,

CIT-8 do 31 maja 2020 r.

CIT-8

Rozporządzenie w sprawie nowych terminów złożenia CIT-8 – już gotowe.

W opracowaniu przepisy o odroczeniu obowiązków, dotyczących sprawozdań finansowych

 

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji jest już projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z par. 1 projektu do 31 maja 2020 r. przedłuża się termin na złożenie zeznania CIT-8 przez podatników tego podatku, których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r. i zakończył się przed dniem 1 kwietnia oraz wpłatę podatku należnego.

Na podstawie par. 2 ww. rozporządzenia – do 31 lipca 2020 r. termin na złożenie zeznania CIT-8 oraz wpłatę podatku ma zostać przedłużony dla podatników, osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz dla uzyskujących przychody z działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, czyli organizacje non profit.

Jak wynika z projektu, rozporządzenie ma wejść w życie z dniem ogłoszenia.

Wczoraj na oficjalnym profilu Ministerstwa Finansów, prowadzonym na portalu społecznościowym Twitter, pojawia się również zapowiedź, że wydłużone zostaną terminy dotyczące sprawozdań finansowych.

Jak informowało MF: w drodze rozporządzenia zostaną odroczone obowiązki jednostek sektora prywatnego, publicznego, org. pozarządowych związane m. in. ze sporządzaniem sprawozdań finansowych, ich badaniem przez firmy audytorskie, zatwierdzaniem oraz udostępnianiem do wiadomości publicznej.

Informacja – o odroczeniu terminów, związanych ze sprawozdaniami finansowymi, została powtórzona na stronie www. Ministerstwa Finansów, gdzie pod data 26 marca 2020 r. w zakładce Aktualności, opisywane są działania wchodzące w skład ,,Tarczy antykryzysowej”.

Szczegóły tego rozwiązania nie są jeszcze znane. Jak tylko na stronach RCL pojawi się projekt stosownego rozporządzenia – poinformujemy.