencyjne, umowy zlecenia oraz inne umowy o świadczenie usług (w przypadku zwolnienia od podatku PIT ze świadczenia polegającego na zakwaterowaniu i wyżywieniu pracownika przez pracodawcę korzystać może tylko pracownik).

 1. Odliczenie straty za 2020 r. od dochodu za rok 2019

Umożliwienie podatnikom CIT i PIT, którzy ponoszą negatywne konsekwencje COVID-19, odliczenia straty poniesionej w 2020 r., od dochodu z działalności, uzyskanego w 2019 r. Warunek to osiągnięcie w 2020 r. – w porównaniu do 2019 r. – przychodów niższych o co najmniej 50 proc.

Z ulgi mogą skorzystać podatnicy podatku PIT , prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną wg skali podatkowej, tzw. podatkiem liniowym ze stawką 19%, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, bez względu na zaliczenie do określonej kategorii przedsiębiorców (jednoosobowa działalność, mikroprzedsiębiorca, itd.)

Jednorazowo będziesz mógł obniżyć dochód o kwotę nie większą niż 5 000 000 zł. W celu wstecznego rozliczenia straty, trzeba będzie poczekać do zakończenia roku 2020, złożyć za ten rok zeznanie wykazujące stratę, wówczas złożyć korektę zeznania za 2019 r. i oczekiwać na zwrot nadpłaty podatku za rok 2019.

 1. Odroczenie terminy zapłaty zaliczek na PIT od wynagrodzeń pracowniczych za marzec – kwiecień

Wydłużenie terminu na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek od wynagrodzeń pracowniczych pobranych za marzec i kwiecień. Zapłata zaliczki, zamiast odpowiednio do 20 kwietnia i 20 maja, będzie mogła być przekazana do 1 czerwca 2020 r.

 1. Umorzenie zaległości

Jeśli masz problem ze spłatą zaległego podatku, odsetek za zwłokę lub zapłatą opłaty prolongacyjnej itp.  – możesz złożyć wniosek o umorzenie całości lub części zaległości podatkowej.

W przypadku gdy prowadzisz:

– jednoosobową działalność gospodarczą – wniosek skieruj do urzędu skarbowego (właściwego dla twojego miejsca zamieszkania);

– firmę jako osoba prawna (np. spółka z o.o.) lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej (np. stowarzyszenie) – wniosek złóż do urzędu skarbowego (właściwego dla siedziby podmiotu);

– nie posiadasz siedziby w Polsce, ale na stałe prowadzisz tutaj działalność gospodarczą – wniosek złóż do urzędu skarbowego (właściwego dla stałego miejsca prowadzenia działalności);

– nie posiadasz siedziby, ani na stałe nie prowadzisz działalności gospodarczej w Polsce – wniosek złóż do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Jeśli masz np.: oddział w Polsce, wielomilionowe przychody ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług (co najmniej 5 mln euro netto rocznie w przeliczeniu na złotówki), firmę z kapitałem zagranicznym – wniosek złóż w jednym z wyspecjalizowanych (dużych) urzędów skarbowych.

 1. Uelastycznienie czasu pracy

Pracodawca dotknięty skutkami epidemii koronawirusa może skrócić dobowy czas nieprzerwanego odpoczynku dla pracownika z obecnych 11 godzin do 8 (z gwarancją oddania pracownikowi równoważnego odpoczynku w okresie 8 tygodni), a tygodniowy czas takiego odpoczynku – z 35 do 32 godzin.

W porozumieniu ze związkami zawodowymi albo – gdy nie ma związków – z przedstawicielami pracowników – będzie można też wydłużyć dobowy wymiar czas pracy do 12 godzin (równoważny system czasu pracy) oraz okres rozliczeniowy do maksymalnie 12 miesięcy.

 1. Czasowe wygaśnięcie umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy

Rozwiązanie – polegające na czasowym wygaszeniu umów – przygotowano dla przedsiębiorców, będących stronami umów najmu, dzierżawy i podobnych o korzystanie z powierzchni –   prowadzący działalność w obiekcie handlowym o powierzchni pow. 2000 metrów kwadratowych, którzy w związku z wprowadzeniem zakazu handlu w tych obiektach zamknęli sklepy czy punkty usługowe. Mechanizm ma ułatwić obu stronom umowy przetrwanie epidemii koronawirusa.

W terminie trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 metrów kwadratowych – osoba uprawniona dotychczas do używania powierzchni handlowej ma złożyć udostępniającemu bezwarunkową i wiążącą ofertę przedłużenia obowiązywania umowy na takich samych warunkach, jak przed ogłoszeniem zakazu.

Nowa umowa ma wiązać przez okres odpowiadający długości okresu obowiązywania zakazu i dodatkowo sześciu miesięcy. Jeśli oferta nie zostanie złożona w terminie, to uważa się, że do czasowego wygaśnięcia umowy nie doszło. Czasowe wygaśnięcie umowy obowiązuje od dnia wprowadzenia zakazu, a termin złożenia oferty zawarcia nowej umowy na dotychczasowych zasadach – biegnie od dnia zniesienia zakazu.

Strony wyżej wymienionych umów mogą korzystać także z innych rozwiązań na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego na wypadek wprowadzenia ograniczeń w swobodzie działalności gospodarczej.

 1. Czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej przy odraczaniu lub rozkładaniu na raty należności skarbowych

Nie zostaną ci naliczone opłaty prolongacyjnej w przypadku złożenia wniosku o odroczenie lub rozłożenie na raty podatków, stanowiących dochód budżetu państwa lub uzyskasz zwolnienie z opłaty prolongacyjnej w decyzjach o odroczeniu lub płatności w ratach podatku i zaległości podatkowych.

Z ulgi mogą skorzystać płatnicy, podmioty prowadzące działalność gospodarczą (jednoosobowa działalność, mikroprzedsiębiorca, mały, średni, duży przedsiębiorca) oraz osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

 1. Późniejsza zapłata lub rozłożenie na raty należności do ZUS

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, możesz złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek. Jeśli wniosek złożysz w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, wówczas opłata prolongacyjna nie zostanie naliczona od należności za okres od 1 stycznia 2020 r.Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. Nie można zatem wnioskować o ulgę dotyczącą składek za 2019 r.

Rozwiązanie dostępne dla wszystkich płatników składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Nie ma znaczenia, od kiedy prowadzona jest działalność. Nie ma też znaczenia wielkość przedsiębiorstwa.

Wniosek (RDU) należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

–  drogą elektroniczną przez PUE ZUS,

– za pośrednictwem poczty,

– osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

 1. Zwolnienie z obowiązku informowania o schematach podatkowych (MDR)

Od dnia 31 marca 2020 r. do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii podatnicy nie mają obowiązku przekazywania do Szefa KAS informacji i zawiadomień (w tym informacji MDR-3), a także realizacji innych obowiązków, wynikających z przepisów o schematach podatkowych.

Odroczenie – z którego mogą skorzystać wszystkie podmioty zobowiązane do przekazywania informacji i zawiadomień, tj.  promotorzy, korzystający i wspomagający) – ma obowiązywać jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2020 r.

16. Niskooprocentowana pożyczki dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy

Z pożyczki – do kwoty 5 tys. zł – będzie mógł skorzystać mikroprzedsiębiorca, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. Celem jej udzielenia jest uzyskanie środków na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Pożyczka będzie wypłacana jednorazowo, po podpisaniu umowy. Okres jej spłaty nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji. Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

17. Ułatwienia dla branży turystycznej

Przedłużenie terminu na zwrot wpłat klienta w przypadku niemożności zorganizowania wydarzenia z powodu epidemii (dot. organizacji wystaw i kongresów lub działalności kulturalnej, rozrywkowej, rekreacyjnej, sportowej, organizującej wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe) do 180 dni od rozwiązania umowy.)

Możliwość skorzystania przez klientów z voucherów na realizację imprezy turystycznej w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza odwołana w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

18. Odroczenie płatności za użytkowanie wieczyste gruntu gminy

Wszyscy użytkownicy wieczyści gruntów gminy, czyli zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy mogą skorzystać z odroczenia termin płatności do końca czerwca 2020 r. opłaty za 2020 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminy Możliwe jest też złożenie wniosku o ustalenie innego (późniejszego niż 30 czerwca 2020 r.) terminu zapłaty. Rozwiązanie dotyczy płatności pełnej kwoty.

Wniosek o ustalenie innego terminu płatności w 2020 r. niż do 30 czerwca 2020 r., należy złożyć w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

19. Odliczenie od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19.

Darowizny przekazane od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19: podmiotom wykonującym działalność leczniczą (czyli przede wszystkim szpitalom jednoimiennym), Agencji Rezerw Materiałowych, Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych – mogą być odliczane przez podatników CIT i PIT od podstawy opodatkowania (dochodu) na korzystnych zasadach, o którym poniżej.
Z ulgi może skorzystać każdy, kto opodatkowuje dochody na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub według jednolitej 19% stawki podatku (dla dochodów z działalności gospodarczej), a także podatnik, który opodatkowuje dochody ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych może zmniejszyć podstawę obliczenia podatku dzięki przekazaniu darowizny na zwalczanie COVID-19. Odliczeniu będzie podlegać nawet 200% wartości darowizny pieniężnej lub rzeczowej.

W przypadku darowizny przekazanej:

 • do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny,
 • w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny,
 • od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

Ulgi z tytułu darowizny możesz odliczyć już na etapie wpłacania zaliczki na podatek dochodowy/ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w trakcie roku podatkowego.

Nie można uwzględnić wartości darowizny przy opłacaniu zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej, opłacaniu zryczałtowanego podatku dochodowego z kapitałów pieniężnych, opłacaniu podatku z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości.

Ulga nie przysługuje, w sytuacji, gdy wydatki zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub zostały odliczone od dochodów opodatkowanych w innej formie albo zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

20. Ulga IP Box

Nowa regulacja daje możliwość zastosowania preferencyjnej stawki podatkowej (w wysokości 5%) już do rozliczanych w trakcie roku podatkowego zaliczkach na podatek (a nie dopiero w rocznym zeznaniu podatkowym), w stosunku do kwalifikowanego dochodu uzyskiwanego z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19.

Rozwiązanie skierowane jest do podatników CIT osiągających kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w roku podatkowym, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia 2019 r. lub rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r. a zakończył przed dniem 1 stycznia 2021 r. W przypadku podatników PIT rozwiązanie to skierowane jest do podatników osiągających kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w 2020 r.

Z ulgi mogą skorzystać:

 • podatnicy, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.
 • mikroprzedsiębiorcy
 • małe przedsiębiorstwa.
 • średnie przedsiębiorstwa.
 • duże przedsiębiorstwa.

Zarówno podatnicy CIT, jak i PIT rozliczający się na zasadach ogólnych lub według jednolitej 19% podatku dochodowego

Korzystanie z tego rozwiązania będzie możliwe również w sytuacji, gdy podatnik nie posiada jeszcze kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ani ekspektatywy jego uzyskania, pod warunkiem zgłoszenia lub złożenia wniosku o uzyskanie takiego prawa ochronnego do właściwego organu, w terminie 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, za który przy obliczaniu zaliczki na podatek podatnik zastosował 5% stawkę podatku.

21. Więcej czasu na złożenie informacji o cenach transferowych

Do 30 września 2020 r. został przedłużony termin złożenia informacji o cenach transferowych.

– TPR-P (art. 23zf ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

– TPR-C (art. 11t ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dalej: ustawa o CIT)

w przypadku podmiotów, których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r.

Z udogodnienia mogą skorzystać podmioty wskazane w ustawach o PIT i  CIT, obowiązane do złożenia informacji o cenach transferowych (w tym prowadzący jednoosobową działalność, mikroprzedsiębiorcy, mali, średni i duzi przedsiębiorcy).

22. Elektroniczny czynny żal

Czynny żal to instytucja uregulowana w art. 16 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2020 poz. 19) umożliwiająca odstąpienie od ukarania wobec sprawców, którzy wyrazili „skruchę” z powodu popełnienia czynu zabronionego i dopełnili ciążących na nich obowiązków.

Obecnie czynny żal można złożyć nie tylko przesyłając pismo do organu podatkowego listem poleconym, ale i za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym skrzynki e-PUAP właściwego urzędu skarbowego lub portalu podatkowego.

Przypominamy, że złożenie zawiadomienie jest bezskuteczne, jeżeli zostało złożone w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony (warunki skuteczności czynnego żalu nie uległy zmianie).

Pozostałe udogodnienia:

– przesunięcie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT z deklaracją dla dużych podatników z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r.,

– przesunięcie matrycy VAT z 1 kwietnia na 1 lipca 2020,

– przesunięcie obowiązku utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w średnich przedsiębiorstwach (II etap wdrożenia PPK). Nowe maksymalne terminy, to: 27 października 2020 r. na zawarcie umowy o zarządzanie PPK i 10 listopada 2020 r. na zawarcie umowy o prowadzenie PPK,

– odroczenie do 13 lipca 2020 r. obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy),

– wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty powyżej 15 tys. złotych na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT (z 3-dniowego do 14-dniowego),

– odroczenie podatku od sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 r.,

– wsparcie firm transportowych przez ARP w refinansowaniu umów leasingowych,

– umożliwienie sklepom – w niedziele objęte zakazem handlu – przyjmowania towaru, rozładowywania go oraz wykładania na półki,

– przedłużenie legalnego pobytu i zezwoleń na pracę dla obcokrajowców,

– umożliwienie radzie danej gminy odstąpienia, za część roku 2020, od pobierania podatku od nieruchomości od firm, które przez epidemię koronawirusa utraciły płynność finansową,

– przedłużenie bankowych kredytów obrotowych, w oparciu o dane finansowe na koniec 2019,

– gwarancje de minimis z BGK,

– dopłaty BGK do odsetek.

Przykłady wsparcia dla poszczególnych podmiotów, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa:

Firmy jednoosobowe:

 1. Zwolnienie z ZUS przez 3 miesiące.
 2. Świadczenie postojowe dla prowadzących działalność gospodarczą.
 3. Dofinansowanie pensji pracowników w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.
 4. Zwolnienie z podatku dochodowego od świadczenia postojowego itp.
 5. Rozłożenie na raty lub odroczenie zapłaty należności ZUS.
 6. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminy zapłaty podatków.
 7. Wnioskowanie o umorzenie zaległości podatkowej.
 8. Niższe zaliczki na PIT/CIT.
 9. Rezygnacja z uproszczonej formy wpłacania zaliczek.
 10. Odroczenie terminu zapłaty podatku od sprzedaży detalicznej.
 11. Niskooprocentowane pożyczki ze środków Funduszu Pracy.
 12. Zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego gwarancjami de minimis z BGK.
 13. Czasowe wygaśnięcie umów najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy.
 14. Zwolnienie z abonamentu i opłat audiowizualnych.
 15. Odliczenie od dochodu darowizny, przekazanej na zwalczanie COVID-1
 16. Odliczenie straty za 2020 r. od dochodu za 2019 r.
 17. Zwolnienie z opłaty prolongacyjnej w decyzjach o odroczeniu lub płatności w ratach podatku i zaległości podatkowych.
 18. Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na konto spoza wykazu (tzw. Biała lista).
 19. Możliwość złożenia deklaracji podatkowej PIT za 2019 r. oraz zapłaty podatku do 31 maja 2020 r.
 20. Odroczenie płatności za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa i gminy.
 21. Przesuniecie do 20 lipca 2020 r. terminu zapłaty podatku od budynków – podatnicy PIT.
 22. Elektroniczny czynny żal.
 23. Przedłużenie ważności zezwolenia na pracę i oświadczenia.
 24. Przesunięcie terminu stosowania nowej matrycy stawek VAT.

Mikrofirma do 9 pracowników

 1. Zwolnienie z ZUS przez 3 miesiące.
 2. Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od wynagrodzeń składek na ZUS (np. na czas przestoju).
 3. Rozłożenie na raty lub odroczenie zapłaty należności ZUS.
 4. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu zapłaty podatków.
 5. Wnioskowanie o umorzenie zaległości podatkowej.
 6. Niższe zaliczki na PIT/CIT.
 7. Rezygnacja z uproszczonej formy wpłacania zaliczek .
 8. Odroczenie terminu zapłaty podatku od sprzedaży detalicznej.
 9. Niskooprocentowana pożyczka ze środków Funduszu Pracy.
 10. Zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego gwarancjami de minimis z BGK.
 11. Preferencyjne warunki uzyskania kredytu na innowacje technologiczne.
 12. Preferencyjna 5% stawka podatku ze zbycia praw własności intelektualnej, wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19.
 13. Czasowe wygaśnięcie umów najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy.
 14. Zwolnienie z abonamentu i opłat audiowizualnych.
 15. Późniejsza zapłata podatku akcyzowego.
 16. Odliczenie straty za 2020 r. od dochodu za 2019 r.
 17. Zwolnienie z opłaty prolongacyjnej w decyzjach o odroczeniu lub płatności w ratach podatku i zaległości podatkowych.
 18. Wydłużony termin na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na konto spoza wykazu (tzw. Biała lista).
 19. Przesunięcie terminu złożenia zeznania CIT-8 i wpłaty podatku.
 20. Odroczenie płatności za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa i gminy.
 21. Przesuniecie do 20 lipca 2020 r. terminu zapłaty podatku od budynków – podatnicy PIT.
 22. Elektroniczny czynny żal.
 23. Brak obowiązku przekazywania informacji i zawiadomień o schematach podatkowych.
 24. Przedłużenie do 30 września 2020 r. termin złożenia informacji o cenach transferowych.

Mała firma (do 50 pracowników)

 1. Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od wynagrodzeń składek na ZUS (np. na czas przestoju).
 2. Ułatwienie w e-paragonach.
 3. Pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP.
 4. Rozłożenie na raty lub odroczenie zapłaty należności ZUS.
 5. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminy zapłaty podatków.
 6. Wnioskowanie o umorzenie zaległości podatkowej.
 7. Niższe zaliczki na PIT/CIT.
 8. Rezygnacja z uproszczonej formy wpłacania zaliczek .
 9. Odroczenie terminu zapłaty podatku od sprzedaży detalicznej.
 10. Późniejsza zapłata PIT od wynagrodzeń pracowników.
 11. Zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego gwarancjami de minimis z BGK.
 12. Preferencyjne warunki uzyskania kredytu na innowacje technologiczne.
 13. Czasowe wygaśnięcie umów najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy.
 14. Zwolnienie z abonamentu i opłat audiowizualnych.
 15. Preferencyjne warunki finansowania działalności MŚP.
 16. Ulga IP Box.
 17. Odliczenie straty za 2020 r. od dochodu za 2019 r.
 18. Zwolnienie z opłaty prolongacyjnej.
 19. Wydłużony termin na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na konto spoza wykazu (tzw. Biała lista).
 20. Przesunięcie terminu złożenia zeznania CIT-8 i wpłaty podatku.
 21. Odroczenie płatności za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa i gminy.
 22. Przesuniecie do 20 lipca 2020 r. terminu zapłaty podatku od budynków – podatnicy PIT.
 23. Elektroniczny czynny żal.
 24. Brak obowiązku przekazywania informacji i zawiadomień o schematach podatkowych.
 25. Przedłużenie do 30 września 2020 r. termin złożenia informacji o cenach transferowych.

Średnia firma (do 250 pracowników)

 1. 3-miesięczne dofinansowanie wynagrodzenia pracowników w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu prac.
 2. Pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP.
 3. Pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym.
 4. Rozłożenie na raty lub odroczenie zapłaty należności ZUS
 5. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminy zapłaty podatków.
 6. Rozłożenie na raty zaległego podatku.
 7. Wnioskowanie o umorzenie zaległości podatkowej.
 8. Niższe zaliczki na PIT/CIT.
 9. Rezygnacja z uproszczonej formy wpłacania zaliczek.
 10. Odroczenie terminu zapłaty podatku od sprzedaży detalicznej.
 11. Korzystniejsze warunki gwarancji de minimis z BGK.
 12. Korzystniejsze warunki kredytu na innowacje technologiczne.
 13. Czasowe wygaśnięcie umów najmu, dzierżawy lub innej, podobnej umowy.
 14. Zwolnienie z abonamentu i opłat audiowizualnych.
 15. Udogodnienia uzyskania pożyczki unijnej dla MŚP.
 16. Ulga IP Box.
 17. Odliczenie przekazanej darowizny od dochodu.
 18. Odliczenie straty za 2020 r. od dochodu za 2019 r.
 19. Przesuniecie termin zapłaty podatku od budynków.
 20. Możliwość wprowadzenia zwolnienia z podatku od nieruchomości.
 21. Późniejsze złożenie informacji o cenach transferowych.
 22. Czasowy brak obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.

Duża firma

 1. Dofinansowania wynagrodzenia pracowników w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu.
 2. Rozłożenie na raty lub odroczenie zapłaty należności ZUS
 3. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminy zapłaty podatków.
 4. Rozłożenie na raty zaległego podatku.
 5. Wnioskowanie o umorzenie zaległości podatkowej.
 6. Niższe zaliczki na PIT/CIT.
 7. Rezygnacja z uproszczonej formy wpłacania zaliczek.
 8. Zwolnienie z opłacania podatku od sprzedaży detalicznej.
 9. Korzystniejsze warunki gwarancji de minimis z BGK.
 10. Korzystniejsze warunki Kredytu na innowacje technologiczne.
 11. Czasowe wygaśnięcie umów najmu, dzierżawy lub innych, podobnych umów.
 12. Nowy plik JPK_VAT (deklaracja + ewidencja) dopiero od 1 lipca 2020.
 13. Zwolnienie z abonamentu i opłat audiowizualnych.
 14. Ulga IP Box.
 15. Odliczenie przekazanej darowizny od dochodu.
 16. Odliczenie straty za 2020 r. od dochodu za 2019 r.
 17. Brak obowiązku zwiększania dochodu, będącego podstawą obliczenia zaliczek w 2020 r. o nieuregulowane należności handlowe dla niektórych podatników.
 18. Przesuniecie termin zapłaty podatku od budynków.
 19. Możliwość wprowadzenia zwolnienia z podatku od nieruchomości.
 20. Późniejsze złożenie informacji o cenach transferowych.
 21. Czasowy brak obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.
 22. Przedłużenie ważności zezwolenia na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.