,

Termin na PIT – bez zmian do 30.04.2020 r.

PIT 2020

Nie zmienił się termin na złożenie PIT-ów i zapłatę podatku za rok 2019

W związku z licznymi wątpliwościami, powstałymi co do sposobu wypełnienia obowiązków związanych z rocznym rozliczeniem podatkowym przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznym za rok 2019 – wyjaśniamy, że w obowiązującej, pierwszej wersji specustawy brak jest przepisów, zmieniających ten termin. W konsekwencji, warto pamiętać, że tak jak dotychczas ustawowy termin na złożenie PIT-37, PIT-36 czy PIT-36L za rok 2019 upływa nadal 30 kwietnia 2020 r.

W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – zamieszczono wprawdzie art. 15 zzj, odnoszący się do PIT-ów za rok 2019, ale przewidziano w nim jedynie, że podatnikom nie grozić będzie odpowiedzialność karna za złożenia zeznania i wpłatę należnego podatku po terminie, nie później jednak niż do 31 maja 2020 r.

Wypełnienie wspomnianych obowiązków podatkowych w ciągu miesiąca po 30 kwietnia 2020 r. zostanie potraktowane jako złożenie przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych zawiadomienia, o którym mowa w art. 16 § 4 Kodeks karny skarbowy, czyli tzw. czynnego żalu. W takim przypadku naczelnik właściwego urzędu skarbowego nie będzie wszczynał postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, a postępowania wszczęte umorzy.

Treść przepisu nie pozwala jednak na przyjęcie, że organom podatkowym nie przysługuje prawo (a nawet obowiązek) naliczenia odsetek od wpłat podatku dokonanych po upływie ustawowego terminu.

Stąd, jeśli z zeznania podatkowego PIT za rok 2019 wynika należność do zapłaty – warto zarówno złożenia PIT, jak i wpłaty podatku dokonać terminowo – czyli nie później niż 30 kwietnia br.