Koronawirus strona
,

Czy zwolnienie z ZUS dla wszystkich pracodawców?

Prezydent chce zwolnienia z ZUS wszystkich pracodawców

9 kwietnia 2020 r. na oficjalnym profilu Kancelarii Prezydenta RP, prowadzonym na twitterze, pojawiła się propozycja prezydenta Andrzej Duda o zwolnienie wszystkich pracodawców z ZUS przez 3 miesiące oraz o objęcie ,.Tarczą antykryzysową” przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność przed 1 marca 2020 r.

Jak poinformowano na twitterze Prezydenta RP postulat zwolnienia wszystkich przedsiębiorców ze składek z ZUS został już przedstawiony premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i spotkał się z jego akceptacją.

Na tę chwilę brak informacji, czy i w jakim trybie pomysł Prezydenta RP może zostać zrealizowany. Propozycja Andrzeja Dudy została opublikowana już po zakończeniu przez Sejm prac nad projektem ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, nazywanym też poprawką do ,,Tarczy antykryzysowej”. Nowelizacja przewiduje m.in. zwolnienie z obowiązku opłacenia 50% nieopłaconych składek do ZUS przedsiębiorców, zgłaszających do ubezpieczenia społecznego od 10 do 49 ubezpieczonych.

Przypomnijmy, że w obowiązującej już, pierwszej, wersji specustawy zwolnienie z pełnych składek do ZUS, należnych za marzec, kwiecień i maj, przewidziano jedynie dla mikrofirm (zatrudniających od 1-9 pracowników) oraz dla samozatrudnionych.

Projekt nowelizacji specustawy, w wersji zaproponowanej przez Sejm, został już przesłany do Senat, który zajmie się nim podczas najbliższego posiedzenia zaplanowanego na 15 – 16 kwietnia 2020 r.

 

 

Tarcza anty 1.1.
,

Tarcza antykryzysowa 1.1.

Sejm ulepsza tarczę

 

Krótko po północy, już w dniu 9 kwietnia 2020 r. Sejm zakończył pracę nad projektem ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, nazywanym też poprawką do ,,Tarczy antykryzysowej”. Teraz projektem ustawy rządowej ma zająć się Senat.

Równoległe przez rząd przygotowywana jest nowa specustawa (tzw. Tarcza 2.0), której projekt ma zostać przedstawiony w Sejmie po Wielkanocy.

Choć specustawa 1.0 weszła w życie zaledwie przed kilkoma dniami, bo z dniem 31 marca 2020 r., ustawodawca uznał, że niektóre jej zapisy muszą zostać uzupełnione. Przewidziano też nowe rozwiązania, mające usprawnić pracę poczty i służby zdrowia.

 1. Wakacje w ZUS

Zgodnie z zamysłem rządu, rozszerzany będzie krąg przedsiębiorców, uprawnionych do skorzystają z 3-miesięcznych wakacji składkowych w ZUS-ie. Dotychczas takie zwolnienie z nieopłaconych do ZUS-u składek przysługiwało wyłącznie samozatrudnionym oraz mikrofirmom, zatrudniającym do 9 pracowników.

Po zmianach z wakacji składkowych dla pracowników skorzystają także przedsiębiorstwa, zatrudniające od 10 do 49 osób. W tym przypadku z budżetu państwo ma być pokryta połowa składek na ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych.

Na stronie gov.pl, gdzie rząd przedstawił projekt nowych rozwiązań, pojawiła się informacja, że warunkiem zwolnienia z 50% należności na rzecz ZUS dla większych firm będzie utrzymanie zatrudnienie oraz że mechanizm ma pozytywnie wpłynąć na zmniejszenie liczny zwalnianych pracowników. W dodanym w projekcie nowelizacji specustawy do art. 31zo, ust. 1a: nie zapisano wspomniano warunku.

 1. Dłuższe postojowe dla jednoosobowych firm i świadczących usługi na umowach cywilnoprawnych

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, a także zatrudnione w ramach umowy cywilnoprawnej mogą ubiegać się o wypłatę świadczenia postojowego przez 3 miesiące. Pierwotnie wsparcie miało być udzielone jedynie przez 1 miesiąc. Wysokość świadczenia postojowego to 2080 zł – czyli 80 proc. pensji minimalnej. Świadczenie jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.

W przypadku jednak osób świadczących usługi na umowach cywilnoprawnych (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło) – istotna jest suma przychodów z takich umów uzyskanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku. Jeśli suma przychodów nie przekraczała 1299,99 zł (czyli była niższa niż połowa płacy minimalnej) – świadczenie będzie przysługiwać nie w wysokości 2080 zł, a w kwocie przychodu we wskazanym miesiącu.

Kwota 2080 zł na rękę trafi do osób, które zarobiły minimum 1300 zł. W przypadku samozatrudnionych istnieje jednak limit przychodu. W miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie może być wyższy niż 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS. Obecnie to kwota 15 681 zł.

Firma musi też działać najpóźniej od 31 stycznia 2020 r., a przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15 proc. w stosunku do miesiąca jeszcze wcześniejszego.

Podobnie jak w poprzednim rozwiązaniu, wypłaty realizuje ZUS – więc wniosek o wypłatę postojowego tam trzeba kierować.

 1. Zasiłek dla rolników objętych kwarantanną

Rolnicy i pracujący z nimi domownicy mogą liczyć na zasiłek w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia, jeśli ze względu na obowiązkową kwarantannę lub pobyt w szpitalu w związku z koronawirusem nie mogą wykonywać swojej pracy

 1. Rozszerzenie świadczeń ochrony miejsc pracy na NGO

Organizacje pozarządowe, pożytku publicznego i zajmujące się wolontariatem będą mogły skorzystać ze wsparcia na rzecz ochrony miejsc pracy, jakie oferuje państwo.

 1. Zabezpieczenie środków finansowych służących powstrzymaniu COVID-19 przed egzekucją

W nowelizacji specustawy pojawił się też zapis dotyczący zabezpieczenia przed egzekucją środków finansowych, służących powstrzymaniu wirusa COVId-19.

Jak uzasadnia to rząd na stronie gov.pl: jeśli Ty lub Twoja firma przeznaczacie środki finansowe na walkę z koronawirusem, nie będą one podlegały egzekucji w ramach:

 • postępowania cywilnego,
 • czynności komorników sądowych,
 • administracyjnych organów egzekucyjnych.
 1. Nielimitowany Internet w ramach dostępu do gov.pl i usług medycznych online

Korzystający z telefonów komórkowych, mają dostać nielimitowany dostęp do Internetu dotyczący korzystania z ,,publicznych” stron internetowych. Dotyczy to m.in.:

 • stron w domenie gov.pl,
 • usług umożliwiających zdalną diagnostykę medyczną,
 • usług e-learningu umożliwiających zdalną pracę nauczycieli i uczniów.
 1. Wsparcie e-Usług w służbie zdrowia

Placówki ochrony zdrowia otrzymają dostęp do szybkiego Internetu, a także sprzęt, który umożliwi im prowadzenie zdalnej diagnostyki medycznej. Podobne wsparcie zyskają seniorzy czy osoby niepełnosprawne.

Rząd ma zapewnić urządzenia oraz usługi, dzięki którym będzie można świadczyć i korzystać z usług ochrony zdrowia w sposób zdalny.

 1. Szybsza realizacja Funduszu Szerokopasmowego i Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Jeszcze w tym roku uruchomiony ma być Fundusz Szerokopasmowy, dzięki któremu obywatele uzyskają dostęp do podstawowych e-usług społecznych. Pierwotnie program miał ruszyć dopiero w 2021 roku.

Przyspieszony ma być także rozwój Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej tak, aby wszyscy obywatele, na równych zasadach, mogli korzystać z dostępu do edukacji zdalnej.

 1. Szkoły ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem do pracy zdalnej

Nowe rozwiązania mają służyć też wsparciu szkół, chcących uzupełnić swoje wyposażenie o sprzęt komputerowy i inne urządzenia multimedialne oraz oprogramowanie w celu prowadzenia zajęć zdalnych.

 1. Uproszczenie działania usług pocztowych

Usprawnione ma być funkcjonowanie Poczty Polskiej poprzez wprowadzenia rozwiązania, że:

 • przesyłka listowa będąca przesyłką rejestrowaną będzie mogła być doręczona do skrzynki pocztowej adresata bez konieczności składania specjalnego wniosku w punkcie pocztowym;
 • przesyłki kurierskie będą mogły być dostarczane z pominięciem obowiązku uzyskania potwierdzenia odbioru.

Zmiany mają zapewnić ciągłość świadczenia usług pocztowych oraz zwiększyć bezpieczeństwo obywateli.

 1. Wydłużenie niektórych terminów administracyjnych

Wydłużone mają być terminy na realizację obowiązków nałożonych na obywateli, a dotyczących terminów ważności:

 • prawa jazdy,
 • uprawnienia do kierowania pojazdami,
 • szkolenia okresowego,
 • badań lekarskich i psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy

W przypadku upływu tych terminów w trakcie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – na dopełnienie tych obowiązków będzie 30 dni od dnia odwołania ww. stanów.

W przypadków upływu terminów ważności pozwoleń czasowych i tablic rejestracyjnych – zyskamy 14 dni na dopełnienie formalności licząc od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

W stanie epidemii lub okresie zagrożenia epidemicznego zawieszony ma być wymóg przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych, a także przedłużona ma zostać ważność orzeczeń dla maszynistów i pracowników kolejowych, certyfikatów audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego – o okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

 1. Ułatwienia dla podatników

W ramach nowelizacji specustawy, Ministerstwo Finansów zaproponowało:

 • przedłużenie do 30 września 2020 r. terminu do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, w przypadku podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed 31 grudnia 2019 r.
 • przedłużenie do 31 grudnia 2020 r. terminu do dołączenia do lokalnej dokumentacji cen transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych w przypadku podmiotów, których rok obrotowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r. i zakończył przed 31 grudnia 2019 r.
 • zwolnienie od 1 lipca 2020 r. z podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaży i zamiany walut wirtualnych w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 • Umożliwienie uzyskiwania przez przedsiębiorców ulg w spłacie zobowiązań podatkowych
 • ,(w tym m.in. poprzez zaniechanie poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych) w związku z COVID-19, na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej – stanowiących pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01).
 • wprowadzenie rozwiązania dotyczącego warunków, jakie podatkowa grupa kapitałowa musi spełnić, aby zachować status podatnika. Podatkowe grupy kapitałowe, które poniosą w 2020 r. negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i w związku z tym nie spełnią warunku rentowności oraz braku zaległości podatkowych (warunki określone w art. 1a ust. 2 pkt 1 lit. d lub pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), zachowają status podatnika podatku dochodowego. Zawieszenie spełnienia wymienionych warunków dotyczy wyłącznie roku podatkowego, który rozpoczął się przed 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po 31 grudnia 2019 r. lub rozpoczął się po 31 grudnia 2019 r., ale przed 1 stycznia 2021 r.
 • umożliwienie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli zajętych na prowadzenie działalności przez organizacje pozarządowe mające status organizacji pożytku publicznego, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z koronawirusem.
 • wsparcie organizacji pożytku publicznego kwotą 1% podatku będzie możliwe również w przypadku złożenia zeznania PIT za 2019 r. lub oświadczenia PIT-OP po terminie, nie później jednak niż do 1 czerwca 2020 r. (korekty tego zeznania do 30 czerwca 2020 r.). Warunkiem przekazania przez naczelnika urzędu skarbowego tej kwoty OPP, będzie zapłata przez podatnika podatku w pełnej wysokości do 30 czerwca 2020 r
 • przyznanie Ministrowi Finansów uprawnienia do decydowania o zmianie właściwości organów KAS. Ma to usprawnić obsługę podatników, którzy będą mogli załatwiać swoje sprawy w dowolnej izbie administracji skarbowej, urzędzie skarbowym czy urzędzie celno-skarbowym. Zakłada się, że w pierwszej kolejności będzie możliwe składanie do dowolnego urzędu skarbowego deklaracji podatkowych oraz wniosków o wydanie zaświadczeń.
 • przyznanie Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA) uprawnienia do przeprowadzania kontroli w firmach audytorskich bez konieczności osobistych kontaktów, wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kontrola w takiej formie będzie mogła się odbyć po uzyskaniu zgody kontrolowanej jednostki.
 • Wydłużenie terminów ważności zezwoleń dla organizatorów loterii promocyjnych i fantowych. Podmioty posiadające zezwolenie na urządzanie loterii promocyjnych i fantowych będą mogły zorganizować loterię w późniejszym terminie niż wskazany w otrzymanym zezwoleniu. Zezwolenie nie będzie wygasać w przypadku nierozpoczęcia działalności w okresie w nim określonym. Nie będą pobierane opłaty za zmianę zezwolenia jeżeli będzie ona dotyczyć zmiany terminu prowadzenia działalności objętej zezwoleniem.

Dodatkowo, na mocy rozporządzenia Ministra Finansów, wprowadzona ma zostać możliwość stosowania stawki 0 % VAT dla darowizn laptopów i tabletów na rzecz: placówek oświatowych, organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych i operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Preferencja ta ma zostać wprowadzona rozporządzeniem wykonawczym do ustawy o VAT na okres 2 miesięcy.

Z kolei, rozporządzeniem Rady Ministrów, na terytorium całego kraju mają zostać wstrzymane administracyjne postępowania egzekucyjne należności pieniężnych do czasu odwołania stanu epidemii. Wstrzymanie nie będzie dotyczyć egzekucji administracyjnej kar pieniężnych nakładanych w związku z naruszeniami przepisów, mających szczególne znaczenie dla zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19, czy też minimalizowania skutków wystąpienia epidemii, a także grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego.

Tak jak wspomniano na wstępie, nowelizacja specustawy została w dniu 9 kwietnia 2020 r. przyjęta przez Sejm. Teraz projekt trafi na obrady Senatu.

Poinformujemy o wejściu w życie nowelizacji specustawy.

 

 

Tarcza antykryzysowa
,

Tarcza antykryzysowa – przewodnik

Możliwości uzyskania wsparcia przez przedsiębiorców w czasie epidemii koronawirusa

31 marca 2020 r. w Dzienniku Ustaw pod nr 568 opublikowana została i z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, stanowiąca część programu, określana jako ,,Tarcza antykryzysowa”.

W skład tego pakietu weszły również: ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju.

Poniżej przedstawiamy rozwiązania, składające się na ,,Tarczę antykryzysową” oraz ulgi, o które można się ubiegać w oparciu o istniejące wcześniej przepisy.

 1. Zwolnienie ze składek do ZUS na 3 miesiące (marzec – maj).

Jeśli przedsiębiorca prowadził działalność gospodarcza przed 1 lutego 2020r. i był płatnikiem składek przed tą datą oraz zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób na 29 lutego 2020 r.,albo był duchownym – może złożyć wniosek o zwolnienie ze ZUS na 3 miesiące.

W celu uzyskania zwolnienia, wniosek do ZUS należy złożyć na formularzu RDZ, nie później niż do 30 czerwca 2020 r. Jednocześnie terminowo trzeba przesyłać dokumenty rozliczeniowe za okres od marca do mają 2020 r., chyba, że zgodnie z przepisami przedsiębiorca jest zwolniony z tego obowiązku.

 1. Zwolnienie ze składek do ZUS na 3 miesiące (marzec – maj) dla przedsiębiorców samozatrudnionych.

Wniosek można złożyć, gdy samozatrudniony opłaca składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, a przychód uzyskany z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie przekroczył kwoty 15 681 zł.

Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.

 1. Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

To jednorazowe świadczenie w wysokości 2080 zł lub 1300 zł, które ma zrekompensować utratę przychodów osobom prowadzącym działalność gospodarczą (o przychodzie poniżej 3 – krotności przeciętnego wynagrodzenia).

O świadczenie postojowe w wysokości 2080 PLN będzie można wnioskować, jeśli:

– przedsiębiorca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. (działalność nie została zawieszona) i przychód, który uzyskał w miesiącu przed miesiącem, w którym złożono wniosek o świadczenie postojowe:

 1. był o co najmniej 15% niższy od przychodu, który uzyskano w miesiącu poprzedzającym,
 2. i nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.

– przedsiębiorca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r., ale zawiesił ją po 31 stycznia 2020 r. i przychód, który uzyskał w miesiącu przed miesiącem, w którym złożył wniosek o świadczenie postojowe, nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.

– przedsiębiorca nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

– mieszka na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

O świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł będzie można wnioskować, jeśli:

– przedsiębiorca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. i rozlicza podatek kartą podatkową oraz jest zwolniony z opłacania podatku VAT.

– nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

– mieszka na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Wnioski o świadczenie postojowe (RSP-D) mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

 1. Dofinansowania do pensji pracowników w razie przestoju

Pracodawca może skorzystać z 3-miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracowników w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy oraz z dopłaty do należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.

Pomoc jest zależna od wielkości przedsiębiorstwa. Przysługuje przedsiębiorcom w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców, czyli zarówno osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, jak i osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą, również wspólnikom spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

1) Minimalny okres prowadzenia działalności: w celu skorzystania z dofinansowania w ramach przestoju ekonomicznego przedsiębiorca musi prowadzić działalność przez co najmniej rok, aby móc spełnić kryterium dotyczące spadku obrotu gospodarczego, liczonego w sposób określony w art. 15g ust. 9 pkt 1.

2) Skala spadku obrotów gospodarczych, tj. spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

 • nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 01.01.2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID 19 lub
 • nie mniej niż o 25 %, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01.2020 r., w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

3) Świadczenie może być łączone z innymi instrumentami w ramach „Tarczy Antykryzysowej”, jednak pomoc nie dotyczyć wypłaty środków przeznaczonych na ochronę miejsc pracy tych samych pracowników.

4) Przedsiębiorca nie może zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r. (nie dotyczy sytuacji, gdy przedsiębiorca zawarł umowę z ZUS lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w zakresie spłaty zadłużenia).

5) Wobec przedsiębiorcy nie mogą zachodzić przesłanki do ogłoszenia upadłości.

6) Wykluczenie przedsiębiorcy, jeśli wyplata świadczeń na ochronę miejsc pracy mogłaby spowodować przekroczenie progu dopuszczalnego w zakresie otrzymania pomocy de minimis.

7) Świadczenia nie przysługują:

 • pomocy domowej,
 • pracownikowi, którego wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 200% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.,
 • pracownikowi zatrudnionemu na umowę o dzieło.

W przypadku przestoju, maksymalna kwota dofinansowania na pracownika wyniesie

1 533,09 zł netto, w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od wysokości przyznanego świadczenia, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy,

W przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy (nie więcej niż do 50%) maksymalna kwota dofinansowania na pracownika wyniesie 2 452,27 zł, w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od wysokości przyznanego świadczenia, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Wysokość pomocy może ulec zmianie, gdyż wyliczana jest na dzień złożenia wniosku. Państwo dopłaca przy obniżonym wymiarze czasu pracy, połowę do wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Stąd wysokość dofinansowania będzie zmieniała się kwartalnie w zależności od obowiązującego powyżej przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Ponadto przy obliczaniu wysokości pomocy uwzględniany jest wymiar czasu pracy danego pracownika.
Świadczenia będą przysługiwać przez łączny okres 3 miesięcy przypadających po dacie podpisania umowy między dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy a przedsiębiorcą.

 1. Rezygnacja z uproszczonych zaliczek na PIT/CIT

Podatnicy, którzy zrezygnują z uproszczonych zaliczek, za okres marzec – grudzień 2020 r. – obliczą zaliczki miesięczne od bieżących dochodów na ogólnych zasadach. W konsekwencji zapłacą niższe zaliczki, co poprawi ich płynność. Z uproszczonej formy opłacania zaliczek może zrezygnować mały podatnik CIT oraz podatnik PIT. O rezygnacji z tej formy  wpłacania zaliczek podatnicy poinformują w zeznaniu składanym za 2020 r.

 1. Ograniczenie poboru zaliczek na PIT/CIT

Jeśli oceniasz, że obliczane w ciągu bieżącego roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy są niewspółmiernie wysokie w stosunku do przewidywanego podatku do zapłaty na koniec roku – w oparciu o art. art. 22 § 2a Ordynacji podatkowej możesz złożyć wniosek o ograniczenie poboru zaliczek.

To ograniczenie może zostać zastosowane zarówno wobec podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), jak i podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), niezależnie od źródła uzyskiwanych przychodów (dochodów Instytucja ograniczenia poboru zaliczek na PIT/CIT ma również zastosowanie również do zaliczek wpłacanych w formie uproszczonej.

Uprawnienie do obniżenia zaliczki przysługuje organowi podatkowemu, a procedura wszczynana jest na pisemny wniosek podatnika złożony we właściwym urzędzie skarbowym.

Wniosek o ograniczenie poboru zaliczek na podatek dochodowy można złożyć w każdym momencie roku podatkowego. Nie może jednak dotyczyć zaliczek nieopłaconych, dla których termin zapłaty już minął (mają status zaległości podatkowej).

 1. Zwolnienie od podatku dochodowego świadczenia postojowego i z tytułu zakwaterowania

Z ulgi można skorzystać, jeśli w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna. Zwolnienie od podatku PIT świadczenia polegającego na zakwaterowaniu i wyżywieniu pracownika przez pracodawcę występuje w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Ze zwolnienia mogą skorzystać osoby, prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby wykonujące umowy agencyjne, umowy zlecenia oraz inne umowy o świadczenie usług (w przypadku zwolnienia od podatku PIT ze świadczenia polegającego na zakwaterowaniu i wyżywieniu pracownika przez pracodawcę korzystać może tylko pracownik).

 1. Odliczenie straty za 2020 r. od dochodu za rok 2019

Umożliwienie podatnikom CIT i PIT, którzy ponoszą negatywne konsekwencje COVID-19, odliczenia straty poniesionej w 2020 r., od dochodu z działalności, uzyskanego w 2019 r. Warunek to osiągnięcie w 2020 r. – w porównaniu do 2019 r. – przychodów niższych o co najmniej 50 proc.

Z ulgi mogą skorzystać podatnicy podatku PIT , prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną wg skali podatkowej, tzw. podatkiem liniowym ze stawką 19%, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, bez względu na zaliczenie do określonej kategorii przedsiębiorców (jednoosobowa działalność, mikroprzedsiębiorca, itd.)

Jednorazowo będziesz mógł obniżyć dochód o kwotę nie większą niż 5 000 000 zł. W celu wstecznego rozliczenia straty, trzeba będzie poczekać do zakończenia roku 2020, złożyć za ten rok zeznanie wykazujące stratę, wówczas złożyć korektę zeznania za 2019 r. i oczekiwać na zwrot nadpłaty podatku za rok 2019.

 1. Odroczenie terminy zapłaty zaliczek na PIT od wynagrodzeń pracowniczych za marzec – kwiecień

Wydłużenie terminu na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek od wynagrodzeń pracowniczych pobranych za marzec i kwiecień. Zapłata zaliczki, zamiast odpowiednio do 20 kwietnia i 20 maja, będzie mogła być przekazana do 1 czerwca 2020 r.

 1. Umorzenie zaległości

Jeśli masz problem ze spłatą zaległego podatku, odsetek za zwłokę lub zapłatą opłaty prolongacyjnej itp.  – możesz złożyć wniosek o umorzenie całości lub części zaległości podatkowej.

W przypadku gdy prowadzisz:

– jednoosobową działalność gospodarczą – wniosek skieruj do urzędu skarbowego (właściwego dla twojego miejsca zamieszkania);

– firmę jako osoba prawna (np. spółka z o.o.) lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej (np. stowarzyszenie) – wniosek złóż do urzędu skarbowego (właściwego dla siedziby podmiotu);

– nie posiadasz siedziby w Polsce, ale na stałe prowadzisz tutaj działalność gospodarczą – wniosek złóż do urzędu skarbowego (właściwego dla stałego miejsca prowadzenia działalności);

– nie posiadasz siedziby, ani na stałe nie prowadzisz działalności gospodarczej w Polsce – wniosek złóż do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Jeśli masz np.: oddział w Polsce, wielomilionowe przychody ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług (co najmniej 5 mln euro netto rocznie w przeliczeniu na złotówki), firmę z kapitałem zagranicznym – wniosek złóż w jednym z wyspecjalizowanych (dużych) urzędów skarbowych.

 1. Uelastycznienie czasu pracy

Pracodawca dotknięty skutkami epidemii koronawirusa może skrócić dobowy czas nieprzerwanego odpoczynku dla pracownika z obecnych 11 godzin do 8 (z gwarancją oddania pracownikowi równoważnego odpoczynku w okresie 8 tygodni), a tygodniowy czas takiego odpoczynku – z 35 do 32 godzin.

W porozumieniu ze związkami zawodowymi albo – gdy nie ma związków – z przedstawicielami pracowników – będzie można też wydłużyć dobowy wymiar czas pracy do 12 godzin (równoważny system czasu pracy) oraz okres rozliczeniowy do maksymalnie 12 miesięcy.

 1. Czasowe wygaśnięcie umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy

Rozwiązanie – polegające na czasowym wygaszeniu umów – przygotowano dla przedsiębiorców, będących stronami umów najmu, dzierżawy i podobnych o korzystanie z powierzchni –   prowadzący działalność w obiekcie handlowym o powierzchni pow. 2000 metrów kwadratowych, którzy w związku z wprowadzeniem zakazu handlu w tych obiektach zamknęli sklepy czy punkty usługowe. Mechanizm ma ułatwić obu stronom umowy przetrwanie epidemii koronawirusa.

W terminie trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 metrów kwadratowych – osoba uprawniona dotychczas do używania powierzchni handlowej ma złożyć udostępniającemu bezwarunkową i wiążącą ofertę przedłużenia obowiązywania umowy na takich samych warunkach, jak przed ogłoszeniem zakazu.

Nowa umowa ma wiązać przez okres odpowiadający długości okresu obowiązywania zakazu i dodatkowo sześciu miesięcy. Jeśli oferta nie zostanie złożona w terminie, to uważa się, że do czasowego wygaśnięcia umowy nie doszło. Czasowe wygaśnięcie umowy obowiązuje od dnia wprowadzenia zakazu, a termin złożenia oferty zawarcia nowej umowy na dotychczasowych zasadach – biegnie od dnia zniesienia zakazu.

Strony wyżej wymienionych umów mogą korzystać także z innych rozwiązań na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego na wypadek wprowadzenia ograniczeń w swobodzie działalności gospodarczej.

 1. Czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej przy odraczaniu lub rozkładaniu na raty należności skarbowych

Nie zostaną ci naliczone opłaty prolongacyjnej w przypadku złożenia wniosku o odroczenie lub rozłożenie na raty podatków, stanowiących dochód budżetu państwa lub uzyskasz zwolnienie z opłaty prolongacyjnej w decyzjach o odroczeniu lub płatności w ratach podatku i zaległości podatkowych.

Z ulgi mogą skorzystać płatnicy, podmioty prowadzące działalność gospodarczą (jednoosobowa działalność, mikroprzedsiębiorca, mały, średni, duży przedsiębiorca) oraz osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

 1. Późniejsza zapłata lub rozłożenie na raty należności do ZUS

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, możesz złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek. Jeśli wniosek złożysz w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, wówczas opłata prolongacyjna nie zostanie naliczona od należności za okres od 1 stycznia 2020 r.Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. Nie można zatem wnioskować o ulgę dotyczącą składek za 2019 r.

Rozwiązanie dostępne dla wszystkich płatników składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Nie ma znaczenia, od kiedy prowadzona jest działalność. Nie ma też znaczenia wielkość przedsiębiorstwa.

Wniosek (RDU) należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

–  drogą elektroniczną przez PUE ZUS,

– za pośrednictwem poczty,

– osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

 1. Zwolnienie z obowiązku informowania o schematach podatkowych (MDR)

Od dnia 31 marca 2020 r. do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii podatnicy nie mają obowiązku przekazywania do Szefa KAS informacji i zawiadomień (w tym informacji MDR-3), a także realizacji innych obowiązków, wynikających z przepisów o schematach podatkowych.

Odroczenie – z którego mogą skorzystać wszystkie podmioty zobowiązane do przekazywania informacji i zawiadomień, tj.  promotorzy, korzystający i wspomagający) – ma obowiązywać jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2020 r.

16. Niskooprocentowana pożyczki dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy

Z pożyczki – do kwoty 5 tys. zł – będzie mógł skorzystać mikroprzedsiębiorca, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. Celem jej udzielenia jest uzyskanie środków na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Pożyczka będzie wypłacana jednorazowo, po podpisaniu umowy. Okres jej spłaty nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji. Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

17. Ułatwienia dla branży turystycznej

Przedłużenie terminu na zwrot wpłat klienta w przypadku niemożności zorganizowania wydarzenia z powodu epidemii (dot. organizacji wystaw i kongresów lub działalności kulturalnej, rozrywkowej, rekreacyjnej, sportowej, organizującej wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe) do 180 dni od rozwiązania umowy.)

Możliwość skorzystania przez klientów z voucherów na realizację imprezy turystycznej w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza odwołana w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

18. Odroczenie płatności za użytkowanie wieczyste gruntu gminy

Wszyscy użytkownicy wieczyści gruntów gminy, czyli zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy mogą skorzystać z odroczenia termin płatności do końca czerwca 2020 r. opłaty za 2020 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminy Możliwe jest też złożenie wniosku o ustalenie innego (późniejszego niż 30 czerwca 2020 r.) terminu zapłaty. Rozwiązanie dotyczy płatności pełnej kwoty.

Wniosek o ustalenie innego terminu płatności w 2020 r. niż do 30 czerwca 2020 r., należy złożyć w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

19. Odliczenie od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19.

Darowizny przekazane od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19: podmiotom wykonującym działalność leczniczą (czyli przede wszystkim szpitalom jednoimiennym), Agencji Rezerw Materiałowych, Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych – mogą być odliczane przez podatników CIT i PIT od podstawy opodatkowania (dochodu) na korzystnych zasadach, o którym poniżej.
Z ulgi może skorzystać każdy, kto opodatkowuje dochody na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub według jednolitej 19% stawki podatku (dla dochodów z działalności gospodarczej), a także podatnik, który opodatkowuje dochody ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych może zmniejszyć podstawę obliczenia podatku dzięki przekazaniu darowizny na zwalczanie COVID-19. Odliczeniu będzie podlegać nawet 200% wartości darowizny pieniężnej lub rzeczowej.

W przypadku darowizny przekazanej:

 • do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny,
 • w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny,
 • od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

Ulgi z tytułu darowizny możesz odliczyć już na etapie wpłacania zaliczki na podatek dochodowy/ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w trakcie roku podatkowego.

Nie można uwzględnić wartości darowizny przy opłacaniu zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej, opłacaniu zryczałtowanego podatku dochodowego z kapitałów pieniężnych, opłacaniu podatku z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości.

Ulga nie przysługuje, w sytuacji, gdy wydatki zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub zostały odliczone od dochodów opodatkowanych w innej formie albo zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

20. Ulga IP Box

Nowa regulacja daje możliwość zastosowania preferencyjnej stawki podatkowej (w wysokości 5%) już do rozliczanych w trakcie roku podatkowego zaliczkach na podatek (a nie dopiero w rocznym zeznaniu podatkowym), w stosunku do kwalifikowanego dochodu uzyskiwanego z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19.

Rozwiązanie skierowane jest do podatników CIT osiągających kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w roku podatkowym, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia 2019 r. lub rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r. a zakończył przed dniem 1 stycznia 2021 r. W przypadku podatników PIT rozwiązanie to skierowane jest do podatników osiągających kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w 2020 r.

Z ulgi mogą skorzystać:

 • podatnicy, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.
 • mikroprzedsiębiorcy
 • małe przedsiębiorstwa.
 • średnie przedsiębiorstwa.
 • duże przedsiębiorstwa.

Zarówno podatnicy CIT, jak i PIT rozliczający się na zasadach ogólnych lub według jednolitej 19% podatku dochodowego

Korzystanie z tego rozwiązania będzie możliwe również w sytuacji, gdy podatnik nie posiada jeszcze kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ani ekspektatywy jego uzyskania, pod warunkiem zgłoszenia lub złożenia wniosku o uzyskanie takiego prawa ochronnego do właściwego organu, w terminie 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, za który przy obliczaniu zaliczki na podatek podatnik zastosował 5% stawkę podatku.

21. Więcej czasu na złożenie informacji o cenach transferowych

Do 30 września 2020 r. został przedłużony termin złożenia informacji o cenach transferowych.

– TPR-P (art. 23zf ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

– TPR-C (art. 11t ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dalej: ustawa o CIT)

w przypadku podmiotów, których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r.

Z udogodnienia mogą skorzystać podmioty wskazane w ustawach o PIT i  CIT, obowiązane do złożenia informacji o cenach transferowych (w tym prowadzący jednoosobową działalność, mikroprzedsiębiorcy, mali, średni i duzi przedsiębiorcy).

22. Elektroniczny czynny żal

Czynny żal to instytucja uregulowana w art. 16 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2020 poz. 19) umożliwiająca odstąpienie od ukarania wobec sprawców, którzy wyrazili „skruchę” z powodu popełnienia czynu zabronionego i dopełnili ciążących na nich obowiązków.

Obecnie czynny żal można złożyć nie tylko przesyłając pismo do organu podatkowego listem poleconym, ale i za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym skrzynki e-PUAP właściwego urzędu skarbowego lub portalu podatkowego.

Przypominamy, że złożenie zawiadomienie jest bezskuteczne, jeżeli zostało złożone w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony (warunki skuteczności czynnego żalu nie uległy zmianie).

Pozostałe udogodnienia:

– przesunięcie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT z deklaracją dla dużych podatników z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r.,

– przesunięcie matrycy VAT z 1 kwietnia na 1 lipca 2020,

– przesunięcie obowiązku utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w średnich przedsiębiorstwach (II etap wdrożenia PPK). Nowe maksymalne terminy, to: 27 października 2020 r. na zawarcie umowy o zarządzanie PPK i 10 listopada 2020 r. na zawarcie umowy o prowadzenie PPK,

– odroczenie do 13 lipca 2020 r. obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy),

– wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty powyżej 15 tys. złotych na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT (z 3-dniowego do 14-dniowego),

– odroczenie podatku od sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 r.,

– wsparcie firm transportowych przez ARP w refinansowaniu umów leasingowych,

– umożliwienie sklepom – w niedziele objęte zakazem handlu – przyjmowania towaru, rozładowywania go oraz wykładania na półki,

– przedłużenie legalnego pobytu i zezwoleń na pracę dla obcokrajowców,

– umożliwienie radzie danej gminy odstąpienia, za część roku 2020, od pobierania podatku od nieruchomości od firm, które przez epidemię koronawirusa utraciły płynność finansową,

– przedłużenie bankowych kredytów obrotowych, w oparciu o dane finansowe na koniec 2019,

– gwarancje de minimis z BGK,

– dopłaty BGK do odsetek.

Przykłady wsparcia dla poszczególnych podmiotów, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa:

Firmy jednoosobowe:

 1. Zwolnienie z ZUS przez 3 miesiące.
 2. Świadczenie postojowe dla prowadzących działalność gospodarczą.
 3. Dofinansowanie pensji pracowników w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.
 4. Zwolnienie z podatku dochodowego od świadczenia postojowego itp.
 5. Rozłożenie na raty lub odroczenie zapłaty należności ZUS.
 6. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminy zapłaty podatków.
 7. Wnioskowanie o umorzenie zaległości podatkowej.
 8. Niższe zaliczki na PIT/CIT.
 9. Rezygnacja z uproszczonej formy wpłacania zaliczek.
 10. Odroczenie terminu zapłaty podatku od sprzedaży detalicznej.
 11. Niskooprocentowane pożyczki ze środków Funduszu Pracy.
 12. Zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego gwarancjami de minimis z BGK.
 13. Czasowe wygaśnięcie umów najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy.
 14. Zwolnienie z abonamentu i opłat audiowizualnych.
 15. Odliczenie od dochodu darowizny, przekazanej na zwalczanie COVID-1
 16. Odliczenie straty za 2020 r. od dochodu za 2019 r.
 17. Zwolnienie z opłaty prolongacyjnej w decyzjach o odroczeniu lub płatności w ratach podatku i zaległości podatkowych.
 18. Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na konto spoza wykazu (tzw. Biała lista).
 19. Możliwość złożenia deklaracji podatkowej PIT za 2019 r. oraz zapłaty podatku do 31 maja 2020 r.
 20. Odroczenie płatności za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa i gminy.
 21. Przesuniecie do 20 lipca 2020 r. terminu zapłaty podatku od budynków – podatnicy PIT.
 22. Elektroniczny czynny żal.
 23. Przedłużenie ważności zezwolenia na pracę i oświadczenia.
 24. Przesunięcie terminu stosowania nowej matrycy stawek VAT.

Mikrofirma do 9 pracowników

 1. Zwolnienie z ZUS przez 3 miesiące.
 2. Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od wynagrodzeń składek na ZUS (np. na czas przestoju).
 3. Rozłożenie na raty lub odroczenie zapłaty należności ZUS.
 4. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu zapłaty podatków.
 5. Wnioskowanie o umorzenie zaległości podatkowej.
 6. Niższe zaliczki na PIT/CIT.
 7. Rezygnacja z uproszczonej formy wpłacania zaliczek .
 8. Odroczenie terminu zapłaty podatku od sprzedaży detalicznej.
 9. Niskooprocentowana pożyczka ze środków Funduszu Pracy.
 10. Zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego gwarancjami de minimis z BGK.
 11. Preferencyjne warunki uzyskania kredytu na innowacje technologiczne.
 12. Preferencyjna 5% stawka podatku ze zbycia praw własności intelektualnej, wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19.
 13. Czasowe wygaśnięcie umów najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy.
 14. Zwolnienie z abonamentu i opłat audiowizualnych.
 15. Późniejsza zapłata podatku akcyzowego.
 16. Odliczenie straty za 2020 r. od dochodu za 2019 r.
 17. Zwolnienie z opłaty prolongacyjnej w decyzjach o odroczeniu lub płatności w ratach podatku i zaległości podatkowych.
 18. Wydłużony termin na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na konto spoza wykazu (tzw. Biała lista).
 19. Przesunięcie terminu złożenia zeznania CIT-8 i wpłaty podatku.
 20. Odroczenie płatności za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa i gminy.
 21. Przesuniecie do 20 lipca 2020 r. terminu zapłaty podatku od budynków – podatnicy PIT.
 22. Elektroniczny czynny żal.
 23. Brak obowiązku przekazywania informacji i zawiadomień o schematach podatkowych.
 24. Przedłużenie do 30 września 2020 r. termin złożenia informacji o cenach transferowych.

Mała firma (do 50 pracowników)

 1. Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od wynagrodzeń składek na ZUS (np. na czas przestoju).
 2. Ułatwienie w e-paragonach.
 3. Pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP.
 4. Rozłożenie na raty lub odroczenie zapłaty należności ZUS.
 5. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminy zapłaty podatków.
 6. Wnioskowanie o umorzenie zaległości podatkowej.
 7. Niższe zaliczki na PIT/CIT.
 8. Rezygnacja z uproszczonej formy wpłacania zaliczek .
 9. Odroczenie terminu zapłaty podatku od sprzedaży detalicznej.
 10. Późniejsza zapłata PIT od wynagrodzeń pracowników.
 11. Zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego gwarancjami de minimis z BGK.
 12. Preferencyjne warunki uzyskania kredytu na innowacje technologiczne.
 13. Czasowe wygaśnięcie umów najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy.
 14. Zwolnienie z abonamentu i opłat audiowizualnych.
 15. Preferencyjne warunki finansowania działalności MŚP.
 16. Ulga IP Box.
 17. Odliczenie straty za 2020 r. od dochodu za 2019 r.
 18. Zwolnienie z opłaty prolongacyjnej.
 19. Wydłużony termin na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na konto spoza wykazu (tzw. Biała lista).
 20. Przesunięcie terminu złożenia zeznania CIT-8 i wpłaty podatku.
 21. Odroczenie płatności za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa i gminy.
 22. Przesuniecie do 20 lipca 2020 r. terminu zapłaty podatku od budynków – podatnicy PIT.
 23. Elektroniczny czynny żal.
 24. Brak obowiązku przekazywania informacji i zawiadomień o schematach podatkowych.
 25. Przedłużenie do 30 września 2020 r. termin złożenia informacji o cenach transferowych.

Średnia firma (do 250 pracowników)

 1. 3-miesięczne dofinansowanie wynagrodzenia pracowników w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu prac.
 2. Pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP.
 3. Pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym.
 4. Rozłożenie na raty lub odroczenie zapłaty należności ZUS
 5. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminy zapłaty podatków.
 6. Rozłożenie na raty zaległego podatku.
 7. Wnioskowanie o umorzenie zaległości podatkowej.
 8. Niższe zaliczki na PIT/CIT.
 9. Rezygnacja z uproszczonej formy wpłacania zaliczek.
 10. Odroczenie terminu zapłaty podatku od sprzedaży detalicznej.
 11. Korzystniejsze warunki gwarancji de minimis z BGK.
 12. Korzystniejsze warunki kredytu na innowacje technologiczne.
 13. Czasowe wygaśnięcie umów najmu, dzierżawy lub innej, podobnej umowy.
 14. Zwolnienie z abonamentu i opłat audiowizualnych.
 15. Udogodnienia uzyskania pożyczki unijnej dla MŚP.
 16. Ulga IP Box.
 17. Odliczenie przekazanej darowizny od dochodu.
 18. Odliczenie straty za 2020 r. od dochodu za 2019 r.
 19. Przesuniecie termin zapłaty podatku od budynków.
 20. Możliwość wprowadzenia zwolnienia z podatku od nieruchomości.
 21. Późniejsze złożenie informacji o cenach transferowych.
 22. Czasowy brak obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.

Duża firma

 1. Dofinansowania wynagrodzenia pracowników w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu.
 2. Rozłożenie na raty lub odroczenie zapłaty należności ZUS
 3. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminy zapłaty podatków.
 4. Rozłożenie na raty zaległego podatku.
 5. Wnioskowanie o umorzenie zaległości podatkowej.
 6. Niższe zaliczki na PIT/CIT.
 7. Rezygnacja z uproszczonej formy wpłacania zaliczek.
 8. Zwolnienie z opłacania podatku od sprzedaży detalicznej.
 9. Korzystniejsze warunki gwarancji de minimis z BGK.
 10. Korzystniejsze warunki Kredytu na innowacje technologiczne.
 11. Czasowe wygaśnięcie umów najmu, dzierżawy lub innych, podobnych umów.
 12. Nowy plik JPK_VAT (deklaracja + ewidencja) dopiero od 1 lipca 2020.
 13. Zwolnienie z abonamentu i opłat audiowizualnych.
 14. Ulga IP Box.
 15. Odliczenie przekazanej darowizny od dochodu.
 16. Odliczenie straty za 2020 r. od dochodu za 2019 r.
 17. Brak obowiązku zwiększania dochodu, będącego podstawą obliczenia zaliczek w 2020 r. o nieuregulowane należności handlowe dla niektórych podatników.
 18. Przesuniecie termin zapłaty podatku od budynków.
 19. Możliwość wprowadzenia zwolnienia z podatku od nieruchomości.
 20. Późniejsze złożenie informacji o cenach transferowych.
 21. Czasowy brak obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.
 22. Przedłużenie ważności zezwolenia na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.
SF 2019
,

Sprawozdanie finansowe – przesunięcie terminu?

Przepisy, zmieniające terminy sporządzania i składnia sprawozdań finansowymi już gotowe

 

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wypełniana obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organów sprawozdań lun informacji.

W projekcie przewidziano, że rozporządzenie ws. zmiany terminów, dotyczących sprawozdań finansowych – unormowanych przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych (oraz w aktach wykonawczych, wydanych na ich podstawie) oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych – wejdzie w życie z dniem 31 marca 2020 r.

Z związku jednak z faktem, że umocowanie dla MF do przesunięcia ww. terminów, wynikać ma z nowego art. 15zzh  ust. 1  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – termin wejścia w życie tej regulacji, może być uzależniony od tempa prac nad nowelizacją ww. aktu, nazywaną też specustaw, przez Parlament,  Dla przypomnienia projekt  specustawy w ostatnią sobotę, tj. 28 marca 2020 r., został przyjęty przez Sejm. Dziś ma się nią zająć Senat.

Zgodnie z projektem Rozporządzenia MF – zmianie mają ulec terminy związane nie tylko ze sporządzaniem, ale i zatwierdzaniem oraz przesyłaniem sprawozdań do stosownych rejestrów, jednostek czy organów. Projektowane przepisy mają mieć zastosowanie do sprawozdań, odnoszących się do roku obrotowego kończącego się między dniem 30 września 2019 r. a 30 kwietnia 2020 r.

Z projektu wynika m.in., że podatnicy PIT, którzy mają obowiązek przekazania sprawozdań finansowych (w oparciu o art. 45 ust. 5 ustawy o PIT) do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, będą mieli na to czas do 31 lipca 2020 r.

Zaś dla firm, których rok bilansowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, termin na sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego i przedstawienie je właściwym organom – został przedłużony o 3 miesiące.

Z kolei jednostki podlegające nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego dostaną na wypełnienie obowiązków sprawozdawczych o dwa miesiące więcej.

 

CIT-8
,

CIT-8 do 31.05.2020 r.

Termin na złożenie CIT-8 oraz zapłatę podatku przedłużony

Pod nr 542, w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej, ukazało się Rozporządzenie Ministra Finansów z 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Na mocy ww. Rozporządzenia do 31 maja 2020 r. został przedłużony termin złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (poniesionej straty) dla większości podatników podatku dochodowego od osób prawnych (w tym spółek z o.o.), dla których rok podatkowy zakończył się pomiędzy 1 grudniem 2019 r. a 31 stycznia 2020 r. oraz wpłaty podatku należnego, wykazanego zeznaniu CIT-8.

Dla podatników uzyskujących co najmniej 80% przychodów z działalności pożytku publicznego oraz podatników, osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku -czyli np. szpitali, jednostek naukowych, kół gospodyń wiejskich, jednostek ochotniczej straży pożarnej itp.  – ten termin przedłużono do 31 lipca 2020 r.

CIT-8
,

CIT-8 do 31 maja 2020 r.

Rozporządzenie w sprawie nowych terminów złożenia CIT-8 – już gotowe.

W opracowaniu przepisy o odroczeniu obowiązków, dotyczących sprawozdań finansowych

 

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji jest już projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z par. 1 projektu do 31 maja 2020 r. przedłuża się termin na złożenie zeznania CIT-8 przez podatników tego podatku, których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r. i zakończył się przed dniem 1 kwietnia oraz wpłatę podatku należnego.

Na podstawie par. 2 ww. rozporządzenia – do 31 lipca 2020 r. termin na złożenie zeznania CIT-8 oraz wpłatę podatku ma zostać przedłużony dla podatników, osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz dla uzyskujących przychody z działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, czyli organizacje non profit.

Jak wynika z projektu, rozporządzenie ma wejść w życie z dniem ogłoszenia.

Wczoraj na oficjalnym profilu Ministerstwa Finansów, prowadzonym na portalu społecznościowym Twitter, pojawia się również zapowiedź, że wydłużone zostaną terminy dotyczące sprawozdań finansowych.

Jak informowało MF: w drodze rozporządzenia zostaną odroczone obowiązki jednostek sektora prywatnego, publicznego, org. pozarządowych związane m. in. ze sporządzaniem sprawozdań finansowych, ich badaniem przez firmy audytorskie, zatwierdzaniem oraz udostępnianiem do wiadomości publicznej.

Informacja – o odroczeniu terminów, związanych ze sprawozdaniami finansowymi, została powtórzona na stronie www. Ministerstwa Finansów, gdzie pod data 26 marca 2020 r. w zakładce Aktualności, opisywane są działania wchodzące w skład ,,Tarczy antykryzysowej”.

Szczegóły tego rozwiązania nie są jeszcze znane. Jak tylko na stronach RCL pojawi się projekt stosownego rozporządzenia – poinformujemy.

Koronawirus strona
,

CIT-8 do 31 lipca 2020 tylko dla wybranych

Wydłużenie terminu złożenia CIT-8 do 31 lipca 2020 r. dla uzyskujących dochody zwolnione oraz organizacji non-profit

 

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się pierwszy projekt przepisów, mających na celu wdrożenie w życie rozwiązań ze specustawy.

Jest to projekt z dnia 23 marca 2020 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez niektórych podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Dzięki projektowanej regulacji termin złożenia zeznania rocznego CIT-8 oraz wpłaty należnego podatku zostanie przesunięty do 31 lipca 2020 r. (z 31 marca 2020 r.)

Jak wspomniano wyżej udogodnienie obejmie tylko niektórych podatników. Po pierwsze chodzi o tych, których rok podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r i zakończy przed 1 kwietnia 2020 r. Po drugie – o podmioty, osiągające wyłącznie dochody wolne od podatku, a także instytucje pożytku publicznego i inne, dla których przychody z działalności dobroczynnej stanowią co najmniej 80 proc. wszystkich przychodów.

Projektowane rozporządzenie nie ma więc znaczenia dla większości podatników CIT, czyli np.  spółek – będących małymi i średnimi przedsiębiorcami.

Jak wynika z uzasadnienia projektu, rozporządzenie ma mieć zastosowanie dla  podatników osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 865) oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284), dla których przychody z działalności pożytku publicznego, o której mowa w par. 4, stanowią co najmniej 80% wszystkich przychodów.

Jak oceniono w uzasadnieniu rozporządzenia – proponowane rozwiązanie kierowane jest do ok. 200 tys. podmiotów, w tym przede wszystkich organizacji non-profit, jak fundacje, stowarzyszenia, jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej czy koła gospodyń wiejskich itp.

W uzasadnieniu do projektu proponuje się, by akt wszedł w życie z dniem następnym po ogłoszeniu. Regulacja nie wymaga procedowania przez Parlament. Do jej obowiązywania niezbędna jest zaś publikacja w dzienniku ustaw.

Koronawirus strona
,

Tarcza antykryzysowa – dalsze prace

21 marca 2020 r. został upubliczniony projekt rządowej specustawy, który ma wprowadzić tzw. tarczę antykryzysową.

W poniedziałek opinię na temat ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – miała wydać m.in. Rada Dialogu Społecznego oraz przedstawiciele partii opozycyjnych.

Jak poinformowało Ministerstwo Rozwoju, propozycje składające się na tarczę antykryzysową przedstawione sobotę – to wciąż jednak materiał roboczy. Docelowo nowelizacja ma liczyć ponad 130 stron. Do obecnie dyskutowanych zmian – dojdą jeszcze przepisy zaproponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, które są obecnie jeszcze konsultowane.

Projekt specustawy ma być przedłożony pod obrady Sejmu na najbliższym posiedzeniu, zaplanowanym na 27 marca i nie da się wykluczyć, że prace nad projektem rozwiązań na czas pandemii prowadzone będą do późnych godzin w czwartek.

Co obecnie przewiduje specustawa:

Wsparcie pracodawców:

 1. Dofinansowanie do wynagrodzenia dla pracodawcy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia, które obecnie wynosi 2 600 zł, ale nie więcej niż 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia za prace (w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2019 r. wyniosło ono 5367,71 zł).

Dofinansowanie będzie przysługiwało na czas przestoju lub obniżonego wymiaru czasu pracy o 20 proc., ale nie więcej niż do 0,5 etatu pod warunkiem opłacenia składek i podatków za pierwszy kwartał 2020 roku oraz w przypadku wystąpienia spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, rozumianych jako sprzedaż towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym: nie mniej niż o 15 proc. (stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnych 2 kolejnych miesięcy w okresie od stycznia 2020 r. do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego) lub nie mniej niż o 25 proc. obrotów w miesiącu w okresie od stycznia 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego.

 1. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne przez starostę, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy po 1 stycznia 2020 r.
 2. Ma to dotyczyć:

∙ części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorców zatrudniających pracowników (nie dłużej niż na okres 6 miesięcy dla mikro- i małych przedsiębiorców, 3 miesięcy – średnich przedsiębiorców), w zależności od spadku obrotów:

– co najmniej 30 proc. – iloczyn liczby pracowników i 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia,

– co najmniej 50 proc. – iloczyn liczby pracowników i 70 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia,

– co najmniej 80 proc. – iloczyn liczby pracowników i 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia.

∙ części kosztów prowadzenia działalności w przypadku przedsiębiorcy, będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników (nie dłużej niż 6 miesięcy), w zależności od spadku obrotów:

– o co najmniej 30 proc. – 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia,
– o co najmniej 50 proc. – 70 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia,
– o co najmniej 80 proc. – 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia.

 1. Świadczenie z tytułu przestoju, nieoskładkowane i nieopodatkowane dla:
 2. – zleceniobiorców i samozatrudnionych w wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia, jeśli przychód spadł o co najmniej 15 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca, pod warunkiem, że przychów w poprzednim miesiącu był niższy od 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia, osób na karcie podatkowej lub ryczałcie ewidencjonowanym, zwolnionym z VAT w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia.
 3. Poszerzenie kręgu osób uprawnionych do dodatkowego zasiłku opiekuńczego o osoby opiekujące się niepełnosprawnymi.
 4. Dla rodziców, opiekujących się dziećmi do 8. roku życia, wydłużenie prawo do zasiłku opiekuńczego ponad 14 dni.
 5. Umożliwienie pracodawcom bardziej elastycznych zasad ustalania pracownikom czasu pracy i modyfikacji warunków zatrudnienia w celu zachowania miejsc pracy (ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku dobowego i tygodniowego, wprowadzenie systemu równoważnego czasu pracy bez konieczności spełnienia przesłanek z Kodeksu pracy).
 6. Zwolnienia ze składek ZUS na 3 miesiące samozatrudnionych, zleceniobiorców oraz mikrofirm do 9 zatrudnionych, jeśli ich przychody spadły o 50 proc. (dostępny projekt nie zawiera jeszcze tej regulacji, ogłoszonej w sobotę przez prezydenta.

Zmiany, mające na celu poprawę płynności finansowej przedsiębiorstw:

 1. Przesunięcie na 1 czerwca 2020 roku terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r.
 2. Prawo do przesunięcie na 20 lipca 2020 roku terminu do zapłaty podatku od przychodów z budynków za marzec – maj 2020 r., o ile firma odnotowała przychody niższe o co najmniej 50 proc.
 3. Przesunięcie terminu wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do 30 czerwca 2020 r.
 4. Czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej w należnościach wobec urzędów skarbowych i ZUS.
 5. Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) umowy pożyczki zawieranej do dnia 31 sierpnia 2020 r.
 6. Możliwość udzielenia ze środków Funduszu Pracy jednorazowej pożyczki na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy w wysokości 5 tys. zł na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy z 6 miesięcznym okresem karencji, z możliwością umorzenia w przypadku niezmniejszenia stanu zatrudnienia.
 7. Podatnicy CIT i PIT, którzy poniosą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, zyskają możliwość odliczenia straty poniesionej w 2020 r., od dochodu z działalności, uzyskanego w 2019 r. – gdy w 2020 r. osiągną przychody niższe o co najmniej 50 proc. w porównaniu do 2019 r.
 8. Mali podatnicy, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek na PIT lub CIT i poniosą negatywne skutki pandemii, będą mogli zrezygnować z tej formy ich regulowania za miesiące od marca do grudnia 2020 r. Będą więc mogli rozliczać się na podstawie dochodów faktycznie osiąganych w roku 2020 r. O rezygnacji wystarczy poinformować w zeznaniu rocznym za rok 2020.
 9. Umożliwienie dokonania odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19 – odliczeniu będą podlegały darowizny pieniężne lub rzeczowe (w pełnej wysokości), przekazane podmiotom wykonującym działalność leczniczą, a także przekazane Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.
 10. Odstąpienie od stosowania, w zakresie zaliczek na podatek PIT i CIT, przepisów dotyczących tzw. złych długów wobec podatnika będącego dłużnikiem, o ile jego przychody są mniejsze o co najmniej 50 proc.
 11. Odroczenie podatku do sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 r.
 12. Zwolnienie od podatku dochodowego otrzymanych w 2020 r. przez podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą przychodów z tytułu: wsparcia gwarancyjnego oraz dopłat do kredytów przyznanych na podstawie ustawy, dopłat do oprocentowania kredytów przyznanych na podstawie ustawy.
 13. Obniżenie o 90 proc. czynszu za okres, gdy najemca lokalu nie prowadził działalności w obiekcie handlowym o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m.kw. w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, chyba że umowa przewiduje korzystniejsze dla najemcy rozwiązanie.
 14. Zapewnienie możliwości działania zarządów oraz rad nadzorczych spółek w sytuacji nadzwyczajnych wydarzeń, które mogą mieć wpływ na wewnętrzną organizację spółek handlowych.
 15. Nowelizacją przepisów Kodeksu spółek handlowych przewiduje m.in.: wprowadzenie możliwości przeprowadzeń posiedzeń oraz podejmowania uchwał przez zarządy oraz rady nadzorczych spółek przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zarówno członkom zarządów, jak i rad nadzorczych spółek przyznana ma być również możliwość podejmowanie uchwał poprzez oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem odpowiednio innego członka zarządu lub członka rady nadzorczej. W przypadku tych ostatnich oddanie głosu na piśmie ma nie dotyczyć spraw wprowadzanych do porządku obrad na odbywanym posiedzeniu.
 16. Wprowadzenie przepisów umożliwiających gminom: wprowadzenie za część 2020 roku zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
 17. Przedłużenie, w drodze zarządzenia organów wykonawczych, terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. – nie dłużej niż do 30 września tego roku.
 18. Zwolnieniu z opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za II kwartał 2020 r. rolników (tj. za 3 miesiące), objętych ubezpieczeniem emerytalno-rentowym. Osobom tym składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za ten okres sfinansuje budżet państwa za pośrednictwem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
 19. Zwolnienie przedsiębiorców z opłat abonamentowych za każdy radioodbiornik czy telewizor, działający w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej.

Odroczenie i przesunięcie terminów niektórych obowiązków

 1. Przesunięcie z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r. obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT dla wszystkich podatników, z możliwością dobrowolnego złożenia w maju nowego JPK_VAT w maju 2020 r.
 2. Możliwość wydania przez ministra do spraw finansów publicznych rozporządzenia, w którym zostaną określone inne terminy wypełniania obowiązków, wynikających z ustawy o rachunkowości, m.in. dotyczące terminu sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań finansowych.

W specustawie przewidziano, że w przypadku określenia w powyższym rozporządzeniu, nowego terminu dotyczącego m.in. sprawozdań finansowych przypadającego później niż 6 miesięcy po upływie roku obrotowego, zwyczajne zgromadzenie wspólników czy zwyczajne walne zgromadzenie – będzie musiało się odbyć do dnia wskazanego w powyższym akcie.

Możliwość wydłużenia współpracy z firmą audytorską z 5 do 10 lat.

 1. Zawieszenie terminu zgłaszania do Szefa KAS krajowych schematów podatkowych. Zawieszenie ma obowiązywać od 31 marca do 30 czerwca 2020 r. i ma nie dotyczyć zgłaszania schematów transgranicznych. Ww. terminy mając bieg dalej od 1 lipca 2020 r.
 2. Do 30 września przedłużony ma zostać termin złożenia do Szefa KAS lokalnej dokumentacji cen transferowych. Dotyczyć ma to podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r., a zakończył się przed 31 grudnia 2019 r.
 3. Przedłużenie terminu do złożenia zeznania CIT-8 jedynie dla organizacji pozarządowych
 4. Przesunięcie terminu zawarcia umowy o prowadzenie PPK przez firmy zatrudniające ponad 50 osób na październik 2020 roku.
 5. Wydłużenie do końca sierpnia 2020 r. okresu przejściowego na dostosowanie się do zmian w obrocie olejami opałowymi.
 6. Przesunięcie o 3 miesiące, z 13 marca na 13 lipca 2020 roku, terminu obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa).
 7. Wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych do 30 września 2020 r.
 8. Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT (z 3-dniowego do 14-dniowego).
 9. Przesunięcie na 1 lipca 2020 r. terminu obowiązywania nowej matrycy stawek podatku VAT. Do tego czasu będą stosowane dotychczasowe przepisy ustawy o VAT i przepisy wykonawcze do tej ustawy dotyczące stawek tego podatku, a do celów opodatkowania VAT stosowana ma być Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008).
 10. Wydane do 30 czerwca 2020 r. wiążące informacje stawkowe (WIS) będą zapewniały podatnikom ochronę dla czynności podlegających opodatkowaniu wykonywanych od 1 lipca 2020 r.
 11. Możliwość odroczenia terminu wykonania badań urządzeń technicznych, z zachowaniem możliwości eksploatacji przez maksymalny okres kolejnych 6 miesięcy.
 12. Wydłużenie okresu sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r.
 13. Wydłużenie z 30 do 180 dni terminów na zarejestrowanie pojazdu niebędącego pojazdem nowym sprowadzonym z terytorium UE albo zawiadomienie starosty o nabyciu lub życiu pojazdu zarejestrowanego w okresie do 31 grudnia 2020 r.
 14. Wydłużenie terminu składania wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych, przedłużenie wizy oraz przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezdewizowego, jeżeli wypadałby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wydłużenie z mocy prawa okresów ważności zezwoleń na pobyt czasowy oraz wiz krajowych (do 30 dni od dnia odwołania tego stanu).
 15. Wydłużenie terminu ważności orzeczeń: częściowej niezdolności do pracy, o całkowitej niezdolności do pracy, o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, o niezdolności do samodzielnej egzystencji, o okolicznościach uzasadniających ustalenie uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego, wydanych przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na czas określony, stanowiących podstawę do przyznania świadczenia, o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, kart parkingowych oraz lekarskich o braku przeciwskazań zdrowotnych, w tym do służby funkcjonariuszy poszczególnych służ i organów, do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Zmiany w funkcjonowaniu administracji i wymiaru sprawiedliwości:

 1. Określenie katalogu spraw pilnych, które sądy mają rozpatrywać, wśród nich są m.in. wnioski w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania, o środek zabezpieczający, o zarządzenia przerwy w wykonaniu kary w systemie dozoru elektronicznego.
 2. Wstrzymanie w okresie zagrożenia epidemicznego lub epidemii biegu terminów przewidzianych przepisami prawa cywilnego i administracyjnego.
 3. Możliwość zawieszenia kontroli podatkowych, postępowań podatkowych, kontroli celno – skarbowych na czas obowiązywania stanu epidemicznego
 4. Toczące się postępowanie lub kontrola podatkowa mogą zostać zawieszone na wniosek podatnika, na czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego. Takiego zawieszenia będzie mógł też indywidualnie dokonać organ prowadzący dane postępowanie, jak i również Minister Finansów. Ten ostatni, będzie on mógł zawiesić postępowania i kontrole podatkowe w drodze ogólnokrajowego rozporządzenia.
 5. Zniesienie kar za niewydanie rozstrzygnięcia w terminach określonych przepisami prawa przez organy administracji oraz wstrzymanie możliwości wnoszenia skarg na bezczynność organów.
 6. Wydłużenie o 3 miesiące terminu na wydanie rozstrzygnięć ws. wniosków o indywidualne interpretacje podatkowe, w tym złożone i nierozpatrzone do dnia wejścia w życie specustawy (tj. do 6 miesięcy). Jednocześnie Minister finansów może ten przedłużony termin przedłużyć o dalsze okresy, nie więcej jednak niż o 3 miesiące.
CIT 2020 sograniczenie poboru
,

Odroczenie podatku – złóż wniosek jeszcze dziś!

Odroczenie podatku – złóż wniosek jeszcze dziś!

Sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się COVID-19 to ogromne wyzwanie w wielu aspektach działania firmy. Zachowanie ciągłości prowadzenia działalności staje się realnym problemem.

Jedną z możliwości, które mogą pomóc utrzymać płynność finansową jest złożenie wniosku o ograniczenie poboru zaliczek na CIT/PIT.

Z wnioskiem może wystąpić każdy podatnik, u którego wystąpi ryzyko, że wpłacane w ciągu roku zaliczki przewyższą końcowe roczne zobowiązanie podatkowe.

Rozwiązanie to jest zatem szczególnie uzasadnione w przypadku:

 1. Podatników opłacających zaliczki w formie uproszczonej, którzy już w tym momencie dostrzegają, że przez obecny kryzys podatek należny za rok 2020 będzie znacznie mniejszy niż suma wpłacanych zaliczek
 2. Podatników, którzy wprawdzie opłacają zaliczki narastająco od dochodu osiągniętego od początku roku, jednakże zysk, który osiągnęli w pierwszych miesiącach roku może być skonsumowany przez straty ponoszone w kolejnych okresach.

Wniosek można złożyć w dowolnym momencie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Aby ograniczyć już zaliczkę za luty 2020 r. (szczególnie ważne, gdy w marcu odnotowano już stratę) taki wniosek należy złożyć do 20 marca 2020 r. (piątek).

Wniosek można złożyć niezależnie od rodzaju stosowanych zaliczek.

Złożenie wniosku powoduje wszczęcie postępowania o ograniczenie poboru zaliczek na CIT/PIT. Standardowy czas na wydanie decyzji to 2 miesiące, aczkolwiek wszystko zależy od indywidualnej sytuacji i bieżącej pracy urzędów.

Po złożeniu wniosku urząd skarbowy najprawdopodobniej wezwie podatnika do złożenia wyjaśnień. Dlatego warto być w stałym kontakcie z organem skarbowym, co usprawni proces prowadzenia postępowania i zwiększy szanse na uzyskanie pozytywnej decyzji.

Należy jednak pamiętać, że urząd może nie wydać pozytywnej decyzji. Niemniej, dobre uzasadnienie wniosku istotnie zwiększa szanse na pozytywne rozstrzygnięcie.

W przypadku uzyskania decyzji negatywnej wystąpi obowiązek zapłaty zaległych zaliczek wraz z odsetkami (8% w skali roku).

W celu uniknięcia zapłaty ewentualnych odsetek, zaliczki można wpłacać do dnia uyzskania pozytywnej decyzji.

 

Koronawirus strona
,

Tarcza antykryzysowa – dalsze zmiany

Tarcza antykryzysowa – dalsze zmiany

19 marca 2020 r. Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej wypowiedziało się na temat wprowadzonych już rozwiązań oraz o przygotowywanych projektach zmian, które mają ułatwić wypełnianie obowiązków podatkowych przedsiębiorcom dotkniętym pandemią koronawirusa.

W tym celu resort finansów proponuje m.in. wprowadzenie:

 1. Możliwości wstecznego rozliczania strat podatkowych w PIT i CIT.

Dzięki temu rozwiązaniu, stratę poniesioną w 2020 r. podatnicy będą mogli odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 r. W tym celu trzeba będzie złożyć korektę zeznania za rok 2019. By było to możliwe – przychody z 2020 r. muszą być o co najmniej 50% niższe od tych osiągniętych w 2019 r. Odliczyć od dochodu z 2019 r. będzie można stratę do wysokości max 5 mln zł (nadwyżka ponad ww. kwotę do odliczenia w kolejnych latach).

 1. Przedłużenie terminu na zapłacenie podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych za marzec – maj 2020 r. do 20 lipca 2020 r.

Z możliwości tej będą mogli skorzystać podatnicy, których przychody w danym miesiącu w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego będą niższe o co najmniej 50%. Podatek w późniejszym terminie będę mogli zapłacić również ci, którzy nie osiągali w poprzednim roku przychodów, ale w okresie marzec – maj 2020 r. poniosą negatywne konsekwencje ekonomiczne w związku
z koronawirusem.

 1. Wyłączenie stosowania w podatkach dochodowych regulacji, dotyczących tzw. złych długów w odniesieniu do dłużników, którzy powinni uwzględniać niezapłacone zobowiązania przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy.

Ze zwolnienia z tego obowiązku będą mogli skorzystać podatnicy, których przychody osiągnięte w okresach rozliczeniowych (miesięcznych albo kwartalnych) w stosunku do analogicznych okresów w 2019 r. zmniejszą się o co najmniej 50%. Ze zwolnienia będą mogli skorzystać i ci, które nie osiągnęli w poprzednim roku przychodów, ale
w 2020 r. poniosą negatywne konsekwencje ekonomiczne koronawirusa.

 1. Wprowadzenie możliwości rezygnacji z uproszczonych zaliczek w 2020 r. i obliczanie zaliczek miesięcznych od bieżących dochodów.

Zrezygnować z uproszczonych zaliczek będą mogli „mali podatnicy”. Ci, którzy zrezygnują z uproszczonych zaliczek, za okres marzec – grudzień 2020 r. – obliczą zaliczki od bieżących dochodów.

 1. Przedłużenie terminu do złożenia zeznania CIT-8 dla organizacji pozarządowych.
 1. Wprowadzenie w PIT i CIT odliczenia z tytułu darowizn (pieniężnych lub rzeczowych): przekazanych na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia koronawirusem dla podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, w tym transport sanitarny, a także przekazanie darowizn Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.
 1. Wydłużenie terminu na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień 2020 r.

Planuje się, że zapłata tych zaliczek będzie mogła być dokonana do 1 czerwca 2020r.

 1. Czasową rezygnację z pobierania opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych, które są dochodem budżetu państwa na czas obowiązywania stanu epidemicznego.
 1. Odroczenie do 1 lipca 2020 r. obowiązku składania nowych JPK_VAT dla wszystkich podatników.
 1. Odroczenie do 1 lipca 2020 r. zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).
 1. Możliwość wprowadzenie przez gminy zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców poszkodowanych konsekwencjami ekonomicznych pandemii.
 1. Większą elastyczność Krajowej Administracji Skarbowej przy realizacji zadań. Polegać ma to na możliwości zawieszenia kontroli podatkowych, postępowań podatkowych, kontroli celno-podatkowych na czas obowiązywania stanu epidemicznego.
 1. Uelastycznienie zasad gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych, agencji wykonawczych i budżetu państwa w celu zapewnienia możliwie najszybszego i sprawnego dysponowania środkami publicznymi na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Chodzi tu o ograniczenie liczby procedur oraz obciążeń, wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Ma po polegać m.in. na zniesieniu ograniczeń związanych ze zmianami planów finansowych; wprowadzeniu możliwości dofinansowania ze środków budżetu państwa lub z innych środków publicznych do 100% wartości realizowanych zadań; wprowadzeniu dłuższych terminów rozliczania dotacji; uproszczeniu procedur związanych ze zmianami przeznaczenia rezerwy celowych, czy tworzenia rezerw celowych z zablokowanych środków.

 1. Możliwość wstrzymania administracyjnego postępowania egzekucyjnego należności pieniężnych.

Ponadto postuluje się utworzenie nowego państwowego funduszu celowego – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w którym zostanie skoncentrowane wsparcie finansowe. Zapewnienie niezbędnych środków finansowych, którymi będzie zasilony Fundusz, odbędzie się
w ramach dostępnych w sektorze finansów publicznych pieniędzy.

 

Warto pamiętać, że wdrożenie w życie opisanych rozwiązań, wymaga przyjęcia stosownych ustaw przez Parlament, którego najbliższe posiedzenie zaplanowano na 25 i 26 marca br.

Jednocześnie MF poinformowało, że na mocy już zmienionego rozporządzenia, BGK może udzielać gwarancji spłaty kredytów w formule pomocy de minimis dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Zmiana rozporządzenia pozwala na objęcie gwarancjami do 80% kredytów. Obniżona została też opłata prowizyjna od tych gwarancji do 0%.

Dodatkowo MF przypomniało, że już dziś bez oczekiwania na znowelizowanie przepisów, przedsiębiorcy, którzy z związku z występowaniem koronawirusa mają problemy z terminową zapłatą należności podatkowych, mogą występować do urzędów skarbowych z wnioskami o przyznanie ulgi lub umorzenie zaległości.

Warte w tym miejscu zauważenia jest, że mimo apeli wielu środowisk w tym księgowych czy doradców podatkowych, Ministerstwo Finansów nie zdecydowało się (przynajmniej na razie) na wydłużenie terminów na wywiązanie się z bieżących obowiązku podatkowych, w tym na rozliczenie podatków od towarów i usług, przygotowanie sprawozdań finansowych za rok 2019, czy złożenie rocznych zeznań podatkowych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Z powyższych propozycji wynika, że CIT-8 później będą mogły złożyć jedynie organizacje pozarządowe, nie zaś spółki – które bardzo o takie ułatwienie apelowały, w związku z ograniczeniem prowadzenia działalności oraz ich służb księgowych.