,

Tarcza antykryzysowa 1.1.

Tarcza anty 1.1.

Sejm ulepsza tarczę

 

Krótko po północy, już w dniu 9 kwietnia 2020 r. Sejm zakończył pracę nad projektem ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, nazywanym też poprawką do ,,Tarczy antykryzysowej”. Teraz projektem ustawy rządowej ma zająć się Senat.

Równoległe przez rząd przygotowywana jest nowa specustawa (tzw. Tarcza 2.0), której projekt ma zostać przedstawiony w Sejmie po Wielkanocy.

Choć specustawa 1.0 weszła w życie zaledwie przed kilkoma dniami, bo z dniem 31 marca 2020 r., ustawodawca uznał, że niektóre jej zapisy muszą zostać uzupełnione. Przewidziano też nowe rozwiązania, mające usprawnić pracę poczty i służby zdrowia.

 1. Wakacje w ZUS

Zgodnie z zamysłem rządu, rozszerzany będzie krąg przedsiębiorców, uprawnionych do skorzystają z 3-miesięcznych wakacji składkowych w ZUS-ie. Dotychczas takie zwolnienie z nieopłaconych do ZUS-u składek przysługiwało wyłącznie samozatrudnionym oraz mikrofirmom, zatrudniającym do 9 pracowników.

Po zmianach z wakacji składkowych dla pracowników skorzystają także przedsiębiorstwa, zatrudniające od 10 do 49 osób. W tym przypadku z budżetu państwo ma być pokryta połowa składek na ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych.

Na stronie gov.pl, gdzie rząd przedstawił projekt nowych rozwiązań, pojawiła się informacja, że warunkiem zwolnienia z 50% należności na rzecz ZUS dla większych firm będzie utrzymanie zatrudnienie oraz że mechanizm ma pozytywnie wpłynąć na zmniejszenie liczny zwalnianych pracowników. W dodanym w projekcie nowelizacji specustawy do art. 31zo, ust. 1a: nie zapisano wspomniano warunku.

 1. Dłuższe postojowe dla jednoosobowych firm i świadczących usługi na umowach cywilnoprawnych

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, a także zatrudnione w ramach umowy cywilnoprawnej mogą ubiegać się o wypłatę świadczenia postojowego przez 3 miesiące. Pierwotnie wsparcie miało być udzielone jedynie przez 1 miesiąc. Wysokość świadczenia postojowego to 2080 zł – czyli 80 proc. pensji minimalnej. Świadczenie jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.

W przypadku jednak osób świadczących usługi na umowach cywilnoprawnych (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło) – istotna jest suma przychodów z takich umów uzyskanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku. Jeśli suma przychodów nie przekraczała 1299,99 zł (czyli była niższa niż połowa płacy minimalnej) – świadczenie będzie przysługiwać nie w wysokości 2080 zł, a w kwocie przychodu we wskazanym miesiącu.

Kwota 2080 zł na rękę trafi do osób, które zarobiły minimum 1300 zł. W przypadku samozatrudnionych istnieje jednak limit przychodu. W miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie może być wyższy niż 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS. Obecnie to kwota 15 681 zł.

Firma musi też działać najpóźniej od 31 stycznia 2020 r., a przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15 proc. w stosunku do miesiąca jeszcze wcześniejszego.

Podobnie jak w poprzednim rozwiązaniu, wypłaty realizuje ZUS – więc wniosek o wypłatę postojowego tam trzeba kierować.

 1. Zasiłek dla rolników objętych kwarantanną

Rolnicy i pracujący z nimi domownicy mogą liczyć na zasiłek w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia, jeśli ze względu na obowiązkową kwarantannę lub pobyt w szpitalu w związku z koronawirusem nie mogą wykonywać swojej pracy

 1. Rozszerzenie świadczeń ochrony miejsc pracy na NGO

Organizacje pozarządowe, pożytku publicznego i zajmujące się wolontariatem będą mogły skorzystać ze wsparcia na rzecz ochrony miejsc pracy, jakie oferuje państwo.

 1. Zabezpieczenie środków finansowych służących powstrzymaniu COVID-19 przed egzekucją

W nowelizacji specustawy pojawił się też zapis dotyczący zabezpieczenia przed egzekucją środków finansowych, służących powstrzymaniu wirusa COVId-19.

Jak uzasadnia to rząd na stronie gov.pl: jeśli Ty lub Twoja firma przeznaczacie środki finansowe na walkę z koronawirusem, nie będą one podlegały egzekucji w ramach:

 • postępowania cywilnego,
 • czynności komorników sądowych,
 • administracyjnych organów egzekucyjnych.
 1. Nielimitowany Internet w ramach dostępu do gov.pl i usług medycznych online

Korzystający z telefonów komórkowych, mają dostać nielimitowany dostęp do Internetu dotyczący korzystania z ,,publicznych” stron internetowych. Dotyczy to m.in.:

 • stron w domenie gov.pl,
 • usług umożliwiających zdalną diagnostykę medyczną,
 • usług e-learningu umożliwiających zdalną pracę nauczycieli i uczniów.
 1. Wsparcie e-Usług w służbie zdrowia

Placówki ochrony zdrowia otrzymają dostęp do szybkiego Internetu, a także sprzęt, który umożliwi im prowadzenie zdalnej diagnostyki medycznej. Podobne wsparcie zyskają seniorzy czy osoby niepełnosprawne.

Rząd ma zapewnić urządzenia oraz usługi, dzięki którym będzie można świadczyć i korzystać z usług ochrony zdrowia w sposób zdalny.

 1. Szybsza realizacja Funduszu Szerokopasmowego i Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Jeszcze w tym roku uruchomiony ma być Fundusz Szerokopasmowy, dzięki któremu obywatele uzyskają dostęp do podstawowych e-usług społecznych. Pierwotnie program miał ruszyć dopiero w 2021 roku.

Przyspieszony ma być także rozwój Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej tak, aby wszyscy obywatele, na równych zasadach, mogli korzystać z dostępu do edukacji zdalnej.

 1. Szkoły ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem do pracy zdalnej

Nowe rozwiązania mają służyć też wsparciu szkół, chcących uzupełnić swoje wyposażenie o sprzęt komputerowy i inne urządzenia multimedialne oraz oprogramowanie w celu prowadzenia zajęć zdalnych.

 1. Uproszczenie działania usług pocztowych

Usprawnione ma być funkcjonowanie Poczty Polskiej poprzez wprowadzenia rozwiązania, że:

 • przesyłka listowa będąca przesyłką rejestrowaną będzie mogła być doręczona do skrzynki pocztowej adresata bez konieczności składania specjalnego wniosku w punkcie pocztowym;
 • przesyłki kurierskie będą mogły być dostarczane z pominięciem obowiązku uzyskania potwierdzenia odbioru.

Zmiany mają zapewnić ciągłość świadczenia usług pocztowych oraz zwiększyć bezpieczeństwo obywateli.

 1. Wydłużenie niektórych terminów administracyjnych

Wydłużone mają być terminy na realizację obowiązków nałożonych na obywateli, a dotyczących terminów ważności:

 • prawa jazdy,
 • uprawnienia do kierowania pojazdami,
 • szkolenia okresowego,
 • badań lekarskich i psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy

W przypadku upływu tych terminów w trakcie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – na dopełnienie tych obowiązków będzie 30 dni od dnia odwołania ww. stanów.

W przypadków upływu terminów ważności pozwoleń czasowych i tablic rejestracyjnych – zyskamy 14 dni na dopełnienie formalności licząc od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

W stanie epidemii lub okresie zagrożenia epidemicznego zawieszony ma być wymóg przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych, a także przedłużona ma zostać ważność orzeczeń dla maszynistów i pracowników kolejowych, certyfikatów audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego – o okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

 1. Ułatwienia dla podatników

W ramach nowelizacji specustawy, Ministerstwo Finansów zaproponowało:

 • przedłużenie do 30 września 2020 r. terminu do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, w przypadku podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed 31 grudnia 2019 r.
 • przedłużenie do 31 grudnia 2020 r. terminu do dołączenia do lokalnej dokumentacji cen transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych w przypadku podmiotów, których rok obrotowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r. i zakończył przed 31 grudnia 2019 r.
 • zwolnienie od 1 lipca 2020 r. z podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaży i zamiany walut wirtualnych w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 • Umożliwienie uzyskiwania przez przedsiębiorców ulg w spłacie zobowiązań podatkowych
 • ,(w tym m.in. poprzez zaniechanie poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych) w związku z COVID-19, na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej – stanowiących pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01).
 • wprowadzenie rozwiązania dotyczącego warunków, jakie podatkowa grupa kapitałowa musi spełnić, aby zachować status podatnika. Podatkowe grupy kapitałowe, które poniosą w 2020 r. negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i w związku z tym nie spełnią warunku rentowności oraz braku zaległości podatkowych (warunki określone w art. 1a ust. 2 pkt 1 lit. d lub pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), zachowają status podatnika podatku dochodowego. Zawieszenie spełnienia wymienionych warunków dotyczy wyłącznie roku podatkowego, który rozpoczął się przed 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po 31 grudnia 2019 r. lub rozpoczął się po 31 grudnia 2019 r., ale przed 1 stycznia 2021 r.
 • umożliwienie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli zajętych na prowadzenie działalności przez organizacje pozarządowe mające status organizacji pożytku publicznego, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z koronawirusem.
 • wsparcie organizacji pożytku publicznego kwotą 1% podatku będzie możliwe również w przypadku złożenia zeznania PIT za 2019 r. lub oświadczenia PIT-OP po terminie, nie później jednak niż do 1 czerwca 2020 r. (korekty tego zeznania do 30 czerwca 2020 r.). Warunkiem przekazania przez naczelnika urzędu skarbowego tej kwoty OPP, będzie zapłata przez podatnika podatku w pełnej wysokości do 30 czerwca 2020 r
 • przyznanie Ministrowi Finansów uprawnienia do decydowania o zmianie właściwości organów KAS. Ma to usprawnić obsługę podatników, którzy będą mogli załatwiać swoje sprawy w dowolnej izbie administracji skarbowej, urzędzie skarbowym czy urzędzie celno-skarbowym. Zakłada się, że w pierwszej kolejności będzie możliwe składanie do dowolnego urzędu skarbowego deklaracji podatkowych oraz wniosków o wydanie zaświadczeń.
 • przyznanie Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA) uprawnienia do przeprowadzania kontroli w firmach audytorskich bez konieczności osobistych kontaktów, wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kontrola w takiej formie będzie mogła się odbyć po uzyskaniu zgody kontrolowanej jednostki.
 • Wydłużenie terminów ważności zezwoleń dla organizatorów loterii promocyjnych i fantowych. Podmioty posiadające zezwolenie na urządzanie loterii promocyjnych i fantowych będą mogły zorganizować loterię w późniejszym terminie niż wskazany w otrzymanym zezwoleniu. Zezwolenie nie będzie wygasać w przypadku nierozpoczęcia działalności w okresie w nim określonym. Nie będą pobierane opłaty za zmianę zezwolenia jeżeli będzie ona dotyczyć zmiany terminu prowadzenia działalności objętej zezwoleniem.

Dodatkowo, na mocy rozporządzenia Ministra Finansów, wprowadzona ma zostać możliwość stosowania stawki 0 % VAT dla darowizn laptopów i tabletów na rzecz: placówek oświatowych, organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych i operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Preferencja ta ma zostać wprowadzona rozporządzeniem wykonawczym do ustawy o VAT na okres 2 miesięcy.

Z kolei, rozporządzeniem Rady Ministrów, na terytorium całego kraju mają zostać wstrzymane administracyjne postępowania egzekucyjne należności pieniężnych do czasu odwołania stanu epidemii. Wstrzymanie nie będzie dotyczyć egzekucji administracyjnej kar pieniężnych nakładanych w związku z naruszeniami przepisów, mających szczególne znaczenie dla zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19, czy też minimalizowania skutków wystąpienia epidemii, a także grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego.

Tak jak wspomniano na wstępie, nowelizacja specustawy została w dniu 9 kwietnia 2020 r. przyjęta przez Sejm. Teraz projekt trafi na obrady Senatu.

Poinformujemy o wejściu w życie nowelizacji specustawy.