,

Przepisy o zatorach płatniczych 2020

Zatory płatnicze

Nowelizacja przepisów o zatorach płatniczych

Z początkiem stycznia 2020 roku weszły w życie nowe zasady określające maksymalne terminy zapłaty w transakcjach handlowych, zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami.

Nowelizacją przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (która z początkiem 2020 r. zmienia nazwę na ustawę o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych) wprowadzono m.in. skrócenie terminów zapłaty w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem są:

– podmioty publiczne (z wyłączeniem podmiotów leczniczych) – do maksymalnie 30 dni.

– oraz w transakcjach asymetrycznych, tj. w których dłużnikiem jest duży przedsiębiorca, a wierzycielem mikro, mały lub średni przedsiębiorca – do maksymalnie 60 dni.

Zapis umowny, określający dłuższy termin zapłaty – zostanie uznany za nieważny z mocy prawa.

Nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty – może zaś być uznane za czyn nieuczciwej konkurencji.

Dłuższy niż 60-dniowy termin zapłaty można jednak nadal ustalić:

  • w umowach, w których wierzycielem jest duży przedsiębiorca
  • w transakcjach symetrycznych, w których obie strony należą do tej samej kategorii przedsiębiorców (dużych przedsiębiorców lub MŚP).

Warunkiem jest to, aby ten dłuższy termin nie był rażąco nieuczciwy wobec wierzyciela.

Jednocześnie, duzi przedsiębiorcy dokonujący zakupów, zobligowani zostali by od 1 stycznia 2020 roku składać drugiej stronie transakcji – niezależnie od jej statusu – oświadczenie o byciu dużym przedsiębiorcą.

  1. Dodatkowo nowelizacja przepisów wprowadziła m.in.:
  • podwyższenie wysokości odsetek ustawowych (z 9,5 % do 11,5 %)
  • uprawnienie prezesa UOKiK do ścigania przedsiębiorstw generujących największe zatory,
  • zobowiązanie największych firm do raportowania do Ministerstwa Rozwoju swoich praktyk płatniczych,
  • wprowadzenie wyższych rekompensat z tytułu windykacji przy wyższych kwotach zaległości,
  • ulgę na złe długi w PIT i CIT (na wzór w VAT).