,

Odroczenie podatku – złóż wniosek jeszcze dziś!

CIT 2020 sograniczenie poboru

Odroczenie podatku – złóż wniosek jeszcze dziś!

Sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się COVID-19 to ogromne wyzwanie w wielu aspektach działania firmy. Zachowanie ciągłości prowadzenia działalności staje się realnym problemem.

Jedną z możliwości, które mogą pomóc utrzymać płynność finansową jest złożenie wniosku o ograniczenie poboru zaliczek na CIT/PIT.

Z wnioskiem może wystąpić każdy podatnik, u którego wystąpi ryzyko, że wpłacane w ciągu roku zaliczki przewyższą końcowe roczne zobowiązanie podatkowe.

Rozwiązanie to jest zatem szczególnie uzasadnione w przypadku:

  1. Podatników opłacających zaliczki w formie uproszczonej, którzy już w tym momencie dostrzegają, że przez obecny kryzys podatek należny za rok 2020 będzie znacznie mniejszy niż suma wpłacanych zaliczek
  2. Podatników, którzy wprawdzie opłacają zaliczki narastająco od dochodu osiągniętego od początku roku, jednakże zysk, który osiągnęli w pierwszych miesiącach roku może być skonsumowany przez straty ponoszone w kolejnych okresach.

Wniosek można złożyć w dowolnym momencie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Aby ograniczyć już zaliczkę za luty 2020 r. (szczególnie ważne, gdy w marcu odnotowano już stratę) taki wniosek należy złożyć do 20 marca 2020 r. (piątek).

Wniosek można złożyć niezależnie od rodzaju stosowanych zaliczek.

Złożenie wniosku powoduje wszczęcie postępowania o ograniczenie poboru zaliczek na CIT/PIT. Standardowy czas na wydanie decyzji to 2 miesiące, aczkolwiek wszystko zależy od indywidualnej sytuacji i bieżącej pracy urzędów.

Po złożeniu wniosku urząd skarbowy najprawdopodobniej wezwie podatnika do złożenia wyjaśnień. Dlatego warto być w stałym kontakcie z organem skarbowym, co usprawni proces prowadzenia postępowania i zwiększy szanse na uzyskanie pozytywnej decyzji.

Należy jednak pamiętać, że urząd może nie wydać pozytywnej decyzji. Niemniej, dobre uzasadnienie wniosku istotnie zwiększa szanse na pozytywne rozstrzygnięcie.

W przypadku uzyskania decyzji negatywnej wystąpi obowiązek zapłaty zaległych zaliczek wraz z odsetkami (8% w skali roku).

W celu uniknięcia zapłaty ewentualnych odsetek, zaliczki można wpłacać do dnia uyzskania pozytywnej decyzji.