,

Tarcza antykryzysowa – dalsze zmiany

Koronawirus strona

Tarcza antykryzysowa – dalsze zmiany

19 marca 2020 r. Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej wypowiedziało się na temat wprowadzonych już rozwiązań oraz o przygotowywanych projektach zmian, które mają ułatwić wypełnianie obowiązków podatkowych przedsiębiorcom dotkniętym pandemią koronawirusa.

W tym celu resort finansów proponuje m.in. wprowadzenie:

 1. Możliwości wstecznego rozliczania strat podatkowych w PIT i CIT.

Dzięki temu rozwiązaniu, stratę poniesioną w 2020 r. podatnicy będą mogli odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 r. W tym celu trzeba będzie złożyć korektę zeznania za rok 2019. By było to możliwe – przychody z 2020 r. muszą być o co najmniej 50% niższe od tych osiągniętych w 2019 r. Odliczyć od dochodu z 2019 r. będzie można stratę do wysokości max 5 mln zł (nadwyżka ponad ww. kwotę do odliczenia w kolejnych latach).

 1. Przedłużenie terminu na zapłacenie podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych za marzec – maj 2020 r. do 20 lipca 2020 r.

Z możliwości tej będą mogli skorzystać podatnicy, których przychody w danym miesiącu w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego będą niższe o co najmniej 50%. Podatek w późniejszym terminie będę mogli zapłacić również ci, którzy nie osiągali w poprzednim roku przychodów, ale w okresie marzec – maj 2020 r. poniosą negatywne konsekwencje ekonomiczne w związku
z koronawirusem.

 1. Wyłączenie stosowania w podatkach dochodowych regulacji, dotyczących tzw. złych długów w odniesieniu do dłużników, którzy powinni uwzględniać niezapłacone zobowiązania przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy.

Ze zwolnienia z tego obowiązku będą mogli skorzystać podatnicy, których przychody osiągnięte w okresach rozliczeniowych (miesięcznych albo kwartalnych) w stosunku do analogicznych okresów w 2019 r. zmniejszą się o co najmniej 50%. Ze zwolnienia będą mogli skorzystać i ci, które nie osiągnęli w poprzednim roku przychodów, ale
w 2020 r. poniosą negatywne konsekwencje ekonomiczne koronawirusa.

 1. Wprowadzenie możliwości rezygnacji z uproszczonych zaliczek w 2020 r. i obliczanie zaliczek miesięcznych od bieżących dochodów.

Zrezygnować z uproszczonych zaliczek będą mogli „mali podatnicy”. Ci, którzy zrezygnują z uproszczonych zaliczek, za okres marzec – grudzień 2020 r. – obliczą zaliczki od bieżących dochodów.

 1. Przedłużenie terminu do złożenia zeznania CIT-8 dla organizacji pozarządowych.
 1. Wprowadzenie w PIT i CIT odliczenia z tytułu darowizn (pieniężnych lub rzeczowych): przekazanych na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia koronawirusem dla podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, w tym transport sanitarny, a także przekazanie darowizn Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.
 1. Wydłużenie terminu na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień 2020 r.

Planuje się, że zapłata tych zaliczek będzie mogła być dokonana do 1 czerwca 2020r.

 1. Czasową rezygnację z pobierania opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych, które są dochodem budżetu państwa na czas obowiązywania stanu epidemicznego.
 1. Odroczenie do 1 lipca 2020 r. obowiązku składania nowych JPK_VAT dla wszystkich podatników.
 1. Odroczenie do 1 lipca 2020 r. zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).
 1. Możliwość wprowadzenie przez gminy zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców poszkodowanych konsekwencjami ekonomicznych pandemii.
 1. Większą elastyczność Krajowej Administracji Skarbowej przy realizacji zadań. Polegać ma to na możliwości zawieszenia kontroli podatkowych, postępowań podatkowych, kontroli celno-podatkowych na czas obowiązywania stanu epidemicznego.
 1. Uelastycznienie zasad gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych, agencji wykonawczych i budżetu państwa w celu zapewnienia możliwie najszybszego i sprawnego dysponowania środkami publicznymi na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Chodzi tu o ograniczenie liczby procedur oraz obciążeń, wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Ma po polegać m.in. na zniesieniu ograniczeń związanych ze zmianami planów finansowych; wprowadzeniu możliwości dofinansowania ze środków budżetu państwa lub z innych środków publicznych do 100% wartości realizowanych zadań; wprowadzeniu dłuższych terminów rozliczania dotacji; uproszczeniu procedur związanych ze zmianami przeznaczenia rezerwy celowych, czy tworzenia rezerw celowych z zablokowanych środków.

 1. Możliwość wstrzymania administracyjnego postępowania egzekucyjnego należności pieniężnych.

Ponadto postuluje się utworzenie nowego państwowego funduszu celowego – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w którym zostanie skoncentrowane wsparcie finansowe. Zapewnienie niezbędnych środków finansowych, którymi będzie zasilony Fundusz, odbędzie się
w ramach dostępnych w sektorze finansów publicznych pieniędzy.

 

Warto pamiętać, że wdrożenie w życie opisanych rozwiązań, wymaga przyjęcia stosownych ustaw przez Parlament, którego najbliższe posiedzenie zaplanowano na 25 i 26 marca br.

Jednocześnie MF poinformowało, że na mocy już zmienionego rozporządzenia, BGK może udzielać gwarancji spłaty kredytów w formule pomocy de minimis dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Zmiana rozporządzenia pozwala na objęcie gwarancjami do 80% kredytów. Obniżona została też opłata prowizyjna od tych gwarancji do 0%.

Dodatkowo MF przypomniało, że już dziś bez oczekiwania na znowelizowanie przepisów, przedsiębiorcy, którzy z związku z występowaniem koronawirusa mają problemy z terminową zapłatą należności podatkowych, mogą występować do urzędów skarbowych z wnioskami o przyznanie ulgi lub umorzenie zaległości.

Warte w tym miejscu zauważenia jest, że mimo apeli wielu środowisk w tym księgowych czy doradców podatkowych, Ministerstwo Finansów nie zdecydowało się (przynajmniej na razie) na wydłużenie terminów na wywiązanie się z bieżących obowiązku podatkowych, w tym na rozliczenie podatków od towarów i usług, przygotowanie sprawozdań finansowych za rok 2019, czy złożenie rocznych zeznań podatkowych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Z powyższych propozycji wynika, że CIT-8 później będą mogły złożyć jedynie organizacje pozarządowe, nie zaś spółki – które bardzo o takie ułatwienie apelowały, w związku z ograniczeniem prowadzenia działalności oraz ich służb księgowych.