CIT 2020 sograniczenie poboru
,

Odroczenie podatku – złóż wniosek jeszcze dziś!

Odroczenie podatku – złóż wniosek jeszcze dziś!

Sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się COVID-19 to ogromne wyzwanie w wielu aspektach działania firmy. Zachowanie ciągłości prowadzenia działalności staje się realnym problemem.

Jedną z możliwości, które mogą pomóc utrzymać płynność finansową jest złożenie wniosku o ograniczenie poboru zaliczek na CIT/PIT.

Z wnioskiem może wystąpić każdy podatnik, u którego wystąpi ryzyko, że wpłacane w ciągu roku zaliczki przewyższą końcowe roczne zobowiązanie podatkowe.

Rozwiązanie to jest zatem szczególnie uzasadnione w przypadku:

 1. Podatników opłacających zaliczki w formie uproszczonej, którzy już w tym momencie dostrzegają, że przez obecny kryzys podatek należny za rok 2020 będzie znacznie mniejszy niż suma wpłacanych zaliczek
 2. Podatników, którzy wprawdzie opłacają zaliczki narastająco od dochodu osiągniętego od początku roku, jednakże zysk, który osiągnęli w pierwszych miesiącach roku może być skonsumowany przez straty ponoszone w kolejnych okresach.

Wniosek można złożyć w dowolnym momencie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Aby ograniczyć już zaliczkę za luty 2020 r. (szczególnie ważne, gdy w marcu odnotowano już stratę) taki wniosek należy złożyć do 20 marca 2020 r. (piątek).

Wniosek można złożyć niezależnie od rodzaju stosowanych zaliczek.

Złożenie wniosku powoduje wszczęcie postępowania o ograniczenie poboru zaliczek na CIT/PIT. Standardowy czas na wydanie decyzji to 2 miesiące, aczkolwiek wszystko zależy od indywidualnej sytuacji i bieżącej pracy urzędów.

Po złożeniu wniosku urząd skarbowy najprawdopodobniej wezwie podatnika do złożenia wyjaśnień. Dlatego warto być w stałym kontakcie z organem skarbowym, co usprawni proces prowadzenia postępowania i zwiększy szanse na uzyskanie pozytywnej decyzji.

Należy jednak pamiętać, że urząd może nie wydać pozytywnej decyzji. Niemniej, dobre uzasadnienie wniosku istotnie zwiększa szanse na pozytywne rozstrzygnięcie.

W przypadku uzyskania decyzji negatywnej wystąpi obowiązek zapłaty zaległych zaliczek wraz z odsetkami (8% w skali roku).

W celu uniknięcia zapłaty ewentualnych odsetek, zaliczki można wpłacać do dnia uyzskania pozytywnej decyzji.

 

Koronawirus strona
,

Tarcza antykryzysowa – dalsze zmiany

Tarcza antykryzysowa – dalsze zmiany

19 marca 2020 r. Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej wypowiedziało się na temat wprowadzonych już rozwiązań oraz o przygotowywanych projektach zmian, które mają ułatwić wypełnianie obowiązków podatkowych przedsiębiorcom dotkniętym pandemią koronawirusa.

W tym celu resort finansów proponuje m.in. wprowadzenie:

 1. Możliwości wstecznego rozliczania strat podatkowych w PIT i CIT.

Dzięki temu rozwiązaniu, stratę poniesioną w 2020 r. podatnicy będą mogli odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 r. W tym celu trzeba będzie złożyć korektę zeznania za rok 2019. By było to możliwe – przychody z 2020 r. muszą być o co najmniej 50% niższe od tych osiągniętych w 2019 r. Odliczyć od dochodu z 2019 r. będzie można stratę do wysokości max 5 mln zł (nadwyżka ponad ww. kwotę do odliczenia w kolejnych latach).

 1. Przedłużenie terminu na zapłacenie podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych za marzec – maj 2020 r. do 20 lipca 2020 r.

Z możliwości tej będą mogli skorzystać podatnicy, których przychody w danym miesiącu w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego będą niższe o co najmniej 50%. Podatek w późniejszym terminie będę mogli zapłacić również ci, którzy nie osiągali w poprzednim roku przychodów, ale w okresie marzec – maj 2020 r. poniosą negatywne konsekwencje ekonomiczne w związku
z koronawirusem.

 1. Wyłączenie stosowania w podatkach dochodowych regulacji, dotyczących tzw. złych długów w odniesieniu do dłużników, którzy powinni uwzględniać niezapłacone zobowiązania przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy.

Ze zwolnienia z tego obowiązku będą mogli skorzystać podatnicy, których przychody osiągnięte w okresach rozliczeniowych (miesięcznych albo kwartalnych) w stosunku do analogicznych okresów w 2019 r. zmniejszą się o co najmniej 50%. Ze zwolnienia będą mogli skorzystać i ci, które nie osiągnęli w poprzednim roku przychodów, ale
w 2020 r. poniosą negatywne konsekwencje ekonomiczne koronawirusa.

 1. Wprowadzenie możliwości rezygnacji z uproszczonych zaliczek w 2020 r. i obliczanie zaliczek miesięcznych od bieżących dochodów.

Zrezygnować z uproszczonych zaliczek będą mogli „mali podatnicy”. Ci, którzy zrezygnują z uproszczonych zaliczek, za okres marzec – grudzień 2020 r. – obliczą zaliczki od bieżących dochodów.

 1. Przedłużenie terminu do złożenia zeznania CIT-8 dla organizacji pozarządowych.
 1. Wprowadzenie w PIT i CIT odliczenia z tytułu darowizn (pieniężnych lub rzeczowych): przekazanych na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia koronawirusem dla podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, w tym transport sanitarny, a także przekazanie darowizn Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.
 1. Wydłużenie terminu na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień 2020 r.

Planuje się, że zapłata tych zaliczek będzie mogła być dokonana do 1 czerwca 2020r.

 1. Czasową rezygnację z pobierania opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych, które są dochodem budżetu państwa na czas obowiązywania stanu epidemicznego.
 1. Odroczenie do 1 lipca 2020 r. obowiązku składania nowych JPK_VAT dla wszystkich podatników.
 1. Odroczenie do 1 lipca 2020 r. zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).
 1. Możliwość wprowadzenie przez gminy zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców poszkodowanych konsekwencjami ekonomicznych pandemii.
 1. Większą elastyczność Krajowej Administracji Skarbowej przy realizacji zadań. Polegać ma to na możliwości zawieszenia kontroli podatkowych, postępowań podatkowych, kontroli celno-podatkowych na czas obowiązywania stanu epidemicznego.
 1. Uelastycznienie zasad gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych, agencji wykonawczych i budżetu państwa w celu zapewnienia możliwie najszybszego i sprawnego dysponowania środkami publicznymi na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Chodzi tu o ograniczenie liczby procedur oraz obciążeń, wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Ma po polegać m.in. na zniesieniu ograniczeń związanych ze zmianami planów finansowych; wprowadzeniu możliwości dofinansowania ze środków budżetu państwa lub z innych środków publicznych do 100% wartości realizowanych zadań; wprowadzeniu dłuższych terminów rozliczania dotacji; uproszczeniu procedur związanych ze zmianami przeznaczenia rezerwy celowych, czy tworzenia rezerw celowych z zablokowanych środków.

 1. Możliwość wstrzymania administracyjnego postępowania egzekucyjnego należności pieniężnych.

Ponadto postuluje się utworzenie nowego państwowego funduszu celowego – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w którym zostanie skoncentrowane wsparcie finansowe. Zapewnienie niezbędnych środków finansowych, którymi będzie zasilony Fundusz, odbędzie się
w ramach dostępnych w sektorze finansów publicznych pieniędzy.

 

Warto pamiętać, że wdrożenie w życie opisanych rozwiązań, wymaga przyjęcia stosownych ustaw przez Parlament, którego najbliższe posiedzenie zaplanowano na 25 i 26 marca br.

Jednocześnie MF poinformowało, że na mocy już zmienionego rozporządzenia, BGK może udzielać gwarancji spłaty kredytów w formule pomocy de minimis dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Zmiana rozporządzenia pozwala na objęcie gwarancjami do 80% kredytów. Obniżona została też opłata prowizyjna od tych gwarancji do 0%.

Dodatkowo MF przypomniało, że już dziś bez oczekiwania na znowelizowanie przepisów, przedsiębiorcy, którzy z związku z występowaniem koronawirusa mają problemy z terminową zapłatą należności podatkowych, mogą występować do urzędów skarbowych z wnioskami o przyznanie ulgi lub umorzenie zaległości.

Warte w tym miejscu zauważenia jest, że mimo apeli wielu środowisk w tym księgowych czy doradców podatkowych, Ministerstwo Finansów nie zdecydowało się (przynajmniej na razie) na wydłużenie terminów na wywiązanie się z bieżących obowiązku podatkowych, w tym na rozliczenie podatków od towarów i usług, przygotowanie sprawozdań finansowych za rok 2019, czy złożenie rocznych zeznań podatkowych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Z powyższych propozycji wynika, że CIT-8 później będą mogły złożyć jedynie organizacje pozarządowe, nie zaś spółki – które bardzo o takie ułatwienie apelowały, w związku z ograniczeniem prowadzenia działalności oraz ich służb księgowych.

 

 

 

 

Koronawirus strona
,

Tarcza Antykryzysowa – Koronawirus a przedsiębiorcy

Pakietem osłonowym w pandemię

18 marca 2020 r. premier Mateusz Morawiecki przedstawił rządowy projekt pomocy przedsiębiorcom, którzy ucierpieli na skutek epidemii koronawirusa. Wdrożenie programu ma służyć wparciu mikro- i małych przedsiębiorców oraz ich pracowników.

W programie przewidziano m.in. dopłaty dla firm, których obroty spadną. W przypadku, gdy przedsiębiorca odnotuje spadek przychodów w ciągu 30 dni o 25 proc. – będzie mógł obniżyć wymiar czasu pracy swoich pracowników do 0,8. Pracodawcom, którzy spełnią wspomniane kryteria, zostanie zaproponowana możliwość pokrywania przez państwo 40% wynagrodzenia pracownika. Dopłata z budżetu państwa nie będzie mogła przekroczyć 40 proc. pensji – obliczanej nie od średniego uposażenia pracownika, a od średniego wynagrodzenia w gospodarce. Drugie 40% ma zapłacić pracodawca.

Dalsze propozycje to: ustalenie postojowego w firmach, które zawiesiły czy zaprzestały działalności operacyjnej na 130 proc. zasiłku dla bezrobotnych oraz pokrycie z budżetu państwa składek na ZUS za pracodawcę i za pracownika.

Dodatkowo, przedsiębiorcy będą mogli uzyskać odroczenie lub rozłożenie na raty płatności składek na ubezpieczenie społeczne w ZUS bez żadnych opłat.

Z kolei samozatrudnieni, czy osoby na umowach zleceniach i o dzieło w sytuacji spadku dochodów – otrzymają jednorazowe świadczenie ok. 2 tys. zł.

Pakiet osłonowy przewiduje też, że pracownicy będą mogli skorzystać z wakacji kredytowych w bankach, a wszyscy Polacy otrzymają możliwość przesunięcia terminu składania rocznych deklaracji PIT do końca czerwca.

Jeśli zaś zapadnie decyzja o przedłużeniu zamknięciu szkół, przedszkoli, żłobków, to zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8 – będzie przedłużany o kolejne dwa tygodnie.

Dodatkowo w ramach paktu osłonowego prowadzone są prace nad:

– ułatwianiem rozliczenia VAT, poprzez przesunięcia wejścia w życie z 01.04. 2020 r. na 01.07.2020 r. nowego JPK,

– wprowadzeniem ułatwień w mechanizmie ,,split payment”,

– przesunięciem z 13.04 na 01.07.2020 r. terminu obowiązku wpisywania się firm do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy),

– wcześniejszymi zwrotami nadwyżek VAT,

– ułatwieniem zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej,

Do prac przy pakiecie osłonowym włączyło się Ministerstwo Rozwoju, które przygotowuje kolejne propozycje, dotyczące m.in.:

 • odliczenia wstecz straty od dochodu, ma to polegać na wprowadzeniu możliwości odliczenia straty poniesionej w 2020 r. od podatku należnego za rok 2019,
 • wsparcia gwarancyjnego oraz dopłat do kredytów – działania BGK,
 • dopłat do oprocentowania kredytów – poprzez rozszerzenie zakresu funduszu klęskowego o epidemię
 • skrócenia z 6 do 2 miesięcy okresu kryzysu, który uprawnia przedsiębiorców do objęcia wsparciem. W przypadku przestoju, pracownikom takiego przedsiębiorcy, przysługiwałoby: świadczenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych (823,60 zł) zwiększone o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzenie finansowane ze środków przedsiębiorcy w łącznej wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

MR proponuje też, by przedsiębiorca z ubezpieczeniem chorobowym, który w związku z koronawirusem nie może wykonywać działalności gospodarczej, otrzymał z ZUS zasiłek chorobowy na ogólnych zasadach, gdy otrzyma zwolnienie lekarskie albo decyzję państwowego inspektora sanitarnego o kwarantannie lub izolacji.

Zaś przedsiębiorcy sprawującemu osobistą opiekę nad chorym dzieckiem lub innym członkiem rodziny (zwolnienie lekarskie), dzieckiem objętym izolacją lub kwarantanną (decyzja sanepidu), albo dzieckiem do lat 8, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły (na podst. oświadczenie ubezpieczonego) – przysługiwałby zasiłek opiekuńczy.

Projekty stosownych ustaw mają być gotowe do końca bieżącego tygodnia. Według zapowiedzi przedstawicieli rządu, Sejm ma zebrać się 25 marca, by pracować nad ,,tarczą antykryzysową”.

 

 

CRBR 2020
,

Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)

13 kwietnia 2020 r. mija termin na zgłaszanie do CRBR spółek wpisanych do KRS przed dniem wejścia w życie przepisów dotyczących CRBR, tj. przed 13 października 2019 r. 

Spółka dokonując pierwszego zgłoszenia do CRBR podaje dane aktualne na dzień dokonywania zgłoszenia (datą zdarzenia jest data dokonania zgłoszenia do CRBR).

 

W przypadku spółek wpisanych do KRS po 13 października 2019 r. informacje do CRBR są zgłaszane nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu ww. spółek do KRS, a w przypadku zmiany przekazanych informacji – w terminie 7 dni od ich zmiany.

 

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.

Rejestr gromadzi dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych spółek:

 • jawnych,
 • komandytowych,
 • komandytowo-akcyjnych,
 • z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623).
 • prostych spółek akcyjnych (od 1 marca 2021 r.)

Beneficjent rzeczywisty to osoba fizyczna lub osoby fizyczne:

 • sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę, lub
 • w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.

 

W przypadku spółki – osoby prawnej, innej niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, podlegającym wymogom ujawniania informacji na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego, beneficjentem rzeczywistym spółki jest:

 • osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem spółki, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
 • osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad spółką przez posiadanie w stosunku do niej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub
 • osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w organach spółki w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w powyższych punktach oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Ustawa definiuje jeszcze 2 przypadki, w których instytucje obowiązane identyfikują beneficjentów rzeczywistych swoich klientów:

 • w przypadku klienta, który jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wobec którego nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na sprawowanie kontroli nad nim przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne przyjmuje się, że taki klient jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym,
 • w przypadku klienta będącego trustem przyjmuje się, że beneficjentem rzeczywistym jest założyciel, powiernik, nadzorca (jeśli został ustanowiony), beneficjent trustu i/lub inna osoba, która sprawuje kontrolę nad trustem.

Jednak w tych przypadkach informacja o beneficjentach rzeczywistych (trustów i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) nie jest przekazywana do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

 

Zgłoszenie do CRBR

Zgłoszenia do CRBR może dokonać jedynie osoba uprawniona do reprezentacji spółki, zgodnie z zasadami reprezentacji przewidzianymi w KSH. Zgłoszenia nie może dokonać pełnomocnik.

W przypadku łącznej reprezentacji, zgłoszenie musi być podpisane przez wszystkie wymagane osoby.

Zgłoszenie musi być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP przez ww. osoby/osób.

Ponadto zgłoszenie zawiera oświadczenie osoby lub osób dokonujących tego zgłoszenia o prawdziwości informacji zgłaszanych do CRBR.

 

Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi ustalania beneficjenta rzeczywistego prosimy o kontakt.

Tel. 22 661 55 50

E-mail: office@hmdp-kreston.pl

 

 

 

IP Box przedsiębiorst strona
,

IP BOX dla przedsiębiorstw

IP BOX dla przedsiębiorstw

Od 1 stycz­nia 2019 r. obo­wią­zują prze­pisy, które pozwa­lają opo­dat­ko­wać dochody m.in. z praw do pro­gramów kom­pu­te­rowych 5% podat­kiem docho­do­wym.

Stawka 5% podatku dla dochodów z tytułu własności intelektualnej.

W celu skorzystania z preferencyjnej stawki należy prowadzić działalność innowacyjną oraz spełnić szereg obowiązków:

 • Ewidencja księgowo rachunkowa powinna być dostosowana do potrzeb śledzenia przychodów i kosztów z danego IP w ujęciu wieloletnim.

Rozliczenie straty z danego IP jest możliwe jedynie z dochodem z tego IP.

 • Kwalifikowana IP (własność intelektualna) powinna powstać w wyniku działalności badawczo-rozwojowej poprzez wykorzystanie wiedzy do tworzenia nowych rozwiązań.

Zakres czynności uprawniających do stawki 5% ustala się w oparciu o podręcznik Frascatti.

 • Dochód opodatkowany stawką 5% ustala się w oparciu o wskaźnik NEXUS – przypisanie kosztów uwzględnia, koszty nabycia prac B+R, koszty nabycia kwalifikowanych IP od innych podatników.

Wskaźnik nie może być wyższy niż 1.

Poszczególne litery we wzorze oznaczają koszty faktycznie poniesione przez podatnika:

a – na prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym IP,

b – na nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym IP, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego,

c – na nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym IP, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego,

d– na nabycie przez podatnika kwalifikowanego IP.

 • Zabezpieczenie kwalifikowanego charakteru IP następuje poprzez:

 

 • Uzyskanie patentu
 • Uzyskanie wzoru użytkowego
 • Uzyskanie wzoru przemysłowego

 

 • IP BOX trwa przez czas trwania ochrony.

Prawo do ulgi powstaje w momencie uzyskania ekspektatywy (rozpoczęcia procedury patentowej).

Jeżeli przedmiotem działalności jest produkcja z wykorzystaniem elementów stanowiących kwalifikowane IP. Do ustalenia stosuje się metodologię jak dla cen transferowych.

 • Ulga B+R

Nie można zastosować ulgi B+R oraz IP do tego samego dochodu. Jednak z opodatkowania IP skorzysta przyszłoroczny dochód osiągnięty z IP opracowanego w bieżącym roku z wykorzystaniem ulgi B+R.

 

 

 

IP Box strona
,

IP BOX dla programistów

 

IP BOX dla programistów

 

Od 1 stycz­nia 2019 r. obo­wią­zują prze­pisy, które pozwa­lają opodatkować dochody m.in. z praw do pro­gramów kom­pu­te­rowych 5% podat­kiem docho­do­wym.

Stawka 5% podatku dla dochodów z tytułu własności intelektualnej.

W celu skorzystania z preferencyjnej stawki należy prowadzić działalność innowacyjną oraz spełnić szereg obowiązków:

 • Przy każdym programie należy dokonać oceny czy spełnia warunki.
 • Każdy program powinien posiadać wyodrębnione przychody oraz wyodrębnione koszty. Uwzględnia się koszty bezpośrednie i pośrednie (z pewnymi włączeniami).

Ewidencja księgowo rachunkowa powinna być dostosowana do potrzeb śledzenia przychodów i kosztów z dennego IP w ujęciu wieloletnim.

Rozliczenie straty z danego IP jest możliwe jedynie z dochodem z tego IP.

 • Kwalifikowana IP (własność intelektualna) powinna powstać w wyniku działalności badawczo-rozwojowej poprzez wykorzystanie wiedzy do tworzenia nowych rozwiązań.

Zakres czynności uprawniających do stawki 5% ustala się w oparciu o podręcznik Frascatti.

 • Dochód opodatkowany stawką 5% ustala się w oparciu o wskaźnik NEXUS – przypisanie kosztów uwzględnia, koszty nabycia prac B+R, koszty nabycia kwalifikowanych IP od innych podatników.

Wskaźnik nie może być wyższy niż 1.

Poszczególne litery we wzorze oznaczają koszty faktycznie poniesione przez podatnika:

a – na prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym IP,

b – na nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym IP, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego,

c – na nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym IP, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego,

d– na nabycie przez podatnika kwalifikowanego IP.

 • Zabezpieczenie kwalifikowanego charakteru IP następuje poprzez:

Systematyczny charakter pracy: Procedury, schematy postępowania, dokumentacja.

Poszerzanie zdobywanej wiedzy – szkolenia

Certyfikaty potwierdzające zdobycie wiedzy

Stosowanie zdobytej wiedzy w praktyce w taki sposób, że powstały program posiada charakter nowatorski.

Niezbędny jest opis novum jakie powstały program posiada.

 

 

 

 

 

 

Zatory płatnicze
,

Przepisy o zatorach płatniczych 2020

Nowelizacja przepisów o zatorach płatniczych

Z początkiem stycznia 2020 roku weszły w życie nowe zasady określające maksymalne terminy zapłaty w transakcjach handlowych, zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami.

Nowelizacją przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (która z początkiem 2020 r. zmienia nazwę na ustawę o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych) wprowadzono m.in. skrócenie terminów zapłaty w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem są:

– podmioty publiczne (z wyłączeniem podmiotów leczniczych) – do maksymalnie 30 dni.

– oraz w transakcjach asymetrycznych, tj. w których dłużnikiem jest duży przedsiębiorca, a wierzycielem mikro, mały lub średni przedsiębiorca – do maksymalnie 60 dni.

Zapis umowny, określający dłuższy termin zapłaty – zostanie uznany za nieważny z mocy prawa.

Nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty – może zaś być uznane za czyn nieuczciwej konkurencji.

Dłuższy niż 60-dniowy termin zapłaty można jednak nadal ustalić:

 • w umowach, w których wierzycielem jest duży przedsiębiorca
 • w transakcjach symetrycznych, w których obie strony należą do tej samej kategorii przedsiębiorców (dużych przedsiębiorców lub MŚP).

Warunkiem jest to, aby ten dłuższy termin nie był rażąco nieuczciwy wobec wierzyciela.

Jednocześnie, duzi przedsiębiorcy dokonujący zakupów, zobligowani zostali by od 1 stycznia 2020 roku składać drugiej stronie transakcji – niezależnie od jej statusu – oświadczenie o byciu dużym przedsiębiorcą.

 1. Dodatkowo nowelizacja przepisów wprowadziła m.in.:
 • podwyższenie wysokości odsetek ustawowych (z 9,5 % do 11,5 %)
 • uprawnienie prezesa UOKiK do ścigania przedsiębiorstw generujących największe zatory,
 • zobowiązanie największych firm do raportowania do Ministerstwa Rozwoju swoich praktyk płatniczych,
 • wprowadzenie wyższych rekompensat z tytułu windykacji przy wyższych kwotach zaległości,
 • ulgę na złe długi w PIT i CIT (na wzór w VAT).

 

Rejestr BDO
,

Rejestr BDO

Rejestr BDO

Elektroniczny rejestr przedsiębiorców (tzw. rejestr-BDO) ruszył dwa lata temu.

Teraz zaś, od 1 stycznia 2020 r., uruchomiono w nim dwa nowe moduły o odpadach: ewidencji oraz sprawozdawczości.

Generalnie, obowiązek wpisania do rejestru BDO mają m.in. przedsiębiorcy wytwarzający odpady inne niż komunalne, a szczególności:

– podmiotów, które wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję odpadów;

– podmiotów, które wprowadzają na rynek krajowy produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary, opony, baterie bądź akumulatory, a także sprzęt elektryczny i elektroniczny;

– producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań.

W praktyce obowiązek takiego wpisu może dotyczyć nie tylko dużych przedsiębiorców odpadowych, lecz także małych, jednoosobowych działalności gospodarczych, jeśli wytwarzają odpady inne niż komunalne w ilościach obligujących do prowadzenia ewidencji odpadów.

Mogą być to np. zakłady mechaniki samochodowej, przychodnie lekarskie, apteki.

Kolejna grupą podmiotów, które mają obowiązek uzyskania wpisu do rejestru-BDO – to prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 542; dalej: u.g.o.).

Chodzi o torby o grubości powyżej 15 mikronów.

Tacy handlowcy powinni byli do 31 grudnia ub.r. złożyć wniosek o wpis do BDO.

Po jego uzyskaniu nie muszą jednak prowadzić ewidencji odpadów w BDO, ale mają obowiązki: sprawozdawcze i wnoszenia opłaty recyklingowej.

Opłatę za 2019 r. trzeba będzie zapłacić do 15 marca 2020 r.

 

W ostatniej chwili, bo pod koniec grudnia 2019 r., zwiększono grupę przedsiębiorców, którzy nie są zobowiązani do wpisania się do rejestru BDO.

W Dzienniku Ustaw 30 grudnia 2019 r. opublikowano Rozporządzenie ministra klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji (Dz.U. poz. 2531).

Znacząco poszerzyło ono grupę przedsiębiorców, którzy nie muszą wpisywać się do rejestru, a co za tym idzie – prowadzić ewidencji i sprawozdawczości.

O skali zmian świadczą liczby: w obowiązującym dotychczas rozporządzeniu 18 grup odpadów było zwolnionych z ich ewidencjonowania, a od 1 stycznia 2020 r. – liczba ta wzrosła do 46 grup.

Przepisy nowego rozporządzenia zmieniają równocześnie ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji.

Zmiany są istotne dla wielu małych i średnich przedsiębiorstw, które wytwarzają stosunkowo małe ilości wskazanych w rozporządzeniu odpadów.

Na mocy rozporządzenia minister klimatu zwolnił z obowiązku prowadzenia ewidencji m.in. część wytwórców odpadów opakowaniowych.

Chodzi o odpady z grupy 15, które powstają często w wyniku rozpakowywania opakowań zbiorczych – takie jak opakowania z papieru i tektury (do 500 kg rocznie), opakowania z tworzyw sztucznych (do 500 kg rocznie), opakowania z drewna (do 1 tony).

Resort uznał, że zwolnienie jest konieczne, bo obowiązki ewidencyjne byłyby zbyt dużym obciążeniem w stosunku do ilości wytwarzanych śmieci.

Regulacje w tym zakresie są zatem dobrą wiadomością m.in. dla właścicieli małych sklepów, biur i innych przedsiębiorców, do których produkty dostarczane są w opakowaniach zbiorczych (np. w kartonach, opakowaniach z tworzyw sztucznych itp.).

Nowe rozporządzenie ministra klimatu wyłącza także z obowiązku prowadzenia ewidencji wytwórców niektórych grup odpadów niebezpiecznych (jeśli nie przekraczają przy tym ilości określonych w rozporządzeniu).

Wśród nich znajdują się m.in. zużyte urządzenia zawierające elementy niebezpieczne, baterie zawierające rtęć czy opakowania z metali zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone.

Te ostatnie zwolnienia są szczególnie istotne z punktu widzenia zakładów kosmetycznych czy fryzjerskich, w którym takie opakowania są powszechnie używane. „Należy jednak pamiętać, że jeżeli w wyniku prowadzonej przez siebie działalności wykonuje się zabiegi, w związku z którymi pojawiają się odpady medyczne (które są odpadami niebezpiecznymi) – takie firmy muszą znaleźć się bezwzględnie w BDO” – przypomina Ministerstwo Klimatu.

Zmiana rozporządzenia jest też szczególnie istotna dla małych i średnich przedsiębiorstw, w których eksploatowane są drukarki lub świetlówki – nie będą musiały z powodu ich posiadania rejestrować się w BDO, o ile nie przekroczą odpowiednich ilości tych odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji.

Szczegóły w załączniku do ww. rozporządzenia z 23 grudnia 2019 r.

Więcej informacji na temat systemu BDO można uzyskać na oficjalnej stronie: www.bdo.mos.gov.pl, w tym poprzez wypełnienie ankiety: ,,Sprawdź czy musisz zarejestrować się w BDO”.

 

CIT 2020 strona
,

Zmiany PIT i CIT 2020

Ulga na złe długi

Od styczniu 2020 roku brak płatności za fakturę skutkuje znaczącymi konsekwencjami podatkowymi. W myśl nowych przepisów, wierzyciel będzie mógł pomniejszyć swój dochód (lub zwiększyć stratę) o wierzytelność, która nie została uregulowana przez dłużnika lub zbyta przez wierzyciela w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności. Jeżeli wartość zmniejszenia będzie większa od wartości dochodu, wierzyciel będzie miał możliwość pomniejszenia dochodu w kolejnych okresach.

Ustawodawca przewidział maksymalny okres trzech lat (licząc od końca roku podatkowego, za który powstało prawo do zmniejszenia), w którym wierzyciel może skorzystać z tej możliwości. Dodatkowo, dłużnik będzie musiał zwiększyć swój dochód (lub zmniejszyć stratę) o wartość zobowiązania, którego nie uregulował w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty. Jeżeli wartość niezapłaconego zobowiązania będzie większa od straty, to różnica pomiędzy tymi kwotami zwiększy dochód dłużnika.

Ustawodawca przewidział również skutki podatkowe w przypadku, gdy wierzytelność zostanie uregulowana po roku podatkowym, w którym dokonano zmniejszenia. W takiej sytuacji wierzyciel będzie musiał zwiększyć swój dochód (zmniejszyć stratę) o wartość zapłaconej wierzytelności, a dłużnik będzie mógł zmniejszyć swój dochód (zwiększyć stratę) o wartość uregulowanego zobowiązania. Również w tej sytuacji, gdy wartość zmniejszenia będzie większa od dochodu, możliwość dokonania zmniejszenia będzie ograniczona w czasie. W tym przypadku dłużnik będzie mógł zmniejszać dochód nie dłużej niż przez okres trzech lat, licząc od końca roku podatkowego, za który powstało prawo do zmniejszenia. Dodatkowo, wierzyciel zobowiązany będzie zwiększyć dochód także wtedy, gdy sprzeda wierzytelność.

Opisany wyżej mechanizm będzie można stosować wyłącznie w przypadku, gdy spełnione będą łącznie następujące warunki. Po pierwsze, gdy dłużnik na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia zeznania podatkowego nie będzie w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji. Po drugie, jeśli od daty wystawienia faktury (rachunku) lub zawarcia umowy dokumentującej wierzytelność nie upłyną dwa lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura (rachunek) lub została zawarta umowa. Po trzecie, transakcja handlowa będzie zawarta w ramach działalności wierzyciela oraz działalności dłużnika, z których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Nowa ulga na złe długi będzie mogła być stosowana wyłącznie do świadczeń pieniężnych, tj. transakcji, w których przynajmniej jedna ze stron rozpoznaje przychody i koszty, transakcji z podmiotami niepowiązanymi oraz sytuacji, w których termin zapłaty ustalono zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym.

Zmiany w rozliczaniu podatków dochodowych wprowadzają przepisy ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Nowe przepisy mają zastosowanie do transakcji handlowych, których termin zapłaty upływa po 31 grudnia 2019 r.

Warto przypomnieć, że podobne rozwiązanie obowiązywało już w latach 2013 – 2015, jednak wtedy obowiązek korygowania rozliczeń spoczywał jedynie na dłużnikach.

 

Bez zawiadomienia o wpłacie na niezgłoszony rachunek nie odliczysz kosztów w PIT i CIT


Styczniowe zmiany dotkną również rozliczania kosztów uzyskania przychodów. Firmy od listopada muszą już sprawdzać, czy rachunki bankowe ich kontrahentów są zgłoszone fiskusowi i znajdują się na tzw. białej liście.

Teraz, od stycznia 2020 r., jeśli zapłata za fakturę zostanie dokonana na niezgłoszony rachunek bankowy, wpłacający nie będzie mógł zaliczyć tej wpłaty do kosztów uzyskania przychodów. Regulacje te mają dotyczyć wyłącznie płatności przekraczających 15 tys. zł.

W ustawie przewidziana jest możliwość uwolnienia się od tych konsekwencji. Podatnik będzie musiał złożyć zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek spoza wykazu do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w ciągu trzech dni od dnia zlecenia przelewu. Resort finansów przygotował już formularza zawiadomienia ZAW-NR, za pomocą będzie można poinformować o dokonaniu płatności na niezgłoszony rachunek bankowy.

W związku z ww. nowelizacją pojawiła się wątpliwość, jak traktować płatności, dokonywane na zagraniczne rachunki kontrahenta, których nie odnotowano w wyszukiwarce MF.

Zgodnie z obowiązującymi już przepisami: art. 22p ust. 1 pkt 2 PIT. i  art. 15d ust. 1 pkt 2 CIT. odnoszą się jedynie do sytuacji, w których płatności przelewem dokonywane jest na rzecz dostawcy lub usługodawcy będącego podatnikiem VAT czynnym. W takim przypadku płatność powinna być zawsze skierowana na rachunek zawarty w wykazie ze strony www.mf.gov.pl.

Gdy zaś kontrahent zagraniczny nie jest w Polsce zarejestrowany jako czynny podatnik VAT – płatności na jego rzecz dokonywana na zagraniczny rachunek bankowy będzie mogła być kosztem również obecnie na zasadach dotychczas obowiązujących. Jeżeli jednak podatnik zagraniczny dokona rejestracji w Polsce do VAT, to płatność wynikającą z transakcji o wartości powyżej 15.000 zł należy rozliczać w kosztach podatkowych wyłącznie na zasadach wynikających ze znowelizowanych przepisów, czyli jedynie wówczas, gdy dokonana zostanie na rachunek odnotowany na ,,Białej liście” podatników VAT.

W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków w tej części, w jakiej płatność dotycząca powyższych transakcji zostanie dokonana z naruszeniem przedmiotowych przepisów, podatnicy są zobowiązani:

1) zmniejszyć koszty uzyskania przychodów albo

2) w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów, zwiększyć przychody

– w miesiącu, w którym odpowiednio została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego, został zlecony przelew albo płatność została dokonana z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności.

Wskazane wyżej regulacje stosuje się odpowiednio również w przypadku nabycia lub wytworzenia środków trwałych albo nabycia wartości niematerialnych i prawnych. Natomiast, w przypadku dokonania płatności:

 1. a) po likwidacji pozarolniczej działalności gospodarczej (w przypadku podatników podatku dochodowego od osób fizycznych),
 2. b) po zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną formę opodatkowania określoną w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym albo w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym

– zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenie przychodów następuje za rok podatkowy, w którym nastąpiła likwidacja tej działalności, albo za rok podatkowy poprzedzający rok podatkowy, w którym nastąpiła zmiana formy opodatkowania.

W ramach omawianych nowelizacji, od 1 stycznia 2020 r., zostały też wprowadzone szczególne regulacje dotyczące factoringu, cesji wierzytelności i innych umów o podobnym charakterze.

 

Nowe regulacje, dotyczące MPP i kas rejestrujących

Przypominamy, że od 1 stycznia 2020 r. konsekwencje w PIT i CIT – tj. brak możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów (lub zmniejszenie wysokości kosztów) przy transakcjach powyżej 15 tys. zł – dotyczą również sytuacji, kiedy płatność odbędzie się z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności (MPP), pomimo prawidłowego oznaczenia faktury, czyli napisania na niej wyrazów „mechanizm podzielonej płatności”.

 

Podwyższenia kosztów uzyskania przychodów

Od 1 stycznia 2020 r., zgodnie z nowym brzmieniem art. 22 ust. 2 ustawy PIT, koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej:

1) wynoszą 250 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3 000 zł – w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;

2) nie mogą przekroczyć łącznie 4 500 zł za rok podatkowy – w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;

3) wynoszą 300 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3 600 zł – w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę;

4) nie mogą przekroczyć łącznie 5 400 zł za rok podatkowy – w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

 

Obniżenie stawki PIT

Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu art. 27 ust. 1 PIT, podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 29–30f PIT, będzie pobierany od podstawy jego obliczenia według następującej skali:

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad do
85 528 17% Minus kwota zmniejszająca podatek
85 528 14 539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

W związku z tym zmienia się również kwota zmniejszająca podatek odliczana w rocznym zeznaniu, która będzie wynosiła:

1) 1 360 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8 000 zł;

2) 1 360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł

– dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;

3) 525 zł 12 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;

4) 525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:

525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł

– dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Natomiast przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy kwota zmniejszająca podatek wynosi obecnie 525 zł 12 gr. Nadal, w przypadku podatników, których dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali – zaliczka nie będzie pomniejszana o kwotę zmniejszającą podatek.

 

Zmiany w zaliczkach na PIT

Pracownicy, którzy w ciągu roku przekroczą próg podatkowy, w 2020 roku szybciej zapłacą zaliczkę na PIT według wyższej stawki.

Do końca 2019 roku 32-proc. zaliczka na podatek dochodowy pobierana była od miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik przekroczył próg podatkowy. Obecnie wyższą daninę trzeba zapłacić wcześniej.

Od stycznia 2020 r. płatnik pobierze zaliczkę według wyższej stawki (tj. 32%) już w miesiącu przekroczenia progu. 32-proc. stawką objęta zostanie zaś kwota przekraczająca próg.

Od stycznia 2020 roku pracodawca automatycznie będzie również stosował zwolnienie z PIT dla młodych pracowników. Zatrudniony będzie zaś musiał złożyć oświadczenie, jeśli będzie chciał, by firma pobierała zaliczkę na PIT od jego wynagrodzenia.

 

Podwyższenie limitu dla ,,Małych podatników”

 

Od 1 stycznia 2020 roku nastąpiło poszerzenie kategorii „małego podatnika”. Doszło do tego wskutek podwyższenie progu sprzedaży, który uprawnia do uzyskania tego statusu z 1,2 mln euro do 2 mln euro (por. art. 5a pkt 20 ustawy o PIT oraz art. 4a pkt 10 ustawy o CIT).

Warto pamiętać, że kwotę odpowiadającej równowartości 2 milionów euro należy przeliczyć według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do tysiąca złotych.

Posiadanie statusu ,,Małego podatnika” uprawnia do jednorazowej amortyzacji, czyli jednorazowego zaliczenia całej wartości środków trwałych w koszty uzyskania przychodu w miesiącu wprowadzenia do ewidencji (wartość maksymalna do 50 000 euro rocznie). W konsekwencji, brak jest konieczności rozdzielania kosztu zakupu na cały okres amortyzacji. Kolejny przywilej ,,Małego podatnika” to kwartalny sposób rozliczania zaliczek – przedsiębiorca może płacić zaliczki na podatek co kwartał. Oznacza to mniej formalności związanych ze składaniem deklaracji oraz dokonywaniem przelewów – 4 przelewy zamiast 12.

 

Sprawozdania finansowe po nowemu

Z początkiem roku 2020 – nastąpiła też duża zmiana w zasadach przekazywania oraz sporządzania sprawozdań finansowych przez podatników CIT, nie podlegających obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS jak fundacje, stowarzyszenia, związki zawodowe. Zmiany mają zastosowanie do sprawozdań finansowych przekazywanych od tego dnia.

Od 1 stycznia 2020 r. przepisy ustawy o PIT stanowią, że ww. podatnicy również obowiązani są do przygotowania sprawozdania finansowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej i przekazania go do Szefowi KAS sprawozdanie wraz ze sprawozdaniem z badania, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Sprawozdanie finansowe takich jednostek powinno być sporządzane w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej udostępnianej na podstawie art. 45 ust. 1g lub 1h ustawy o rachunkowości.

 

Nowy sposób podpisywania dokumentów

Od 1 stycznia 2020 r. pojawiła się trzecia możliwość sygnowania m.in. sprawozdań – elektronicznym dowodem tożsamości. Do 31 grudnia roku 2019 r. można do tego celu można było użyć jedynie podpisu kwalifikowanego i profilu zaufanego.

Dzięki nowelizacji, główny księgowy (tj. osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg) czy członkowie zarządu (np. kierownik jednostki) mogą użyć podpisu osobistego do potwierdzenia wszystkich dokumentów sprawozdawczych. Chodzi m.in. o sprawozdania finansowe (w tym również skonsolidowane) z działalności i z płatności.

Nowy sposób podpisywania opisanych dokumentów jest możliwy za sprawą dowodów z warstwą elektroniczną, tj. zawierających chip z danymi identyfikacyjnymi, które zaczęły być wydawane w marcu roku 2019,

Cyfrowy dowód umożliwia podpis elektroniczny, zwany osobistym, który działa podobnie jak podpis kwalifikowany. Certyfikat podpisu osobistego jest zamieszczany w dowodzie osoby, która wyrazi na to zgodę. By z niego skorzystać, po pierwsze trzeba aktywować warstwę elektroniczną dokumentu w urzędzie gminy. Można to zrobić zarówno przy jego odbiorze, jak i później, w dowolnym momencie. Po drugie podczas aktywacji trzeba ustawić sześciocyfrowy kod PIN (czterocyfrowy PIN jest do profilu osobistego), który można zmienić w dowolnym momencie (w urzędzie lub przy wykorzystaniu odpowiedniej aplikacji). Przy odbiorze dowodu otrzymuje się również PUK. Przydaje się on po nieprawidłowym wpisaniu PIN. Po trzecie należy kupić czytnik zgodny z wymaganiami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Ułatwienia dla firm w spadku

Korzystną zmianą dla podatników PIT będzie też przyjęcie rozwiązania, zgodnie z którym całość dochodu z tytułu prowadzenia przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzi udział zmarłego małżonka przedsiębiorcy zarządzany przez tymczasowego przedstawiciela, będzie opodatkowany wyłącznie przez żyjącego współmałżonka – z pominięciem praw do udziału w zysku nabywców udziału zmarłego małżonka.  W tym przypadku będzie się przyjmować, że żyjący współmałżonek jest właścicielem całego przedsiębiorstwa, w tym również udziału zmarłego małżonka i innych nabytych w tym okresie składników majątku przedsiębiorstwa.

Jednocześnie zniesiono obowiązek zawiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o wpisaniu zarządcy sukcesyjnego do CEiDG.

 

Mniej obowiązków przy prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów

Od początku stycznia br. obowiązuje też rozporządzenie zmieniające zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Wzór samej księgi nie uległ zmianie, ale przedsiębiorcom odeszło kilka żmudnych obowiązków. Nie trzeba już np. prowadzić ewidencji wyposażenia ani kart przychodów pracowników.

 

Zmiana terminu składania PITów

Wszystkie zeznania PIT za 2019 rok można złożyć dopiero od 15 lutego 2020r. Deklaracje przesłane przed tym terminem zostaną uznane przez fiskusa za złożone od 15 lutego. Oznacza to, że nawet jeśli dojdzie do złożenia PIT wcześniej – termin zwrotu nadpłaty będzie liczony od 15 lutego. Urząd będzie miał zaś 45 dni na jej zwrot, licząc od dnia złożenia zeznania podatkowego, ale nie wcześniej niż od 15 lutego 2020 r.

Jednocześnie zmieniono termin składania PIT-28 za 2019 r. Podatnicy mają na to czas do 2 marca 2020 r.

Wszystkie pozostałe zeznania PIT możesz składać tak jak dotychczas do 30 kwietnia 2020 r.

 

Nowe formularzez na podatek od nieruchomości

Przedsiębiorcy, którzy będą w terminie do 31 stycznia składać deklaracje na podatek od nieruchomości na 2020 rok, skorzystają z jednolitego wzoru formularza, niezależnie od miejsca, gdzie prowadzą działalność.

 

1 lipca ubiegłego roku weszły w życie dwa rozporządzenia ministra finansów, które stanowią przełom w dotychczasowym sposobie rozliczeń podatku od nieruchomości. Pierwsze z rozporządzeń dotyczyło wprowadzenia jednolitych wzorów deklaracji podatkowych m.in. na podatek od nieruchomości. Natomiast drugie umożliwia przesyłanie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

E-deklaracje (m.in. na podatek od nieruchomości) będzie można składać:

 • za pomocą systemu ePUAP lub
 • używając systemów informatycznych gmin (jeśli jednostki samorządowe wdrożą taki system i udostępnią go mieszkańcom).

W przypadku składania lokalnych e-deklaracji podatnicy mogą je podpisać:

 • kwalifikowanym e-podpisem lub
 • profilem zaufanym.

Na nowych drukach trzeba będzie odrębnie wskazywać poszczególne nieruchomości. Podanie zbiorczych wartości nie wystarczy.