,

Tarcza antykryzysowa – przewodnik

Tarcza antykryzysowa

Możliwości uzyskania wsparcia przez przedsiębiorców w czasie epidemii koronawirusa

31 marca 2020 r. w Dzienniku Ustaw pod nr 568 opublikowana została i z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, stanowiąca część programu, określana jako ,,Tarcza antykryzysowa”.

W skład tego pakietu weszły również: ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju.

Poniżej przedstawiamy rozwiązania, składające się na ,,Tarczę antykryzysową” oraz ulgi, o które można się ubiegać w oparciu o istniejące wcześniej przepisy.

 1. Zwolnienie ze składek do ZUS na 3 miesiące (marzec – maj).

Jeśli przedsiębiorca prowadził działalność gospodarcza przed 1 lutego 2020r. i był płatnikiem składek przed tą datą oraz zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób na 29 lutego 2020 r.,albo był duchownym – może złożyć wniosek o zwolnienie ze ZUS na 3 miesiące.

W celu uzyskania zwolnienia, wniosek do ZUS należy złożyć na formularzu RDZ, nie później niż do 30 czerwca 2020 r. Jednocześnie terminowo trzeba przesyłać dokumenty rozliczeniowe za okres od marca do mają 2020 r., chyba, że zgodnie z przepisami przedsiębiorca jest zwolniony z tego obowiązku.

 1. Zwolnienie ze składek do ZUS na 3 miesiące (marzec – maj) dla przedsiębiorców samozatrudnionych.

Wniosek można złożyć, gdy samozatrudniony opłaca składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, a przychód uzyskany z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie przekroczył kwoty 15 681 zł.

Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.

 1. Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

To jednorazowe świadczenie w wysokości 2080 zł lub 1300 zł, które ma zrekompensować utratę przychodów osobom prowadzącym działalność gospodarczą (o przychodzie poniżej 3 – krotności przeciętnego wynagrodzenia).

O świadczenie postojowe w wysokości 2080 PLN będzie można wnioskować, jeśli:

– przedsiębiorca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. (działalność nie została zawieszona) i przychód, który uzyskał w miesiącu przed miesiącem, w którym złożono wniosek o świadczenie postojowe:

 1. był o co najmniej 15% niższy od przychodu, który uzyskano w miesiącu poprzedzającym,
 2. i nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.

– przedsiębiorca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r., ale zawiesił ją po 31 stycznia 2020 r. i przychód, który uzyskał w miesiącu przed miesiącem, w którym złożył wniosek o świadczenie postojowe, nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.

– przedsiębiorca nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

– mieszka na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

O świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł będzie można wnioskować, jeśli:

– przedsiębiorca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. i rozlicza podatek kartą podatkową oraz jest zwolniony z opłacania podatku VAT.

– nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

– mieszka na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Wnioski o świadczenie postojowe (RSP-D) mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

 1. Dofinansowania do pensji pracowników w razie przestoju

Pracodawca może skorzystać z 3-miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracowników w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy oraz z dopłaty do należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.

Pomoc jest zależna od wielkości przedsiębiorstwa. Przysługuje przedsiębiorcom w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców, czyli zarówno osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, jak i osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą, również wspólnikom spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

1) Minimalny okres prowadzenia działalności: w celu skorzystania z dofinansowania w ramach przestoju ekonomicznego przedsiębiorca musi prowadzić działalność przez co najmniej rok, aby móc spełnić kryterium dotyczące spadku obrotu gospodarczego, liczonego w sposób określony w art. 15g ust. 9 pkt 1.

2) Skala spadku obrotów gospodarczych, tj. spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

 • nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 01.01.2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID 19 lub
 • nie mniej niż o 25 %, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01.2020 r., w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

3) Świadczenie może być łączone z innymi instrumentami w ramach „Tarczy Antykryzysowej”, jednak pomoc nie dotyczyć wypłaty środków przeznaczonych na ochronę miejsc pracy tych samych pracowników.

4) Przedsiębiorca nie może zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r. (nie dotyczy sytuacji, gdy przedsiębiorca zawarł umowę z ZUS lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w zakresie spłaty zadłużenia).

5) Wobec przedsiębiorcy nie mogą zachodzić przesłanki do ogłoszenia upadłości.

6) Wykluczenie przedsiębiorcy, jeśli wyplata świadczeń na ochronę miejsc pracy mogłaby spowodować przekroczenie progu dopuszczalnego w zakresie otrzymania pomocy de minimis.

7) Świadczenia nie przysługują:

 • pomocy domowej,
 • pracownikowi, którego wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 200% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.,
 • pracownikowi zatrudnionemu na umowę o dzieło.

W przypadku przestoju, maksymalna kwota dofinansowania na pracownika wyniesie

1 533,09 zł netto, w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od wysokości przyznanego świadczenia, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy,

W przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy (nie więcej niż do 50%) maksymalna kwota dofinansowania na pracownika wyniesie 2 452,27 zł, w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od wysokości przyznanego świadczenia, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Wysokość pomocy może ulec zmianie, gdyż wyliczana jest na dzień złożenia wniosku. Państwo dopłaca przy obniżonym wymiarze czasu pracy, połowę do wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Stąd wysokość dofinansowania będzie zmieniała się kwartalnie w zależności od obowiązującego powyżej przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Ponadto przy obliczaniu wysokości pomocy uwzględniany jest wymiar czasu pracy danego pracownika.
Świadczenia będą przysługiwać przez łączny okres 3 miesięcy przypadających po dacie podpisania umowy między dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy a przedsiębiorcą.

 1. Rezygnacja z uproszczonych zaliczek na PIT/CIT

Podatnicy, którzy zrezygnują z uproszczonych zaliczek, za okres marzec – grudzień 2020 r. – obliczą zaliczki miesięczne od bieżących dochodów na ogólnych zasadach. W konsekwencji zapłacą niższe zaliczki, co poprawi ich płynność. Z uproszczonej formy opłacania zaliczek może zrezygnować mały podatnik CIT oraz podatnik PIT. O rezygnacji z tej formy  wpłacania zaliczek podatnicy poinformują w zeznaniu składanym za 2020 r.

 1. Ograniczenie poboru zaliczek na PIT/CIT

Jeśli oceniasz, że obliczane w ciągu bieżącego roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy są niewspółmiernie wysokie w stosunku do przewidywanego podatku do zapłaty na koniec roku – w oparciu o art. art. 22 § 2a Ordynacji podatkowej możesz złożyć wniosek o ograniczenie poboru zaliczek.

To ograniczenie może zostać zastosowane zarówno wobec podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), jak i podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), niezależnie od źródła uzyskiwanych przychodów (dochodów Instytucja ograniczenia poboru zaliczek na PIT/CIT ma również zastosowanie również do zaliczek wpłacanych w formie uproszczonej.

Uprawnienie do obniżenia zaliczki przysługuje organowi podatkowemu, a procedura wszczynana jest na pisemny wniosek podatnika złożony we właściwym urzędzie skarbowym.

Wniosek o ograniczenie poboru zaliczek na podatek dochodowy można złożyć w każdym momencie roku podatkowego. Nie może jednak dotyczyć zaliczek nieopłaconych, dla których termin zapłaty już minął (mają status zaległości podatkowej).

 1. Zwolnienie od podatku dochodowego świadczenia postojowego i z tytułu zakwaterowania

Z ulgi można skorzystać, jeśli w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna. Zwolnienie od podatku PIT świadczenia polegającego na zakwaterowaniu i wyżywieniu pracownika przez pracodawcę występuje w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Ze zwolnienia mogą skorzystać osoby, prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby wykonujące umowy agencyjne, umowy zlecenia oraz inne umowy o świadczenie usług (w przypadku zwolnienia od podatku PIT ze świadczenia polegającego na zakwaterowaniu i wyżywieniu pracownika przez pracodawcę korzystać może tylko pracownik).

 1. Odliczenie straty za 2020 r. od dochodu za rok 2019

Umożliwienie podatnikom CIT i PIT, którzy ponoszą negatywne konsekwencje COVID-19, odliczenia straty poniesionej w 2020 r., od dochodu z działalności, uzyskanego w 2019 r. Warunek to osiągnięcie w 2020 r. – w porównaniu do 2019 r. – przychodów niższych o co najmniej 50 proc.

Z ulgi mogą skorzystać podatnicy podatku PIT , prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną wg skali podatkowej, tzw. podatkiem liniowym ze stawką 19%, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, bez względu na zaliczenie do określonej kategorii przedsiębiorców (jednoosobowa działalność, mikroprzedsiębiorca, itd.)

Jednorazowo będziesz mógł obniżyć dochód o kwotę nie większą niż 5 000 000 zł. W celu wstecznego rozliczenia straty, trzeba będzie poczekać do zakończenia roku 2020, złożyć za ten rok zeznanie wykazujące stratę, wówczas złożyć korektę zeznania za 2019 r. i oczekiwać na zwrot nadpłaty podatku za rok 2019.

 1. Odroczenie terminy zapłaty zaliczek na PIT od wynagrodzeń pracowniczych za marzec – kwiecień

Wydłużenie terminu na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek od wynagrodzeń pracowniczych pobranych za marzec i kwiecień. Zapłata zaliczki, zamiast odpowiednio do 20 kwietnia i 20 maja, będzie mogła być przekazana do 1 czerwca 2020 r.

 1. Umorzenie zaległości

Jeśli masz problem ze spłatą zaległego podatku, odsetek za zwłokę lub zapłatą opłaty prolongacyjnej itp.  – możesz złożyć wniosek o umorzenie całości lub części zaległości podatkowej.

W przypadku gdy prowadzisz:

– jednoosobową działalność gospodarczą – wniosek skieruj do urzędu skarbowego (właściwego dla twojego miejsca zamieszkania);

– firmę jako osoba prawna (np. spółka z o.o.) lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej (np. stowarzyszenie) – wniosek złóż do urzędu skarbowego (właściwego dla siedziby podmiotu);

– nie posiadasz siedziby w Polsce, ale na stałe prowadzisz tutaj działalność gospodarczą – wniosek złóż do urzędu skarbowego (właściwego dla stałego miejsca prowadzenia działalności);

– nie posiadasz siedziby, ani na stałe nie prowadzisz działalności gospodarczej w Polsce – wniosek złóż do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Jeśli masz np.: oddział w Polsce, wielomilionowe przychody ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług (co najmniej 5 mln euro netto rocznie w przeliczeniu na złotówki), firmę z kapitałem zagranicznym – wniosek złóż w jednym z wyspecjalizowanych (dużych) urzędów skarbowych.

 1. Uelastycznienie czasu pracy

Pracodawca dotknięty skutkami epidemii koronawirusa może skrócić dobowy czas nieprzerwanego odpoczynku dla pracownika z obecnych 11 godzin do 8 (z gwarancją oddania pracownikowi równoważnego odpoczynku w okresie 8 tygodni), a tygodniowy czas takiego odpoczynku – z 35 do 32 godzin.

W porozumieniu ze związkami zawodowymi albo – gdy nie ma związków – z przedstawicielami pracowników – będzie można też wydłużyć dobowy wymiar czas pracy do 12 godzin (równoważny system czasu pracy) oraz okres rozliczeniowy do maksymalnie 12 miesięcy.

 1. Czasowe wygaśnięcie umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy

Rozwiązanie – polegające na czasowym wygaszeniu umów – przygotowano dla przedsiębiorców, będących stronami umów najmu, dzierżawy i podobnych o korzystanie z powierzchni –   prowadzący działalność w obiekcie handlowym o powierzchni pow. 2000 metrów kwadratowych, którzy w związku z wprowadzeniem zakazu handlu w tych obiektach zamknęli sklepy czy punkty usługowe. Mechanizm ma ułatwić obu stronom umowy przetrwanie epidemii koronawirusa.

W terminie trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 metrów kwadratowych – osoba uprawniona dotychczas do używania powierzchni handlowej ma złożyć udostępniającemu bezwarunkową i wiążącą ofertę przedłużenia obowiązywania umowy na takich samych warunkach, jak przed ogłoszeniem zakazu.

Nowa umowa ma wiązać przez okres odpowiadający długości okresu obowiązywania zakazu i dodatkowo sześciu miesięcy. Jeśli oferta nie zostanie złożona w terminie, to uważa się, że do czasowego wygaśnięcia umowy nie doszło. Czasowe wygaśnięcie umowy obowiązuje od dnia wprowadzenia zakazu, a termin złożenia oferty zawarcia nowej umowy na dotychczasowych zasadach – biegnie od dnia zniesienia zakazu.

Strony wyżej wymienionych umów mogą korzystać także z innych rozwiązań na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego na wypadek wprowadzenia ograniczeń w swobodzie działalności gospodarczej.

 1. Czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej przy odraczaniu lub rozkładaniu na raty należności skarbowych

Nie zostaną ci naliczone opłaty prolongacyjnej w przypadku złożenia wniosku o odroczenie lub rozłożenie na raty podatków, stanowiących dochód budżetu państwa lub uzyskasz zwolnienie z opłaty prolongacyjnej w decyzjach o odroczeniu lub płatności w ratach podatku i zaległości podatkowych.

Z ulgi mogą skorzystać płatnicy, podmioty prowadzące działalność gospodarczą (jednoosobowa działalność, mikroprzedsiębiorca, mały, średni, duży przedsiębiorca) oraz osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

 1. Późniejsza zapłata lub rozłożenie na raty należności do ZUS

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, możesz złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek. Jeśli wniosek złożysz w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, wówczas opłata prolongacyjna nie zostanie naliczona od należności za okres od 1 stycznia 2020 r.Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. Nie można zatem wnioskować o ulgę dotyczącą składek za 2019 r.

Rozwiązanie dostępne dla wszystkich płatników składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Nie ma znaczenia, od kiedy prowadzona jest działalność. Nie ma też znaczenia wielkość przedsiębiorstwa.

Wniosek (RDU) należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

–  drogą elektroniczną przez PUE ZUS,

– za pośrednictwem poczty,

– osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

 1. Zwolnienie z obowiązku informowania o schematach podatkowych (MDR)

Od dnia 31 marca 2020 r. do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii podatnicy nie mają obowiązku przekazywania do Szefa KAS informacji i zawiadomień (w tym informacji MDR-3), a także realizacji innych obowiązków, wynikających z przepisów o schematach podatkowych.

Odroczenie – z którego mogą skorzystać wszystkie podmioty zobowiązane do przekazywania informacji i zawiadomień, tj.  promotorzy, korzystający i wspomagający) – ma obowiązywać jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2020 r.

16. Niskooprocentowana pożyczki dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy

Z pożyczki – do kwoty 5 tys. zł – będzie mógł skorzystać mikroprzedsiębiorca, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. Celem jej udzielenia jest uzyskanie środków na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Pożyczka będzie wypłacana jednorazowo, po podpisaniu umowy. Okres jej spłaty nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji. Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

17. Ułatwienia dla branży turystycznej

Przedłużenie terminu na zwrot wpłat klienta w przypadku niemożności zorganizowania wydarzenia z powodu epidemii (dot. organizacji wystaw i kongresów lub działalności kulturalnej, rozrywkowej, rekreacyjnej, sportowej, organizującej wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe) do 180 dni od rozwiązania umowy.)

Możliwość skorzystania przez klientów z voucherów na realizację imprezy turystycznej w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza odwołana w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

18. Odroczenie płatności za użytkowanie wieczyste gruntu gminy

Wszyscy użytkownicy wieczyści gruntów gminy, czyli zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy mogą skorzystać z odroczenia termin płatności do końca czerwca 2020 r. opłaty za 2020 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminy Możliwe jest też złożenie wniosku o ustalenie innego (późniejszego niż 30 czerwca 2020 r.) terminu zapłaty. Rozwiązanie dotyczy płatności pełnej kwoty.

Wniosek o ustalenie innego terminu płatności w 2020 r. niż do 30 czerwca 2020 r., należy złożyć w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

19. Odliczenie od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19.

Darowizny przekazane od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19: podmiotom wykonującym działalność leczniczą (czyli przede wszystkim szpitalom jednoimiennym), Agencji Rezerw Materiałowych, Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych – mogą być odliczane przez podatników CIT i PIT od podstawy opodatkowania (dochodu) na korzystnych zasadach, o którym poniżej.
Z ulgi może skorzystać każdy, kto opodatkowuje dochody na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub według jednolitej 19% stawki podatku (dla dochodów z działalności gospodarczej), a także podatnik, który opodatkowuje dochody ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych może zmniejszyć podstawę obliczenia podatku dzięki przekazaniu darowizny na zwalczanie COVID-19. Odliczeniu będzie podlegać nawet 200% wartości darowizny pieniężnej lub rzeczowej.

W przypadku darowizny przekazanej:

 • do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny,
 • w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny,
 • od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

Ulgi z tytułu darowizny możesz odliczyć już na etapie wpłacania zaliczki na podatek dochodowy/ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w trakcie roku podatkowego.

Nie można uwzględnić wartości darowizny przy opłacaniu zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej, opłacaniu zryczałtowanego podatku dochodowego z kapitałów pieniężnych, opłacaniu podatku z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości.

Ulga nie przysługuje, w sytuacji, gdy wydatki zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub zostały odliczone od dochodów opodatkowanych w innej formie albo zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

20. Ulga IP Box

Nowa regulacja daje możliwość zastosowania preferencyjnej stawki podatkowej (w wysokości 5%) już do rozliczanych w trakcie roku podatkowego zaliczkach na podatek (a nie dopiero w rocznym zeznaniu podatkowym), w stosunku do kwalifikowanego dochodu uzyskiwanego z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19.

Rozwiązanie skierowane jest do podatników CIT osiągających kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w roku podatkowym, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia 2019 r. lub rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r. a zakończył przed dniem 1 stycznia 2021 r. W przypadku podatników PIT rozwiązanie to skierowane jest do podatników osiągających kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w 2020 r.

Z ulgi mogą skorzystać:

 • podatnicy, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.
 • mikroprzedsiębiorcy
 • małe przedsiębiorstwa.
 • średnie przedsiębiorstwa.
 • duże przedsiębiorstwa.

Zarówno podatnicy CIT, jak i PIT rozliczający się na zasadach ogólnych lub według jednolitej 19% podatku dochodowego

Korzystanie z tego rozwiązania będzie możliwe również w sytuacji, gdy podatnik nie posiada jeszcze kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ani ekspektatywy jego uzyskania, pod warunkiem zgłoszenia lub złożenia wniosku o uzyskanie takiego prawa ochronnego do właściwego organu, w terminie 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, za który przy obliczaniu zaliczki na podatek podatnik zastosował 5% stawkę podatku.

21. Więcej czasu na złożenie informacji o cenach transferowych

Do 30 września 2020 r. został przedłużony termin złożenia informacji o cenach transferowych.

– TPR-P (art. 23zf ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

– TPR-C (art. 11t ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dalej: ustawa o CIT)

w przypadku podmiotów, których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r.

Z udogodnienia mogą skorzystać podmioty wskazane w ustawach o PIT i  CIT, obowiązane do złożenia informacji o cenach transferowych (w tym prowadzący jednoosobową działalność, mikroprzedsiębiorcy, mali, średni i duzi przedsiębiorcy).

22. Elektroniczny czynny żal

Czynny żal to instytucja uregulowana w art. 16 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2020 poz. 19) umożliwiająca odstąpienie od ukarania wobec sprawców, którzy wyrazili „skruchę” z powodu popełnienia czynu zabronionego i dopełnili ciążących na nich obowiązków.

Obecnie czynny żal można złożyć nie tylko przesyłając pismo do organu podatkowego listem poleconym, ale i za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym skrzynki e-PUAP właściwego urzędu skarbowego lub portalu podatkowego.

Przypominamy, że złożenie zawiadomienie jest bezskuteczne, jeżeli zostało złożone w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony (warunki skuteczności czynnego żalu nie uległy zmianie).

Pozostałe udogodnienia:

– przesunięcie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT z deklaracją dla dużych podatników z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r.,

– przesunięcie matrycy VAT z 1 kwietnia na 1 lipca 2020,

– przesunięcie obowiązku utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w średnich przedsiębiorstwach (II etap wdrożenia PPK). Nowe maksymalne terminy, to: 27 października 2020 r. na zawarcie umowy o zarządzanie PPK i 10 listopada 2020 r. na zawarcie umowy o prowadzenie PPK,

– odroczenie do 13 lipca 2020 r. obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy),

– wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty powyżej 15 tys. złotych na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT (z 3-dniowego do 14-dniowego),

– odroczenie podatku od sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 r.,

– wsparcie firm transportowych przez ARP w refinansowaniu umów leasingowych,

– umożliwienie sklepom – w niedziele objęte zakazem handlu – przyjmowania towaru, rozładowywania go oraz wykładania na półki,

– przedłużenie legalnego pobytu i zezwoleń na pracę dla obcokrajowców,

– umożliwienie radzie danej gminy odstąpienia, za część roku 2020, od pobierania podatku od nieruchomości od firm, które przez epidemię koronawirusa utraciły płynność finansową,

– przedłużenie bankowych kredytów obrotowych, w oparciu o dane finansowe na koniec 2019,

– gwarancje de minimis z BGK,

– dopłaty BGK do odsetek.

Przykłady wsparcia dla poszczególnych podmiotów, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa:

Firmy jednoosobowe:

 1. Zwolnienie z ZUS przez 3 miesiące.
 2. Świadczenie postojowe dla prowadzących działalność gospodarczą.
 3. Dofinansowanie pensji pracowników w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.
 4. Zwolnienie z podatku dochodowego od świadczenia postojowego itp.
 5. Rozłożenie na raty lub odroczenie zapłaty należności ZUS.
 6. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminy zapłaty podatków.
 7. Wnioskowanie o umorzenie zaległości podatkowej.
 8. Niższe zaliczki na PIT/CIT.
 9. Rezygnacja z uproszczonej formy wpłacania zaliczek.
 10. Odroczenie terminu zapłaty podatku od sprzedaży detalicznej.
 11. Niskooprocentowane pożyczki ze środków Funduszu Pracy.
 12. Zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego gwarancjami de minimis z BGK.
 13. Czasowe wygaśnięcie umów najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy.
 14. Zwolnienie z abonamentu i opłat audiowizualnych.
 15. Odliczenie od dochodu darowizny, przekazanej na zwalczanie COVID-1
 16. Odliczenie straty za 2020 r. od dochodu za 2019 r.
 17. Zwolnienie z opłaty prolongacyjnej w decyzjach o odroczeniu lub płatności w ratach podatku i zaległości podatkowych.
 18. Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na konto spoza wykazu (tzw. Biała lista).
 19. Możliwość złożenia deklaracji podatkowej PIT za 2019 r. oraz zapłaty podatku do 31 maja 2020 r.
 20. Odroczenie płatności za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa i gminy.
 21. Przesuniecie do 20 lipca 2020 r. terminu zapłaty podatku od budynków – podatnicy PIT.
 22. Elektroniczny czynny żal.
 23. Przedłużenie ważności zezwolenia na pracę i oświadczenia.
 24. Przesunięcie terminu stosowania nowej matrycy stawek VAT.

Mikrofirma do 9 pracowników

 1. Zwolnienie z ZUS przez 3 miesiące.
 2. Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od wynagrodzeń składek na ZUS (np. na czas przestoju).
 3. Rozłożenie na raty lub odroczenie zapłaty należności ZUS.
 4. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu zapłaty podatków.
 5. Wnioskowanie o umorzenie zaległości podatkowej.
 6. Niższe zaliczki na PIT/CIT.
 7. Rezygnacja z uproszczonej formy wpłacania zaliczek .
 8. Odroczenie terminu zapłaty podatku od sprzedaży detalicznej.
 9. Niskooprocentowana pożyczka ze środków Funduszu Pracy.
 10. Zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego gwarancjami de minimis z BGK.
 11. Preferencyjne warunki uzyskania kredytu na innowacje technologiczne.
 12. Preferencyjna 5% stawka podatku ze zbycia praw własności intelektualnej, wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19.
 13. Czasowe wygaśnięcie umów najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy.
 14. Zwolnienie z abonamentu i opłat audiowizualnych.
 15. Późniejsza zapłata podatku akcyzowego.
 16. Odliczenie straty za 2020 r. od dochodu za 2019 r.
 17. Zwolnienie z opłaty prolongacyjnej w decyzjach o odroczeniu lub płatności w ratach podatku i zaległości podatkowych.
 18. Wydłużony termin na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na konto spoza wykazu (tzw. Biała lista).
 19. Przesunięcie terminu złożenia zeznania CIT-8 i wpłaty podatku.
 20. Odroczenie płatności za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa i gminy.
 21. Przesuniecie do 20 lipca 2020 r. terminu zapłaty podatku od budynków – podatnicy PIT.
 22. Elektroniczny czynny żal.
 23. Brak obowiązku przekazywania informacji i zawiadomień o schematach podatkowych.
 24. Przedłużenie do 30 września 2020 r. termin złożenia informacji o cenach transferowych.

Mała firma (do 50 pracowników)

 1. Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od wynagrodzeń składek na ZUS (np. na czas przestoju).
 2. Ułatwienie w e-paragonach.
 3. Pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP.
 4. Rozłożenie na raty lub odroczenie zapłaty należności ZUS.
 5. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminy zapłaty podatków.
 6. Wnioskowanie o umorzenie zaległości podatkowej.
 7. Niższe zaliczki na PIT/CIT.
 8. Rezygnacja z uproszczonej formy wpłacania zaliczek .
 9. Odroczenie terminu zapłaty podatku od sprzedaży detalicznej.
 10. Późniejsza zapłata PIT od wynagrodzeń pracowników.
 11. Zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego gwarancjami de minimis z BGK.
 12. Preferencyjne warunki uzyskania kredytu na innowacje technologiczne.
 13. Czasowe wygaśnięcie umów najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy.
 14. Zwolnienie z abonamentu i opłat audiowizualnych.
 15. Preferencyjne warunki finansowania działalności MŚP.
 16. Ulga IP Box.
 17. Odliczenie straty za 2020 r. od dochodu za 2019 r.
 18. Zwolnienie z opłaty prolongacyjnej.
 19. Wydłużony termin na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na konto spoza wykazu (tzw. Biała lista).
 20. Przesunięcie terminu złożenia zeznania CIT-8 i wpłaty podatku.
 21. Odroczenie płatności za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa i gminy.
 22. Przesuniecie do 20 lipca 2020 r. terminu zapłaty podatku od budynków – podatnicy PIT.
 23. Elektroniczny czynny żal.
 24. Brak obowiązku przekazywania informacji i zawiadomień o schematach podatkowych.
 25. Przedłużenie do 30 września 2020 r. termin złożenia informacji o cenach transferowych.

Średnia firma (do 250 pracowników)

 1. 3-miesięczne dofinansowanie wynagrodzenia pracowników w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu prac.
 2. Pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP.
 3. Pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym.
 4. Rozłożenie na raty lub odroczenie zapłaty należności ZUS
 5. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminy zapłaty podatków.
 6. Rozłożenie na raty zaległego podatku.
 7. Wnioskowanie o umorzenie zaległości podatkowej.
 8. Niższe zaliczki na PIT/CIT.
 9. Rezygnacja z uproszczonej formy wpłacania zaliczek.
 10. Odroczenie terminu zapłaty podatku od sprzedaży detalicznej.
 11. Korzystniejsze warunki gwarancji de minimis z BGK.
 12. Korzystniejsze warunki kredytu na innowacje technologiczne.
 13. Czasowe wygaśnięcie umów najmu, dzierżawy lub innej, podobnej umowy.
 14. Zwolnienie z abonamentu i opłat audiowizualnych.
 15. Udogodnienia uzyskania pożyczki unijnej dla MŚP.
 16. Ulga IP Box.
 17. Odliczenie przekazanej darowizny od dochodu.
 18. Odliczenie straty za 2020 r. od dochodu za 2019 r.
 19. Przesuniecie termin zapłaty podatku od budynków.
 20. Możliwość wprowadzenia zwolnienia z podatku od nieruchomości.
 21. Późniejsze złożenie informacji o cenach transferowych.
 22. Czasowy brak obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.

Duża firma

 1. Dofinansowania wynagrodzenia pracowników w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu.
 2. Rozłożenie na raty lub odroczenie zapłaty należności ZUS
 3. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminy zapłaty podatków.
 4. Rozłożenie na raty zaległego podatku.
 5. Wnioskowanie o umorzenie zaległości podatkowej.
 6. Niższe zaliczki na PIT/CIT.
 7. Rezygnacja z uproszczonej formy wpłacania zaliczek.
 8. Zwolnienie z opłacania podatku od sprzedaży detalicznej.
 9. Korzystniejsze warunki gwarancji de minimis z BGK.
 10. Korzystniejsze warunki Kredytu na innowacje technologiczne.
 11. Czasowe wygaśnięcie umów najmu, dzierżawy lub innych, podobnych umów.
 12. Nowy plik JPK_VAT (deklaracja + ewidencja) dopiero od 1 lipca 2020.
 13. Zwolnienie z abonamentu i opłat audiowizualnych.
 14. Ulga IP Box.
 15. Odliczenie przekazanej darowizny od dochodu.
 16. Odliczenie straty za 2020 r. od dochodu za 2019 r.
 17. Brak obowiązku zwiększania dochodu, będącego podstawą obliczenia zaliczek w 2020 r. o nieuregulowane należności handlowe dla niektórych podatników.
 18. Przesuniecie termin zapłaty podatku od budynków.
 19. Możliwość wprowadzenia zwolnienia z podatku od nieruchomości.
 20. Późniejsze złożenie informacji o cenach transferowych.
 21. Czasowy brak obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.
 22. Przedłużenie ważności zezwolenia na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.