,

IP BOX dla przedsiębiorstw

IP Box przedsiębiorst strona

IP BOX dla przedsiębiorstw

Od 1 stycz­nia 2019 r. obo­wią­zują prze­pisy, które pozwa­lają opo­dat­ko­wać dochody m.in. z praw do pro­gramów kom­pu­te­rowych 5% podat­kiem docho­do­wym.

Stawka 5% podatku dla dochodów z tytułu własności intelektualnej.

W celu skorzystania z preferencyjnej stawki należy prowadzić działalność innowacyjną oraz spełnić szereg obowiązków:

  • Ewidencja księgowo rachunkowa powinna być dostosowana do potrzeb śledzenia przychodów i kosztów z danego IP w ujęciu wieloletnim.

Rozliczenie straty z danego IP jest możliwe jedynie z dochodem z tego IP.

  • Kwalifikowana IP (własność intelektualna) powinna powstać w wyniku działalności badawczo-rozwojowej poprzez wykorzystanie wiedzy do tworzenia nowych rozwiązań.

Zakres czynności uprawniających do stawki 5% ustala się w oparciu o podręcznik Frascatti.

  • Dochód opodatkowany stawką 5% ustala się w oparciu o wskaźnik NEXUS – przypisanie kosztów uwzględnia, koszty nabycia prac B+R, koszty nabycia kwalifikowanych IP od innych podatników.

Wskaźnik nie może być wyższy niż 1.

Poszczególne litery we wzorze oznaczają koszty faktycznie poniesione przez podatnika:

a – na prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym IP,

b – na nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym IP, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego,

c – na nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym IP, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego,

d– na nabycie przez podatnika kwalifikowanego IP.

  • Zabezpieczenie kwalifikowanego charakteru IP następuje poprzez:

 

  • Uzyskanie patentu
  • Uzyskanie wzoru użytkowego
  • Uzyskanie wzoru przemysłowego

 

  • IP BOX trwa przez czas trwania ochrony.

Prawo do ulgi powstaje w momencie uzyskania ekspektatywy (rozpoczęcia procedury patentowej).

Jeżeli przedmiotem działalności jest produkcja z wykorzystaniem elementów stanowiących kwalifikowane IP. Do ustalenia stosuje się metodologię jak dla cen transferowych.

  • Ulga B+R

Nie można zastosować ulgi B+R oraz IP do tego samego dochodu. Jednak z opodatkowania IP skorzysta przyszłoroczny dochód osiągnięty z IP opracowanego w bieżącym roku z wykorzystaniem ulgi B+R.