Nowelizacja CIT i PIT 2021

Trwają pracę nad nowelizacją ustaw o podatkach dochodowych

Na stronie www. rządowego centrum legislacji ukazał się projekt z dnia 15 września 2020 r. ustawy o zmianie ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

Celem nowelizacji przepisów, która przeszły już fazę konsultacji społecznych, jest m.in. wprowadzenie zmian co do sposobu opodatkowania spółek komandytowych oraz jawnych, ograniczenie stosowania tzw. ulgi abolicyjnej czy nałożenie na niektóre podmioty, w tym posiadające majątek w postaci nieruchomości, dodatkowych obowiązków informacyjnych.

Projekt nowelizacji ustaw o PIT i CIT zakłada objęcie CIT-em:
– spółek komandytowych,
– jawnych (w przypadku nieujawnienia wspólników),
– likwidowanych spółek, jeśli wskutek likwidacji wydają majątek rzeczowy swoim wspólnikom.

Z przygotowanej nowelizacji wynika jednak, że propozycja objęcia np. spółek komandytowych CIT-em nie będzie jednoznaczna z podwójnym opodatkowaniem tego samego dochodu – raz na poziomie spółki, drugi – na poziomie wspólnika.

W projekcie przewidziano, że komplementariusz, czyli wspólnik odpowiadający majątkiem za zobowiązania spółki, będzie mógł odliczyć od swojego PIT podatek dochodowy zapłacony przez spółkę. Dla tych wspólników – zmiany mają więc być neutralne.

Podatkiem będzie objęty dochód osiągnięty przez pasywnego inwestora, czyli komandytariusza, ale – jak tłumaczy na swoje stronie internetowej Ministerstwo Finansów – tylko powyżej kwoty wolnej równej 120 tys. zł rocznie.

Z literalnego brzmienia projektu wynika, że komandytariusz nie będzie płacił podatku od 50 proc. przychodów, nie więcej jednak niż 60 tys. zł z jednej spółki (czyli nie więcej niż 5 tys. zł miesięcznie z jednej spółki), a i to pod warunkiem spełnienia określone warunki.

Tali wspólnik nie może:
– posiadać bezpośrednio lub pośrednio ponad 5 proc. udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będącej komplementariuszem w tej spółce komandytowej,
– być członkiem zarządu komplementariusza spółki komandytowej,
– być podmiotem powiązanym ze wspólnikiem lub członkiem zarządu.

Jednocześnie w projekcie zapisano, że spółki komandytowe z rokiem podatkowych niepokrywającym się z kalendarzowym będą zobowiązane do zamknięcia ksiąg na 31 grudnia 2020 r. Tak, by od 1 stycznia 2021 r., wszystkie bez wyjątku spółki komandytowe zostały objęte CIT.

Co do spółek jawnych – zmiany mają dotyczyć jedynie tych podmiotów, których wspólnikami nie są jedynie osoby fizyczne.
Dziś, podobnie jak spółki komandytowe, są one transparentne podatkowo. Podatek dochodowy (PIT) płacą tylko ich wspólnicy.
Z projektu nowelizacji wynika, że spółka jawna będzie podatnikiem CIT, jeżeli:
• jej wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz
• nie złoży ona przed rozpoczęciem roku obrotowego (lub aktualizacji – w przypadku zmian) informacji o podatnikach PIT oraz CIT posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki.

Chcąc więc uniknąć CIT, spółki jawne będą musiały przekazywać organom podatkowym dane wspólników.

Zgodnie z projektem nowelizacji, prawie dwukrotnemu podwyższeniu (z 1,2 mln euro do 2 mln euro) ma podlegać limit przychodów pozwalający na skorzystanie z obniżonej stawki 9 proc. CIT.

Kolejne nowości dotkną spółki nieruchomościowe, czyli podmioty, w których większość majątku stanowią nieruchomości. Daninę od zbycia udziałów w takim podmiocie zapłaci właśnie spółka nieruchomościowa, a nie – jak dotąd – ich sprzedawca (udziałowiec).

Zmiany mają dotyczyć również tzw. ulgi abolicyjnej, która ma zostać ograniczona limitem kwotowym. Zgodnie z projektowaną zmianą do art. 27g ust. 2 ustawy PIT – kwota odliczenia od podatku dochodowego z tego tytułu nie będzie mogła przekroczyć kwoty 1360 zł.

Nowelizacja pozostanie bez wpływu na rozliczenia podatkowe Polaków zarabiających w Niemczech, na Malcie czy na Cyprze, bo do ich dochodów stosowana jest (korzystniejsza) metoda wyłączenia z progresją. W zeznaniach składanych za 2021 r. zmianę odczują natomiast podatnicy zarabiający m.in. w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Finlandii, Izraelu, na Słowacji, w Nowej Zelandii, Belgii, Norwegii, Portugalii i Singapurze.
Jeśli dochód był za granicą zwolniony z podatku – to obecnie obniży się o kwotę podatku, którą trzeba będzie zapłacić w Polsce (17 proc. PIT do 85 528 zł, a powyżej tej kwoty – 32 proc.). Jeśli natomiast za granicą dojdzie do zapłaty podatku z tego tytułu- ale wg. stawek niższych niż polskie – podatnik będzie zobowiązany dopłacić różnicę w Polsce.

W nowelizacji przewidziano korzystną zmianę dla marynarzy. Chodzi o zwolnienie obowiązujące od 1 stycznia 2020 r., zarezerwowane jednak dla marynarzy pływających na statkach pod banderą państw członkowskich UE lub EOG, w żegludze międzynarodowej wykonywanej łącznie przez 183 dni. W projekcie zapisano wykreślenie tego warunku, co umożliwi skorzystanie z ulgi – bez względu na banderę statku.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami z 250 tys. do 2 mln euro – ma wzrosnąć limit przychodów uprawniający do opłacania ryczałtu, co ma zwiększyć atrakcyjność tej formy opodatkowania. W tym samym celu zmieniona zostanie definicja wolnych zawodów poprzez rozszerzenie listy o profesje, które obecnie nie mają prawa do ryczałtu. Zmniejszą się też niektóre stawki zryczałtowanej daniny. Ujednolicona ma być też wysokości ryczałtu dla najmu oraz usług związanych z zakwaterowaniem.

MF chce również zlikwidować wyłączenie z opodatkowania kartą podatkową w przypadku prowadzenia takiej samej działalności przez małżonka i czasowo pozwolić podatnikom opłacającym kartę na zwiększenie zatrudnienia.

W projekcie znajdą się również zmiany w zakresie cen transferowych, które mają na celu zmniejszenie obciążeń o charakterze biurokratycznym. Wydłużone odpowiednio zostanie również obowiązywanie zwolnienia z podatku minimalnego na wypadek, gdyby stan epidemiczny w Polsce trwał dłużej niż do końca br.

Najbardziej kontrowersyjna zmiana dotyczyć ma nałożenia na niektórych podatników CIT obowiązku sporządzania i podania do publicznej wiadomości raportu z realizacji strategii podatkową za dany rok.
Obowiązek ten dotyczyć:
– podatkowych grupy kapitałowych, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów;
– podatników innych niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 1, przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości, a także
– spółek nieruchomościowych, w tym wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej.
Ujawnieniu (poprzez publikacje na stronach www) podlegać mają informacje dotyczące m.in.:
– podejścia do procesów oraz procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i zapewniających ich prawidłowe wykonanie,
– liczby przekazanych informacji o schematach podatkowych (MDR) z podziałem na podatki,
– transakcji z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów,
– dokonywania rozliczeń w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową,
– planowanych lub podejmowanych przez podatnika działań restrukturyzacyjnych,
– złożonych wniosków o wydanie interpretacji podatkowej, wiążącej informacji stawkowej (WIS) i wiążącej informacji akcyzowej (WIA),
– dobrowolnych formach współpracy z organami KAS (np. w ramach Umowy o współdziałanie z Szefem KAS).
Za brak wypełnienia powyższych obowiązków informacyjnych przewidziano możliwość nałożenia przez naczelników urzędów skarbowych kar wysokości nawet do miliona zł.

Nowelizacja przepisów ograniczy również możliwość rozliczania straty w sytuacji, gdy spółka przejęła inny podmiot lub wniesiono do niej aport w postaci przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części, ewentualnie wkład pieniężny, za który nabyto przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część.

Kolejna zmiana ma być doprecyzowaniem art. 14a ustawy o CIT. Z przepisu będzie wprost wynikać, że przychodem jest również przeniesienie przez likwidowaną spółkę (spółdzielnię) majątku rzeczowego ma rzecz jej wspólników, akcjonariuszy czy członków spółdzielni.

Przewiduje się, że nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych, która obecnie jest na etapie legislacji, wejdzie w życie z początkiem roku 2021.