,

CIT-8 do 31 lipca 2020 tylko dla wybranych

Koronawirus strona

Wydłużenie terminu złożenia CIT-8 do 31 lipca 2020 r. dla uzyskujących dochody zwolnione oraz organizacji non-profit

 

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się pierwszy projekt przepisów, mających na celu wdrożenie w życie rozwiązań ze specustawy.

Jest to projekt z dnia 23 marca 2020 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez niektórych podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Dzięki projektowanej regulacji termin złożenia zeznania rocznego CIT-8 oraz wpłaty należnego podatku zostanie przesunięty do 31 lipca 2020 r. (z 31 marca 2020 r.)

Jak wspomniano wyżej udogodnienie obejmie tylko niektórych podatników. Po pierwsze chodzi o tych, których rok podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r i zakończy przed 1 kwietnia 2020 r. Po drugie – o podmioty, osiągające wyłącznie dochody wolne od podatku, a także instytucje pożytku publicznego i inne, dla których przychody z działalności dobroczynnej stanowią co najmniej 80 proc. wszystkich przychodów.

Projektowane rozporządzenie nie ma więc znaczenia dla większości podatników CIT, czyli np.  spółek – będących małymi i średnimi przedsiębiorcami.

Jak wynika z uzasadnienia projektu, rozporządzenie ma mieć zastosowanie dla  podatników osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 865) oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284), dla których przychody z działalności pożytku publicznego, o której mowa w par. 4, stanowią co najmniej 80% wszystkich przychodów.

Jak oceniono w uzasadnieniu rozporządzenia – proponowane rozwiązanie kierowane jest do ok. 200 tys. podmiotów, w tym przede wszystkich organizacji non-profit, jak fundacje, stowarzyszenia, jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej czy koła gospodyń wiejskich itp.

W uzasadnieniu do projektu proponuje się, by akt wszedł w życie z dniem następnym po ogłoszeniu. Regulacja nie wymaga procedowania przez Parlament. Do jej obowiązywania niezbędna jest zaś publikacja w dzienniku ustaw.