,

Tarcza antykryzysowa – dalsze prace

Koronawirus strona

21 marca 2020 r. został upubliczniony projekt rządowej specustawy, który ma wprowadzić tzw. tarczę antykryzysową.

W poniedziałek opinię na temat ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – miała wydać m.in. Rada Dialogu Społecznego oraz przedstawiciele partii opozycyjnych.

Jak poinformowało Ministerstwo Rozwoju, propozycje składające się na tarczę antykryzysową przedstawione sobotę – to wciąż jednak materiał roboczy. Docelowo nowelizacja ma liczyć ponad 130 stron. Do obecnie dyskutowanych zmian – dojdą jeszcze przepisy zaproponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, które są obecnie jeszcze konsultowane.

Projekt specustawy ma być przedłożony pod obrady Sejmu na najbliższym posiedzeniu, zaplanowanym na 27 marca i nie da się wykluczyć, że prace nad projektem rozwiązań na czas pandemii prowadzone będą do późnych godzin w czwartek.

Co obecnie przewiduje specustawa:

Wsparcie pracodawców:

 1. Dofinansowanie do wynagrodzenia dla pracodawcy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia, które obecnie wynosi 2 600 zł, ale nie więcej niż 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia za prace (w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2019 r. wyniosło ono 5367,71 zł).

Dofinansowanie będzie przysługiwało na czas przestoju lub obniżonego wymiaru czasu pracy o 20 proc., ale nie więcej niż do 0,5 etatu pod warunkiem opłacenia składek i podatków za pierwszy kwartał 2020 roku oraz w przypadku wystąpienia spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, rozumianych jako sprzedaż towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym: nie mniej niż o 15 proc. (stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnych 2 kolejnych miesięcy w okresie od stycznia 2020 r. do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego) lub nie mniej niż o 25 proc. obrotów w miesiącu w okresie od stycznia 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego.

 1. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne przez starostę, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy po 1 stycznia 2020 r.
 2. Ma to dotyczyć:

∙ części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorców zatrudniających pracowników (nie dłużej niż na okres 6 miesięcy dla mikro- i małych przedsiębiorców, 3 miesięcy – średnich przedsiębiorców), w zależności od spadku obrotów:

– co najmniej 30 proc. – iloczyn liczby pracowników i 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia,

– co najmniej 50 proc. – iloczyn liczby pracowników i 70 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia,

– co najmniej 80 proc. – iloczyn liczby pracowników i 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia.

∙ części kosztów prowadzenia działalności w przypadku przedsiębiorcy, będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników (nie dłużej niż 6 miesięcy), w zależności od spadku obrotów:

– o co najmniej 30 proc. – 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia,
– o co najmniej 50 proc. – 70 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia,
– o co najmniej 80 proc. – 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia.

 1. Świadczenie z tytułu przestoju, nieoskładkowane i nieopodatkowane dla:
 2. – zleceniobiorców i samozatrudnionych w wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia, jeśli przychód spadł o co najmniej 15 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca, pod warunkiem, że przychów w poprzednim miesiącu był niższy od 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia, osób na karcie podatkowej lub ryczałcie ewidencjonowanym, zwolnionym z VAT w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia.
 3. Poszerzenie kręgu osób uprawnionych do dodatkowego zasiłku opiekuńczego o osoby opiekujące się niepełnosprawnymi.
 4. Dla rodziców, opiekujących się dziećmi do 8. roku życia, wydłużenie prawo do zasiłku opiekuńczego ponad 14 dni.
 5. Umożliwienie pracodawcom bardziej elastycznych zasad ustalania pracownikom czasu pracy i modyfikacji warunków zatrudnienia w celu zachowania miejsc pracy (ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku dobowego i tygodniowego, wprowadzenie systemu równoważnego czasu pracy bez konieczności spełnienia przesłanek z Kodeksu pracy).
 6. Zwolnienia ze składek ZUS na 3 miesiące samozatrudnionych, zleceniobiorców oraz mikrofirm do 9 zatrudnionych, jeśli ich przychody spadły o 50 proc. (dostępny projekt nie zawiera jeszcze tej regulacji, ogłoszonej w sobotę przez prezydenta.

Zmiany, mające na celu poprawę płynności finansowej przedsiębiorstw:

 1. Przesunięcie na 1 czerwca 2020 roku terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r.
 2. Prawo do przesunięcie na 20 lipca 2020 roku terminu do zapłaty podatku od przychodów z budynków za marzec – maj 2020 r., o ile firma odnotowała przychody niższe o co najmniej 50 proc.
 3. Przesunięcie terminu wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do 30 czerwca 2020 r.
 4. Czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej w należnościach wobec urzędów skarbowych i ZUS.
 5. Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) umowy pożyczki zawieranej do dnia 31 sierpnia 2020 r.
 6. Możliwość udzielenia ze środków Funduszu Pracy jednorazowej pożyczki na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy w wysokości 5 tys. zł na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy z 6 miesięcznym okresem karencji, z możliwością umorzenia w przypadku niezmniejszenia stanu zatrudnienia.
 7. Podatnicy CIT i PIT, którzy poniosą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, zyskają możliwość odliczenia straty poniesionej w 2020 r., od dochodu z działalności, uzyskanego w 2019 r. – gdy w 2020 r. osiągną przychody niższe o co najmniej 50 proc. w porównaniu do 2019 r.
 8. Mali podatnicy, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek na PIT lub CIT i poniosą negatywne skutki pandemii, będą mogli zrezygnować z tej formy ich regulowania za miesiące od marca do grudnia 2020 r. Będą więc mogli rozliczać się na podstawie dochodów faktycznie osiąganych w roku 2020 r. O rezygnacji wystarczy poinformować w zeznaniu rocznym za rok 2020.
 9. Umożliwienie dokonania odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19 – odliczeniu będą podlegały darowizny pieniężne lub rzeczowe (w pełnej wysokości), przekazane podmiotom wykonującym działalność leczniczą, a także przekazane Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.
 10. Odstąpienie od stosowania, w zakresie zaliczek na podatek PIT i CIT, przepisów dotyczących tzw. złych długów wobec podatnika będącego dłużnikiem, o ile jego przychody są mniejsze o co najmniej 50 proc.
 11. Odroczenie podatku do sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 r.
 12. Zwolnienie od podatku dochodowego otrzymanych w 2020 r. przez podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą przychodów z tytułu: wsparcia gwarancyjnego oraz dopłat do kredytów przyznanych na podstawie ustawy, dopłat do oprocentowania kredytów przyznanych na podstawie ustawy.
 13. Obniżenie o 90 proc. czynszu za okres, gdy najemca lokalu nie prowadził działalności w obiekcie handlowym o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m.kw. w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, chyba że umowa przewiduje korzystniejsze dla najemcy rozwiązanie.
 14. Zapewnienie możliwości działania zarządów oraz rad nadzorczych spółek w sytuacji nadzwyczajnych wydarzeń, które mogą mieć wpływ na wewnętrzną organizację spółek handlowych.
 15. Nowelizacją przepisów Kodeksu spółek handlowych przewiduje m.in.: wprowadzenie możliwości przeprowadzeń posiedzeń oraz podejmowania uchwał przez zarządy oraz rady nadzorczych spółek przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zarówno członkom zarządów, jak i rad nadzorczych spółek przyznana ma być również możliwość podejmowanie uchwał poprzez oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem odpowiednio innego członka zarządu lub członka rady nadzorczej. W przypadku tych ostatnich oddanie głosu na piśmie ma nie dotyczyć spraw wprowadzanych do porządku obrad na odbywanym posiedzeniu.
 16. Wprowadzenie przepisów umożliwiających gminom: wprowadzenie za część 2020 roku zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
 17. Przedłużenie, w drodze zarządzenia organów wykonawczych, terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. – nie dłużej niż do 30 września tego roku.
 18. Zwolnieniu z opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za II kwartał 2020 r. rolników (tj. za 3 miesiące), objętych ubezpieczeniem emerytalno-rentowym. Osobom tym składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za ten okres sfinansuje budżet państwa za pośrednictwem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
 19. Zwolnienie przedsiębiorców z opłat abonamentowych za każdy radioodbiornik czy telewizor, działający w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej.

Odroczenie i przesunięcie terminów niektórych obowiązków

 1. Przesunięcie z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r. obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT dla wszystkich podatników, z możliwością dobrowolnego złożenia w maju nowego JPK_VAT w maju 2020 r.
 2. Możliwość wydania przez ministra do spraw finansów publicznych rozporządzenia, w którym zostaną określone inne terminy wypełniania obowiązków, wynikających z ustawy o rachunkowości, m.in. dotyczące terminu sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań finansowych.

W specustawie przewidziano, że w przypadku określenia w powyższym rozporządzeniu, nowego terminu dotyczącego m.in. sprawozdań finansowych przypadającego później niż 6 miesięcy po upływie roku obrotowego, zwyczajne zgromadzenie wspólników czy zwyczajne walne zgromadzenie – będzie musiało się odbyć do dnia wskazanego w powyższym akcie.

Możliwość wydłużenia współpracy z firmą audytorską z 5 do 10 lat.

 1. Zawieszenie terminu zgłaszania do Szefa KAS krajowych schematów podatkowych. Zawieszenie ma obowiązywać od 31 marca do 30 czerwca 2020 r. i ma nie dotyczyć zgłaszania schematów transgranicznych. Ww. terminy mając bieg dalej od 1 lipca 2020 r.
 2. Do 30 września przedłużony ma zostać termin złożenia do Szefa KAS lokalnej dokumentacji cen transferowych. Dotyczyć ma to podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r., a zakończył się przed 31 grudnia 2019 r.
 3. Przedłużenie terminu do złożenia zeznania CIT-8 jedynie dla organizacji pozarządowych
 4. Przesunięcie terminu zawarcia umowy o prowadzenie PPK przez firmy zatrudniające ponad 50 osób na październik 2020 roku.
 5. Wydłużenie do końca sierpnia 2020 r. okresu przejściowego na dostosowanie się do zmian w obrocie olejami opałowymi.
 6. Przesunięcie o 3 miesiące, z 13 marca na 13 lipca 2020 roku, terminu obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa).
 7. Wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych do 30 września 2020 r.
 8. Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT (z 3-dniowego do 14-dniowego).
 9. Przesunięcie na 1 lipca 2020 r. terminu obowiązywania nowej matrycy stawek podatku VAT. Do tego czasu będą stosowane dotychczasowe przepisy ustawy o VAT i przepisy wykonawcze do tej ustawy dotyczące stawek tego podatku, a do celów opodatkowania VAT stosowana ma być Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008).
 10. Wydane do 30 czerwca 2020 r. wiążące informacje stawkowe (WIS) będą zapewniały podatnikom ochronę dla czynności podlegających opodatkowaniu wykonywanych od 1 lipca 2020 r.
 11. Możliwość odroczenia terminu wykonania badań urządzeń technicznych, z zachowaniem możliwości eksploatacji przez maksymalny okres kolejnych 6 miesięcy.
 12. Wydłużenie okresu sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r.
 13. Wydłużenie z 30 do 180 dni terminów na zarejestrowanie pojazdu niebędącego pojazdem nowym sprowadzonym z terytorium UE albo zawiadomienie starosty o nabyciu lub życiu pojazdu zarejestrowanego w okresie do 31 grudnia 2020 r.
 14. Wydłużenie terminu składania wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych, przedłużenie wizy oraz przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezdewizowego, jeżeli wypadałby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wydłużenie z mocy prawa okresów ważności zezwoleń na pobyt czasowy oraz wiz krajowych (do 30 dni od dnia odwołania tego stanu).
 15. Wydłużenie terminu ważności orzeczeń: częściowej niezdolności do pracy, o całkowitej niezdolności do pracy, o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, o niezdolności do samodzielnej egzystencji, o okolicznościach uzasadniających ustalenie uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego, wydanych przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na czas określony, stanowiących podstawę do przyznania świadczenia, o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, kart parkingowych oraz lekarskich o braku przeciwskazań zdrowotnych, w tym do służby funkcjonariuszy poszczególnych służ i organów, do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Zmiany w funkcjonowaniu administracji i wymiaru sprawiedliwości:

 1. Określenie katalogu spraw pilnych, które sądy mają rozpatrywać, wśród nich są m.in. wnioski w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania, o środek zabezpieczający, o zarządzenia przerwy w wykonaniu kary w systemie dozoru elektronicznego.
 2. Wstrzymanie w okresie zagrożenia epidemicznego lub epidemii biegu terminów przewidzianych przepisami prawa cywilnego i administracyjnego.
 3. Możliwość zawieszenia kontroli podatkowych, postępowań podatkowych, kontroli celno – skarbowych na czas obowiązywania stanu epidemicznego
 4. Toczące się postępowanie lub kontrola podatkowa mogą zostać zawieszone na wniosek podatnika, na czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego. Takiego zawieszenia będzie mógł też indywidualnie dokonać organ prowadzący dane postępowanie, jak i również Minister Finansów. Ten ostatni, będzie on mógł zawiesić postępowania i kontrole podatkowe w drodze ogólnokrajowego rozporządzenia.
 5. Zniesienie kar za niewydanie rozstrzygnięcia w terminach określonych przepisami prawa przez organy administracji oraz wstrzymanie możliwości wnoszenia skarg na bezczynność organów.
 6. Wydłużenie o 3 miesiące terminu na wydanie rozstrzygnięć ws. wniosków o indywidualne interpretacje podatkowe, w tym złożone i nierozpatrzone do dnia wejścia w życie specustawy (tj. do 6 miesięcy). Jednocześnie Minister finansów może ten przedłużony termin przedłużyć o dalsze okresy, nie więcej jednak niż o 3 miesiące.