Nowelizacja CIT i PIT 2021

Trwają pracę nad nowelizacją ustaw o podatkach dochodowych

Na stronie www. rządowego centrum legislacji ukazał się projekt z dnia 15 września 2020 r. ustawy o zmianie ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

Celem nowelizacji przepisów, która przeszły już fazę konsultacji społecznych, jest m.in. wprowadzenie zmian co do sposobu opodatkowania spółek komandytowych oraz jawnych, ograniczenie stosowania tzw. ulgi abolicyjnej czy nałożenie na niektóre podmioty, w tym posiadające majątek w postaci nieruchomości, dodatkowych obowiązków informacyjnych.

Projekt nowelizacji ustaw o PIT i CIT zakłada objęcie CIT-em:
– spółek komandytowych,
– jawnych (w przypadku nieujawnienia wspólników),
– likwidowanych spółek, jeśli wskutek likwidacji wydają majątek rzeczowy swoim wspólnikom.

Z przygotowanej nowelizacji wynika jednak, że propozycja objęcia np. spółek komandytowych CIT-em nie będzie jednoznaczna z podwójnym opodatkowaniem tego samego dochodu – raz na poziomie spółki, drugi – na poziomie wspólnika.

W projekcie przewidziano, że komplementariusz, czyli wspólnik odpowiadający majątkiem za zobowiązania spółki, będzie mógł odliczyć od swojego PIT podatek dochodowy zapłacony przez spółkę. Dla tych wspólników – zmiany mają więc być neutralne.

Podatkiem będzie objęty dochód osiągnięty przez pasywnego inwestora, czyli komandytariusza, ale – jak tłumaczy na swoje stronie internetowej Ministerstwo Finansów – tylko powyżej kwoty wolnej równej 120 tys. zł rocznie.

Z literalnego brzmienia projektu wynika, że komandytariusz nie będzie płacił podatku od 50 proc. przychodów, nie więcej jednak niż 60 tys. zł z jednej spółki (czyli nie więcej niż 5 tys. zł miesięcznie z jednej spółki), a i to pod warunkiem spełnienia określone warunki.

Tali wspólnik nie może:
– posiadać bezpośrednio lub pośrednio ponad 5 proc. udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będącej komplementariuszem w tej spółce komandytowej,
– być członkiem zarządu komplementariusza spółki komandytowej,
– być podmiotem powiązanym ze wspólnikiem lub członkiem zarządu.

Jednocześnie w projekcie zapisano, że spółki komandytowe z rokiem podatkowych niepokrywającym się z kalendarzowym będą zobowiązane do zamknięcia ksiąg na 31 grudnia 2020 r. Tak, by od 1 stycznia 2021 r., wszystkie bez wyjątku spółki komandytowe zostały objęte CIT.

Co do spółek jawnych – zmiany mają dotyczyć jedynie tych podmiotów, których wspólnikami nie są jedynie osoby fizyczne.
Dziś, podobnie jak spółki komandytowe, są one transparentne podatkowo. Podatek dochodowy (PIT) płacą tylko ich wspólnicy.
Z projektu nowelizacji wynika, że spółka jawna będzie podatnikiem CIT, jeżeli:
• jej wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz
• nie złoży ona przed rozpoczęciem roku obrotowego (lub aktualizacji – w przypadku zmian) informacji o podatnikach PIT oraz CIT posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki.

Chcąc więc uniknąć CIT, spółki jawne będą musiały przekazywać organom podatkowym dane wspólników.

Zgodnie z projektem nowelizacji, prawie dwukrotnemu podwyższeniu (z 1,2 mln euro do 2 mln euro) ma podlegać limit przychodów pozwalający na skorzystanie z obniżonej stawki 9 proc. CIT.

Kolejne nowości dotkną spółki nieruchomościowe, czyli podmioty, w których większość majątku stanowią nieruchomości. Daninę od zbycia udziałów w takim podmiocie zapłaci właśnie spółka nieruchomościowa, a nie – jak dotąd – ich sprzedawca (udziałowiec).

Zmiany mają dotyczyć również tzw. ulgi abolicyjnej, która ma zostać ograniczona limitem kwotowym. Zgodnie z projektowaną zmianą do art. 27g ust. 2 ustawy PIT – kwota odliczenia od podatku dochodowego z tego tytułu nie będzie mogła przekroczyć kwoty 1360 zł.

Nowelizacja pozostanie bez wpływu na rozliczenia podatkowe Polaków zarabiających w Niemczech, na Malcie czy na Cyprze, bo do ich dochodów stosowana jest (korzystniejsza) metoda wyłączenia z progresją. W zeznaniach składanych za 2021 r. zmianę odczują natomiast podatnicy zarabiający m.in. w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Finlandii, Izraelu, na Słowacji, w Nowej Zelandii, Belgii, Norwegii, Portugalii i Singapurze.
Jeśli dochód był za granicą zwolniony z podatku – to obecnie obniży się o kwotę podatku, którą trzeba będzie zapłacić w Polsce (17 proc. PIT do 85 528 zł, a powyżej tej kwoty – 32 proc.). Jeśli natomiast za granicą dojdzie do zapłaty podatku z tego tytułu- ale wg. stawek niższych niż polskie – podatnik będzie zobowiązany dopłacić różnicę w Polsce.

W nowelizacji przewidziano korzystną zmianę dla marynarzy. Chodzi o zwolnienie obowiązujące od 1 stycznia 2020 r., zarezerwowane jednak dla marynarzy pływających na statkach pod banderą państw członkowskich UE lub EOG, w żegludze międzynarodowej wykonywanej łącznie przez 183 dni. W projekcie zapisano wykreślenie tego warunku, co umożliwi skorzystanie z ulgi – bez względu na banderę statku.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami z 250 tys. do 2 mln euro – ma wzrosnąć limit przychodów uprawniający do opłacania ryczałtu, co ma zwiększyć atrakcyjność tej formy opodatkowania. W tym samym celu zmieniona zostanie definicja wolnych zawodów poprzez rozszerzenie listy o profesje, które obecnie nie mają prawa do ryczałtu. Zmniejszą się też niektóre stawki zryczałtowanej daniny. Ujednolicona ma być też wysokości ryczałtu dla najmu oraz usług związanych z zakwaterowaniem.

MF chce również zlikwidować wyłączenie z opodatkowania kartą podatkową w przypadku prowadzenia takiej samej działalności przez małżonka i czasowo pozwolić podatnikom opłacającym kartę na zwiększenie zatrudnienia.

W projekcie znajdą się również zmiany w zakresie cen transferowych, które mają na celu zmniejszenie obciążeń o charakterze biurokratycznym. Wydłużone odpowiednio zostanie również obowiązywanie zwolnienia z podatku minimalnego na wypadek, gdyby stan epidemiczny w Polsce trwał dłużej niż do końca br.

Najbardziej kontrowersyjna zmiana dotyczyć ma nałożenia na niektórych podatników CIT obowiązku sporządzania i podania do publicznej wiadomości raportu z realizacji strategii podatkową za dany rok.
Obowiązek ten dotyczyć:
– podatkowych grupy kapitałowych, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów;
– podatników innych niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 1, przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości, a także
– spółek nieruchomościowych, w tym wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej.
Ujawnieniu (poprzez publikacje na stronach www) podlegać mają informacje dotyczące m.in.:
– podejścia do procesów oraz procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i zapewniających ich prawidłowe wykonanie,
– liczby przekazanych informacji o schematach podatkowych (MDR) z podziałem na podatki,
– transakcji z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów,
– dokonywania rozliczeń w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową,
– planowanych lub podejmowanych przez podatnika działań restrukturyzacyjnych,
– złożonych wniosków o wydanie interpretacji podatkowej, wiążącej informacji stawkowej (WIS) i wiążącej informacji akcyzowej (WIA),
– dobrowolnych formach współpracy z organami KAS (np. w ramach Umowy o współdziałanie z Szefem KAS).
Za brak wypełnienia powyższych obowiązków informacyjnych przewidziano możliwość nałożenia przez naczelników urzędów skarbowych kar wysokości nawet do miliona zł.

Nowelizacja przepisów ograniczy również możliwość rozliczania straty w sytuacji, gdy spółka przejęła inny podmiot lub wniesiono do niej aport w postaci przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części, ewentualnie wkład pieniężny, za który nabyto przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część.

Kolejna zmiana ma być doprecyzowaniem art. 14a ustawy o CIT. Z przepisu będzie wprost wynikać, że przychodem jest również przeniesienie przez likwidowaną spółkę (spółdzielnię) majątku rzeczowego ma rzecz jej wspólników, akcjonariuszy czy członków spółdzielni.

Przewiduje się, że nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych, która obecnie jest na etapie legislacji, wejdzie w życie z początkiem roku 2021.

121 odpowiedzi

Trackbacks & Pingbacks

 1. where to get nolvadex

  where to get nolvadex

 2. ciprofloxacin hcl 500 mg tab tablet

  ciprofloxacin hcl 500 mg tab tablet

 3. trazodone side effects in elderly

  trazodone side effects in elderly

 4. where can i buy generic provigil online

  where can i buy generic provigil online

 5. amoxicillin while breastfeeding

  amoxicillin while breastfeeding

 6. cephalexin antibiotics

  cephalexin antibiotics

 7. pregabalin 100 mg capsule

  pregabalin 100 mg capsule

 8. lisinopril for kidneys

  lisinopril for kidneys

 9. doxycycline 100mg for dogs

  doxycycline 100mg for dogs

 10. amoxicillin vs keflex

  amoxicillin vs keflex

 11. what should you not take with metronidazole

  what should you not take with metronidazole

 12. how long does it take for valacyclovir to work on herpes

  how long does it take for valacyclovir to work on herpes

 13. amoxil trimox wymox

  amoxil trimox wymox

 14. what is the most serious side effect of metformin?

  what is the most serious side effect of metformin?

 15. gabapentin dosage for anxiety

  gabapentin dosage for anxiety

 16. sildenafil vs vardenafil vs tadalafil

  sildenafil vs vardenafil vs tadalafil

 17. sildenafil 20 mg tablets coupon

  sildenafil 20 mg tablets coupon

 18. stromectol for humans

  stromectol for humans

 19. buy viagra online discount

  buy viagra online discount

 20. vardenafil 20mg india

  vardenafil 20mg india

 21. ivermectin lotion for scabies

  ivermectin lotion for scabies

 22. ivermectin 4 mg

  ivermectin 4 mg

 23. tadalafil soft gel capsule 20mg

  tadalafil soft gel capsule 20mg

 24. stromectol online pharmacy

  stromectol online pharmacy

 25. ivermectin 20 mg

  ivermectin 20 mg

 26. buy ivermectin canada

  buy ivermectin canada

 27. blue sky peptides tadalafil

  blue sky peptides tadalafil

 28. brand levitra online pharmacy

  brand levitra online pharmacy

 29. cuanto tadalafil super active devo tomar

  cuanto tadalafil super active devo tomar

 30. buy levitra without a prescription

  buy levitra without a prescription

 31. tour de pharmacy online free

  tour de pharmacy online free

 32. pharmacy2u co uk viagra

  pharmacy2u co uk viagra

 33. sildenafil 20 mg dosage for erectile dysfunction

  sildenafil 20 mg dosage for erectile dysfunction

 34. cialis online pills

  cialis online pills

 35. sildenafil price cvs

  sildenafil price cvs

 36. synthroid diphenhydramine

  synthroid diphenhydramine

 37. tizanidine 4mg what is it used for

  tizanidine 4mg what is it used for

 38. voltaren gel for

  voltaren gel for

 39. ivermectin 200 mcg

  ivermectin 200 mcg

 40. chlorhydrate de tamsulosin

  chlorhydrate de tamsulosin

 41. vitamin k and spironolactone

  vitamin k and spironolactone

 42. kandungan sitagliptin

  kandungan sitagliptin

 43. 300 mg venlafaxine reviews

  300 mg venlafaxine reviews

 44. acarbose medsafe

  acarbose medsafe

 45. remeron withdrawal symptoms

  remeron withdrawal symptoms

 46. what does protonix do

  what does protonix do

 47. abilify maintena 400 mg

  abilify maintena 400 mg

 48. robaxin 500mg cost

  robaxin 500mg cost

 49. actos gubernamentales

  actos gubernamentales

 50. repaglinide drug interactions

  repaglinide drug interactions

 51. semaglutide gallbladder

  semaglutide gallbladder

 52. augmentin antibiotic

  augmentin antibiotic

 53. trazodone and celexa

  trazodone and celexa

 54. celecoxib moa pisze:

  celecoxib moa

  celecoxib moa

 55. buspar dosing pisze:

  buspar dosing

  buspar dosing

 56. ashwagandha and thyroid

  ashwagandha and thyroid

 57. baclofen controlled substance

  baclofen controlled substance

 58. amitriptyline generic name

  amitriptyline generic name

 59. aripiprazole 10 mg

  aripiprazole 10 mg

 60. do you stop allopurinol during a gout attack

  do you stop allopurinol during a gout attack

 61. can you give aspirin to dogs

  can you give aspirin to dogs

 62. flomax seaman pisze:

  flomax seaman

  flomax seaman

 63. does depakote make you high

  does depakote make you high

 64. diclofenac sodium 50mg

  diclofenac sodium 50mg

 65. cozaar 50 mg tablet

  cozaar 50 mg tablet

 66. simvastatin with ezetimibe

  simvastatin with ezetimibe

 67. contrave 2 times a day

  contrave 2 times a day

 68. can augmentin cause a yeast infection

  can augmentin cause a yeast infection

 69. can you take ibuprofen with flexeril

  can you take ibuprofen with flexeril

 70. is effexor an ssri

  is effexor an ssri

 71. stopping citalopram after 1 week

  stopping citalopram after 1 week

 72. ddavp ingredients

  ddavp ingredients

 73. verapamil vs diltiazem

  verapamil vs diltiazem

 74. amoxicillin and clavulanate tablets

  amoxicillin and clavulanate tablets

 75. does bactrim make you nauseous

  does bactrim make you nauseous

 76. can you take bactrim if allergic to penicillin

  can you take bactrim if allergic to penicillin

 77. cephalexin for dogs skin infection

  cephalexin for dogs skin infection

 78. ciprofloxacin dosage for uti how many days

  ciprofloxacin dosage for uti how many days

 79. drinking alcohol while taking cephalexin

  drinking alcohol while taking cephalexin

 80. how to wean off fluoxetine

  how to wean off fluoxetine

 81. keflex dosing pediatrics

  keflex dosing pediatrics

 82. can buspirone and duloxetine be taken together

  can buspirone and duloxetine be taken together

 83. can you buy viagra in mexico

  can you buy viagra in mexico

 84. tamoxifen gabapentin

  tamoxifen gabapentin

 85. cymbalta mood swings

  cymbalta mood swings

 86. lexapro and advil

  lexapro and advil

 87. zoloft dreams pisze:

  zoloft dreams

  zoloft dreams

 88. definition flagyl

  definition flagyl

 89. rybelsus and jardiance

  rybelsus and jardiance

 90. keeping weight off after semaglutide

  keeping weight off after semaglutide

 91. semaglutide vs mounjaro

  semaglutide vs mounjaro

 92. metformin bestandteile

  metformin bestandteile

 93. furosemide pse

  furosemide pse

 94. lisinopril cases

  lisinopril cases

 95. valacyclovir ear

  valacyclovir ear

 96. does lyrica show up on a drug screen

  does lyrica show up on a drug screen

 97. nolvadex alone

  nolvadex alone

 98. gabapentin pharmacokinetics

  gabapentin pharmacokinetics

 99. sulfamethoxazole earlobe cyst

  sulfamethoxazole earlobe cyst

 100. metronidazole petroleum

  metronidazole petroleum

 101. tadalafil 5 mg generic

  tadalafil 5 mg generic

 102. tadalafil and vardenafil

  tadalafil and vardenafil

 103. buy cialis canada paypal

  buy cialis canada paypal

 104. tadalafil (exilar-sava healthcare) [generic version of cialis] (rx) lowest price

  tadalafil (exilar-sava healthcare) [generic version of cialis] (rx) lowest price

 105. 5 viagra pisze:

  5 viagra

  5 viagra

 106. buy viagra over the counter uk

  buy viagra over the counter uk

 107. viagra uk pisze:

  viagra uk

  viagra uk

 108. sildenafil soft tabs

  sildenafil soft tabs

 109. cheap viagra online australia

  cheap viagra online australia

 110. can i buy viagra in canada over the counter

  can i buy viagra in canada over the counter

 111. price of cialis

  price of cialis

 112. rx crossroads pharmacy

  rx crossroads pharmacy

 113. cialis free trial 2018

  cialis free trial 2018

 114. viagra generic canada

  viagra generic canada

 115. pharmacy 365 cialis

  pharmacy 365 cialis

 116. female viagra no prescription

  female viagra no prescription

 117. russian pharmacy online

  russian pharmacy online

 118. asda pharmacy ventolin inhalers

  asda pharmacy ventolin inhalers

 119. top sale viagracialis

  top sale viagracialis

 120. buy cialis in davenport fl

  buy cialis in davenport fl

 121. cialis side effects with alcohol

  cialis side effects with alcohol

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.